MANDALA MAŠINA - KAO GENERATOR BESPLATNE ELEKTRIČNE ENERGIJE NASTAO IZ ISTRAŽIVANJA SLIKA MANDALA MANDALA MACHINE - AS GENERATOR OF FREE ELECTRIC ENERGY EMERGED FROM RESEARCH OF MANDALA PICTURES

 

Konstrukcija Mandala mašine kao električnog  generatora koji proizvodi besplatnu električnu energiju samo uzbudom jednim pokretom sa ručnim povlačenjem užeta-konopa, i radi bez upotrebe bilo kakvog goriva.

Radi na principu samoodržive rotacije mehanički spojenog monofaznog motora i dvopolnog kalema iz dvije faze iz Galileo Ferraris generatora.

Dva pola iz Galileo Ferraris generatora, proizvode naizmjenični-izmjenični napon 220V, 50Hz koji onda pokrene jednofazni-monofazni indukcioni  električni motor, koji se počinje okretati i daje rotaciju-vrtnju,  da se iz Galileo Ferraris namotaja, magnetnom indukcijom proizvode električna struja u dva kalema, a motor dobija napon i struju da se vrti-rotira, tako se proces ponavlja 50 puta u sekundi, i dobije se vječna vrtnja-rotacija bez korišćenja benzina ili dizela ili vodene pare.

Jednim početnim ručnim povlačenjem konopca pokrene se vrtnja sistema. Sistem je potpuno neovisan od bilo kakvog vanjskog uticaja i radi bez upotrebe bilo kakvog goriva.

Druga dva pola Galileo Ferraris generatora proizvode drugu fazu naizmjeničnog-jednofaznog napona, koja daje vječnu i besplatnu električnu energiju i struju, sa naponom od 220V, 50Hz.

Ovo je prvi test https://youtu.be/C8OHTyjSYd4

Pravim ram https://youtu.be/fOPIOrdGiys

Trofazna verzija ove Mandala Mašine je moguća, ali je potrebno dodatno istraživanje i finansiranje.

INDEX PAGE

 

The construction of the Mandala Machine as an electric generator that produces free electricity just by exciting a single movement with a manual pull of a rope, and works without the use of any fuel.

It works on the principle of self-sustaining rotation of a mechanically connected single-phase motor and a two-pole coil from two phases from the Galileo Ferraris generator.

Two poles from the Galileo Ferraris generator, produce an alternating current and voltage of 220V, 50Hz which then starts a single-phase-monophase induction electric motor, which starts to turn and gives a rotation, to produce an electric current in two coils from the Galileo Ferraris winding, by magnetic induction, and the motor receives voltage and current to spin-rotate, thus the process is repeated 50 times per second, and eternal spin-rotation is obtained without using gasoline or diesel or water vapor.

An initial manual pull on the rope starts the system rotation. The system is completely independent of any external influence and works without the use of any fuel.

The other two poles of the Galileo Ferraris generator produce the second phase of alternating-single-phase voltage, which provides eternal and free electricity and current, with a voltage of 220V, 50Hz.

This is first test https://youtu.be/C8OHTyjSYd4

Making frame https://youtu.be/fOPIOrdGiys

The three phase version of this Mandala Machine is possible but need additional research and financing.

INDEX PAGE

 


 

KONTAKT


 

CONTACT


 

Counters

Prava kopiranja.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright.  All rights reserved.  Rudolf Boschnjak. Bosnia and Herzegovina.