RUDOLF_NORTH_POLE_LOGO.jpg (19843 bytes)

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

NAZAD NA MAPU SAJTA

 

BACK TO SITE MAP
Dragi priatelji, molim čitaj sa Velikom Pažnjom i Sporo i Probaj Razumit Šta Sam Ja Ovdje Opisao i molim šaljite web stranicu svim NAUČNICIMA-ZNANSTVENICIMA, ASTRONOMIMA ŠIROM SVIJETA I NASA ORGANIZACIJI, DA PROVJERE I POTVRDE MOJU TEORIJU KAKO SAM JE JAVNO PRIKAZAO NA INTERNETU.

OVA ZNANJA DAJEM SVIM LJUDSKIM BIĆIMA...

Dear friends, please read with Great Attention and Slowly and Try Comprehend What I Described Here and please send web page to SCIENTIST WORLDWIDE, ASTRONOMERS  AND TO NASA ORGANIZATION TO CHECK AND CONFIRM MY THEORY AS IS SHOWN PUBLIC VIA INTERNET.

THIS KNOWLEDGE GIVING TO ALL HUMAN BEINGS....

Nadam se da moje otkriće velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku.

 

I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.
NISU TO KLIZIŠTA - SAMO TAKO IZGLEDA, TO JE PUCANJE POVRŠINE PLANET ZEMLJA U BIH, HRVATSKOJ I SRBIJI THIS IS NOT LAND SLIDES - THIS IS CRACKING SURFACE PLANET EARTH IN BOSNIA AND HERZEGOVINA, CROATIA AND SERBIA

KLIZI  ŠTA, PUCA, A NE KLIZI...

WHAT SLIDE, CRACK, AND NOT SLIDING...

Na površini planet Zemlja na dijelu površine Bosne i Hercegovine ima oko 1.800 aktivnih-radnih PUKOTINA-RASCJEPA-RASJEDA, IZDIZANJA POVRŠINE, NA KOJIMA PLANET ZEMLJA PUCA, (i neznalice mnoge stručne, takozvani stručnjaci geologije i ekologije, stručnjaci za okolinu-okoliš, to zovu klizišta).

ALI TO NISU KLIZIŠTA, ONA SAMO TAKO IZGLEDAJU KADA IH NEZNALICE GLEDAJU ODOZDO.

On the surface of planet Earth on a portion of Bosnia and Herzegovina has about 1,800 active - working CRACK - RIP - TECTONIC UPLIFT AREA, WHERE PLANET EARTH CRACKING, (and ignorant many professional so-called experts in geology and ecology experts on the environment - the environment, call landslide).

But they are not landslides, it just looks that way when they are ignorant viewed from below.

Google Earth je kompjuterski program koji je izvorno nazvan Gledaj Zemlju i program je napravila kompanija Keyhole, Inc Taj program daje slike planet Zemlja koje su snimljene sa satelita, fotografije iz vazduha i GIS preko 3D karata globusa i uklapa ih medjusobno da se podudaraju svi snimci. Dostupan u tri razlicite licence: Google Earth, besplatna verzija sa ograničenim mogućnostima; Google Earth Plus, koji uključuje još nekoliko karakteristika; i Google Earth Professional, namijenjena za komercijalnu upotrebu. Google Earth is a virtual globe program that was originally called Earth Viewer and was created by Keyhole, Inc. It maps the earth by the superimposition of images obtained from satellite imagery, aerial photography and GIS over a 3D globe. It is available under three different licenses: Google Earth, a free version with limited functionality; Google Earth Plus, which includes a few more features; and Google Earth Professional, intended for commercial use.

ALI KADA ONAJ KOJI ZNA ODE NA SATELITSKE SNIMKE PLANET ZEMLJA SA GOOGLE EARTH PROGRAMA,

TAMO SU VEOMA JASNO VIDLJIVE PUKOTINE - RASCJEPANJE POVRŠINE PLANET ZEMLJA, PUCANJE POVRŠINE

BUT WHEN HE WHO KNOWS WENT TO SATELLITE IMAGES PLANET EARTH WITH GOOGLE EARTH PROGRAM,

THEN IS THERE VERY CLEARLY VISIBLE CRACKS - RIPS - TECTONIC UPLIFTING THE SURFACE OF PLANET EARTH, CRACKING AREA

I NAJVAŽNIJA STVAR JE  IZDIZANJE POVRŠINE, AND MOST IMPORTANT THING IS UPLIFTING SURFACE AREA,
I TO IZDIZANJE JE GLAVNI UZROK PUCANJA POVRŠINE. AND THIS IS MAIN CAUSE FOR UPLIFTING CRACKING OF THE SURFACE,
TO IZDIZANJE IMA UZROK A TO JE ŠIRENJE PLANET ZEMLJA. AND THIS UPLIFTING IS  A CAUSE THAT IS EXPANDING PLANET EARTH.
U zavisnosti od mjenjanja-micanja-kretanja magnetske ose planet Zemlja u BiH, godišnje se javlja više od 1.000 pukotina (klizišta), od kojih su neka znana od ranije i opet pucaju (aktivirala se), dok su neke pukotine nove. Depending on altering - moving - moving magnetic axis of the planet Earth in BiH year there are more than 1,000 cracks ( landslides ), some of which are known from earlier and cracks again ( activated ) , while some new cracks.
Broj pukotina je značajno uvećan od kada je nevidljiva magnetska osa planet Zemlja ubrzala svoj već mnogo puta ISTI predjeni put na sjevernoj polulopti planet Zemlja i to zadnjih 20 godina. The number of cracks has increased significantly since the invisible magnetic axis of the planet Earth accelerated but many times the same distance traveled in the northern hemisphere planet Earth and the last 20 years.
Ali svi zvanični stručnjaci nemaju pojma, nemaju blage veze o tome šta i kako se dešava to mjenjanje-micanje-kretanje magnetske ose planet Zemlja, i pišu Izvještaje o stanju okoline-okoliša u BiH i sve to zovu klizišta. But all the official experts have no idea, do not have a clue about what is happening and how this changing - moving - moving magnetic axis of the planet Earth, and write reports on the state of the environment - the environment in BiH and all call it a landslide.
I to još zovu problem, ali problem je posljedica, a UZROK NE ZNAJU SVI TI STRUČNJACI takozvani geolozi, navode da je to kao jedan od prioritetnih problema okoline-okoliša u BiH. And it is also called a problem, but the problem is the result, and CAUSE THEY DO NOT KNOW ALL EXPERTS called geologists, says that this is one of the main problems of the environment - the environment in BiH .

Nikako da razume, SVI TI STRUČNJACI takozvani geolozi, da ima

1. UZROK,

2. POSLJEDICA-PROBLEM

3. PRIHVATANJE I RAZUMIJEVANJE UZROKA...

No way to understand ALL THESE SO CALLED EXPERTS geologists, it has

1. CAUSE,

2. CONSEQUENCES - PROBLEM

3. ACCEPTANCE AND UNDERSTANDING THE CAUSE ...
Jer ako ne razume uzrok onda riješavanje posljedice ne vodi nigdje jer POSLJEDICA-PROBLEM SE NE RIJEŠAVA BEZ ZNANJA UZROKA, Because if you do not understand the cause of the consequences of not solving it leads nowhere because CONSEQUENCE OF - THE PROBLEM IS NOT MAKES NO KNOWLEDGE OF CAUSE,
I TAKO STALNO SANIRAJU KLIZIŠTA KOJA OPET KLIZE,

JER NA MOGU DA PRIHVATE ISTINU, DA NEZNAJU UZROK, A BEZ ZNANJA UZROKA NEMA RIJEŠENJA.

AND SO STEADY REPEARING LANDSLIDE THAT AGAIN SLIPS,

BECAUSE THEY CAN ACCEPTING THE TRUTH, THAT THEY DO NOT KNOW THE CAUSE, AND WITHOUT THE KNOWLEDGE FOR CAUSE NO SOLUTIONS.

Kao što sam već opisao JEDINI PRAVI I OSNOVNI I BAZNI UZROK JE OVAJ:  mjenjanje-micanje-kretanje magnetske ose planet Zemlja, koja sa sobom VUČE I ISIJAVA NEVIDLJIVO MAGNETNO POLJE TROKUTASTOG ZRAČENJA KOJE ONDA IZBIJA IZ POVRŠINE PLANET ZEMLJA U BiH, I NA CIJELOJ POVRŠINE PLANET ZEMLJA STVARA PUKOTINE, RASCJEPE, RASJEDE,  KOJI KASNIJE BIVAJU MALI ILI VELIKI KANJONI I STVARAJU  ISPUPČENJA KOJA RASTU, I KOJA KASNIJE BIVAJU PLANINE. As I have described only true BASIC AND BASE AND CAUSE THIS: changing - move - move the magnetic axis of the planet Earth, which along TOWING AND INVISIBLE radiates a magnetic field TRIANGULAR radiation which is then sent out from the surface of Earth in BiH , and the entire surface PLANET EARTH cause cracks , cracks, faults , are being LATER THAT LITTLE OR Grand Canyon and creates a protuberance growing, and are being MOUNTAINS LATER.

UZROK PRAVI I ISTINSKI NIKO OD TIH STRUČNJAKA GEOLOGA NE RAZUMIJE I NEMA POJMA ŠTA JE TO MICANJE NEVIDLJIVE OSE MAGNETSKOG POLA, KOJE UZROKUJU SVE TE PUKOTINE, KOJE SU KRUNE I OTPADAJU DIJELOVI I NJIMA TO IZGLEDA KADA GLEDAJU ODOZDO, KAO KLIZIŠTE.

 

CAUSE REAL AND TRUE, NONE OF THIS EXPERTS GEOLOGIST DO NOT UNDERSTAND AND HAVE NO IDEA WHAT IS MOVING AN INVISIBLE AXIS MAGNETIC POLES, AND ALL THAT CAUSE CRACKS WHICH TOP PARTS OF THOSE CRACKS SLIDE DOWN AND PARTS FALLING DOWN AND THEM WHEN LOOKING AT BOTTOM, LOOK  AS LANDSLIDES .

 

Sa znanjem načina kako izgleda ZZZZZZ nevidljivo magnetsko polje i gdje i kako to polje izbija na površinu planet Zemlja mogu se tačno odrediti sve buduće pukotine koje će nastati i gdje će nastati, JER SVE SE OVO VEĆ MNOGO PUTA DEŠAVALO I DEŠAVA SE SADA U 2014 GODINI  I DEŠAVAT ĆE SE STALNO I  OPET I STALNO,

JER SE PLANET ZEMLJA NJENA JUŽNA MAGNETNA OS, KOJU ZOVEMO JUŽNI POL, STALNO SE USMJERAVA PREMA ZVIJEZDI Y RET, U SAZVJEŽDJU ZETA RETICULI.

ZA SADA NEZNAM RAZLOG TOG USMJERAVANJA.

With the knowledge of ways to look ZZZZZZ invisible magnetic field and where and how to field emerges from planet Earth can accurately determine all future cracks that will occur and where they will occur, because everything THIS many times happened and happening NOW IN 2014 YEAR AND WILL HAPPEN ALWAYS AND AGAIN AND STEADY

BECAUSE PLANET EARTH SOUTH MAGNETIC AXIS, WHICH WE CALL SOUTH POLE, CONSTANTLY DIRECTED TOWARDS STAR Y RET, IN THE CONSTELLATION ZETA RETICULE.

FOR NOW I DO NOT KNOW THE REASON FOR THIS GUIDANCE.

Vaš Rudolf Bosnjak Sincerely yours Rudolf Boschnjak

RUDOLF BOŠNJAK OTKRIĆE ZZZZZZ MAGNETSKIH LINIJA KOJE SE NE VIDE, ALI PRODIRU KROZ POVRŠINU HRVATSKE, BOSNE I SRBIJE NA PLANET ZEMLJA, KREĆU SE MJENJANJEM KRETANJA MAGNETSKE OSE PLANET ZEMLJA RUDOLF BOSCHNJAK DISCOVERY ZZZZZZ INVISIBLE MAGNETIC LINES THROUGHOUT OUT SURFACE OF CROATIA, BOSNIA AND SERBIA ON THE PLANET EARTH, THEY MOVE AS EARTH MAGNETIC AXIS MOVE.
Više detalja i informacija o mom okriću, šta je ovo istinski Ja sam opisao na ispod. More detail and information about my discovery, what is this truly I decribe below.
NEMA GLOBALNOG ZAGRIJAVANJA, IMA SAMO MNOGO OGROMNOG NEZNANJA O KRETANJU OSE MAGNETSKOG POLA PLANET ZEMLJA, UNUTAR PLANET ZEMLJA I KAKO SE TO KRETANJE VIDI NA POVRŠINI PLANET ZEMLJA I ŠTA ĆE TO KRETANJE DA URADI. THERE IS NO GLOBAL WARMING, THERE IS NON EXISTING KNOWLEDGE ABOUT PLANET EARTH MAGNETIC AXIS MOVE INSIDE PLANET EARTH AND HOW THIS MOVE WE SEE ON SURFACE OF PLANET EARTH AND WHAT THIS MOVE WILL DO.
MAY 17, 2014 ZADNJA VIJEST

UPOZORENJE NARODU: HRVATSKE,  BOSNE I SRBIJE...I OSTALIMA.

URADIO SAM SVE OVO DA BI SVIMA BILO JASNO ŠTA IH ČEKA U 2014 GODINI, JER MAGNETSKE SILNICE RADE SVOJ RAD A MI LJUDSKA BIĆA NE RAZUMIJEMO TAJ NEVIDLJIVI RAD.

JA SAM USPIO DA PRODREM DO NEKIH NIVOA TOG MAGNETSKOG ZNANJA I ZATO GA JAVNO OBJAVLJUJEM SVIM STANOVNICIMA PLANET ZEMLJA, JER SVI IMAMO ISTI UZROK, SVI IMAMO ISTU POSLJEDICU I SVI BI MORALI DA PRIHVATE OVO ZNANJE KOJE DAJEM DA BI ZNALI ŠTA DA ČINIMO, JER OVO NIKAD NIJE STALO I STALNO RADI ALI NAM JE NEVIDLJIVO, A OSJEĆAMO GA.

MAY 17, 2014 LATEST NEWS

WARNING TO THE PEOPLE OF: CROATIA, BOSNIA AND SERBIA... AND OTHERS.

I did everything this to everyone aware of what lies ahead in 2014, because the magnetic lines of force do their WORK AND WE HUMAN BEINGS DO NOT UNDERSTAND THE INVISIBLE WORK.

I have managed to penetrate THAT CERTAIN LEVEL OF KNOWLEDGE AND MAGNETIC why it publishes all residents PLANET EARTH, because we all have the same cause, we all have the same effect and all should to accept this knowledge that I GIVE TO KNOW WHAT TO DO BECAUSE THIS NEVER STOPPED AND PERMANENT WORK BUT WE invisible, and I can feel it.

OVA ŽUTA LINIJA NA GOOGLE EARTH PROGRAMU, JE LINIJA PO KOJOJ SE VEĆ MNOGO PUTA PRIJE DEŠAVALA POPLAVA,  A U MAJU 2014 GODINE NIVO VODE JE VEĆI NEGO IKADA, ZAŠTO? THIS YELLOW LINE IS ON GOOGLE EARTH PROGRAM SHOW FLOODING LINE WHICH  HAPPENS MANY TIMES BEFORE AND IN MAY2014 YEAR WATER HAS HIGHER LEVEL THAN EVER, WHY?
BANJA LUKA-BROD-DOBOJ-MAGLAJ-ZAVIDVIĆI-BRČKO-TUZLA-BIJELJINA-ŠABAC-VALJEVO-OBRENOVAC-LAJKOVAC-LAZAREVAC

MAGNETSKA_LINIJA_BANJALUKA_LAZAREVAC.jpg (232737 bytes)

TAČAN RASPORED ZZZZZZ MAGNETSKIH LINIJA SA MALIM PROMJENAMA ISTIH, KOJE SE NE VIDE ALI ONE PRODIRU KROZ POVRŠINU ZEMLJIŠTA HRVATSKE, BOSNE I SRBIJE...ne zaboravi i cijele planet Zemlja na isti način.

MOLIM, PROBAJ RAZUMIT TEKST ISPOD

Exact schedule ZZZZZZ MAGNETIC LINES WITH THEIR SMALL CHANGES, YOU CAN NOT SEE BUT THEY PENETRATES THROUGHT THE SURFACE LAND IN CROATI, BOSNIA AND SERBIA... DO NOT FORGET THIS IS WORKING ON ALL PLANET EARTH SURFACE ON SAME WAY.

PLEASE TRY COMPREHEND THE TEXT BELOW

SADA SU UZROK NEODLASKA VODE, NEOTICANJE VODE,  KOJU NEŠTO DRŽI DA BUDE TU GDJE JE.

 

Now they are CAUSE and not letting WATER, WATER CAN NOT FLOW AS BEFORE, SOMETHING HELD THIS WATER TO BE WHERE IS.
SVI VI TUMAČITE TO KAO PALA KIŠA, PALO PREVIŠE KIŠE, I STVORILO SE MNOGO VODE, ALI NIJE TAKO. ALL YOU interprets this as the rains come, FALL too much rain, and created much water , but not so.
IMA JOŠ MOJA VJEROVATNA MOGUĆNOST DA JE MAGNETSKA SILA IZDIGLA KOMPLETAN TEREN ISPOD OVIH LINIJA, THERE IS STILL MY likely possibility that the magnetic force lifted FULL SURFACE BELOW THIS LINE,
(JER ONA TO RADI  ISTINSKI) 

NA JEDNU STRANU I SADA VODA NE MOŽE DA OTIĆE ILI OTIĆE VEOMA SPORO...

A DRUGA MOGUČNOST JE DA JE DA JE MAGNETSKA SILA (NEPRIMJETLJIVO) SPUSTILA KOMPLETAN TEREN ISPOD OVIH LINIJA,

( BECAUSE magnetic force MAKE IT TRUE )

ON ONE SIDE AND NOW water can not run off or go very slowly ...

A second option is to THAT THE MAGNETIC FORCE ( indiscernible ) lowered FULL COURT BELOW THIS LINES,

AKO SAM JA SVE DOBRO RAZUMIO I PRIMJENIO,

NAJVIŠE ( NEPRIMJETLJIVO ) SE  SE IZDIGAO DIO SRBIJE PREMA GRANICI SA RUMUNIJOM I BUGARSKOM I SADA VODA OSTAJE GDJE JE,

JER SVE SE DEŠAVA ISTO KAO NEKAD KADA JE OVDJE BILO PANONSKO JEZERO,

A UZROK JE MICANJE MAGNETSKE OSE PLANET ZEMLJA, NIŠTA DRUGO.

IF I WERE ALL well understood and applied,

MOST ( indiscernible ) is distinguished itself part of Serbia towards the border with Romania and Bulgaria NOW AND WATER REMAINS WHERE IS,

BECAUSE EVERYTHING HAPPENS SAME AS BEFORE, WHEN IN DISTANT PAST THERE WAS PANNONIA LAKE,

A CAUSE IS MOVING THE MAGNETIC AXIS PLANET EARTH, NOTHING ELSE.

TAKVA I SLIČNA TROUGLASTA LINIJA SE VIDI NA MNOGIM ARHEOLOŠKIM ISKOPANIM STVARIMA, ALI NIKO NIJE ISTINSKI DEŠIFROVAO ŠTA JE TO.

SADA IMATE PRILIKU DA STEKENTE TO ZNANJE ŠTA TA LINIJA ISTINSKI PREDSTAVLJA.

These and similar TRIANGULAR LINE seen in many archaeological excavated stuff, but NO-ONE TRUE DECIPHERING WHAT IT IS.

NOW THAT YOU HAVE A CHANCE TO KNOW WHAT THIS LINE REALLY REPRESENTS.

MAGNETSKA_LINIJA_BANJALUKA_LAZAREVAC2.jpg (234020 bytes)

OVO JE LINIJA NA KOJOJ SE DEŠAVAJU  POPLAVE STALNO, ALI NIKO NE RAZUMIJE ZAŠTO.

UZROK JE ZZZZZZ MAGNETSKA LINIJA KOJA U OVOM SLUČAJU ISISAVA IZ PROSTORA IZNAD POVRŠINE ČESTICE...MATERIJE....

THIS IS A LINE FROM WHICH HAPPENS FLOODS STEADY, BUT NOBODY UNDERSTANDS WHY.

CAUSE IS ZZZZZZ MAGNETIC LINE THAT IN THIS CASE sucked out of the space above the surface of the particles ... MATTER...

DAJEM MOJE MAGNETSKO OBJAŠNJENJE OVE ANOMALIJE ZA SVE ONE NEZNALICE KOJI MNOGO NEZNAJU,

I STALNO OPTUŽUJU HAARP NA ALJASACI ZA SVE ŠTO NE VALJA NA POVRŠINI PLANET ZEMLJA, A ISTI TI KOJI MNOGO NEZNAJU,

TREBALI BI DA ZNAJU DA SE POPLAVA OVDJE DEŠAVA VIJEKOVIMA, DOK HAARP NIJE BIO NAPRAVLJEN.

I GIVE MY MAGNETIC INTERPRETATION OF  this anomaly FOR ALL THOSE ignorant that many do not know,

and always accuses HAARP AT ALASKA FOR ALL anything wrong on the surface of planet Earth,

and same they do not know much, should know that FLOOD going on here for centuries, WHILE HAARP NOT BEEN MADE.

ZNAČI, NIJE UZROK HAARP, UZROK JE NEZNANJE NAUČNIKA SVIH VRSTA O KRETANJU MAGNETSKE OSE PLANET ZEMLJA I MAGNETSKIH SILNICA SILA, KOJE SE DIŽU I ISIJAVAJU ILI SPUŠTAJU I USISAVAJU KROZ POVRŠINU PLANET ZEMLJA. So it's not HAARP CAUSE, CAUSE IS THE IGNORANCE OF ALL KINDS SCIENTIST ABOUT EARTH MOVEMENT MAGNETIC AXIS and the magnetic lines of forces, rising and reflective or downhill and sucked through the surface of planet Earth.
AKO MOŽEŠ RAZUMIT KAKO RADI KUČNI USISAČ ZA PRAŠINU,

KOJI USISAVA NEVIDLJIVOM SILOM DJELIĆE PRAŠINE I ONE OSTAJU U KESI USISIVAČA,

A TA NEVIDLJIVA SILA KOJA JE TO RADILA IZADJE NA ZADNJOJ STRANI USISIVAČA, I NE VIDIŠ TU SILU,

ALI SAMO MOŽEŠ JE OSJETITI AKO STAVIŠ RUKU NA IZLAZNI PUT TE SILE I TA NEVIDLJIVA SILA STVARA PRITISAK NA RUKU,

TADA MOŽDA I USPIJEŠ DA RAZUMIŠ KAKO RADE NEVIDLJIVE MAGNETNE SILNICE SILE KOJE NA ISTI NAČIN SE UVLAČE U PLANET I IZBACUJU IZ PLANET ZEMLJA.

If, you can comprehended HOW DOES WORK HOME VACUUM CLEANER,

which sucks unseen force dusty, and remain in a bag vacuum cleaner,

and that an invisible force that is doing it comes out on the back of vacuum cleaner, you do not see this force,

but can you feel if you put HANDS ON THE WAY OUT AND FORCE AND THIS invisible force creates pressure on hand,

then maybe you can succeed and COMPREHEND HOW DO INVISIBLE MAGNETIC line of forces in the same way creep into planets and ejected from the planet Earth.

TE MAGNETNE NEVIDLJIVE SILE NAPRAVILE SU SVE PLANINE I SVE RIJEKE  NA PLANET ZEMLJA,

I STALNO MJENJAJU RASPORED TIH RIJEKA I PLANINA NA POVRŠINI PLANET ZEMLJA, PO ISTOM OBRASCU,

NA ISTI NAČIN I SVUDA.

This magnetic invisible forces have made ALL THE MOUNTAINS AND ALL THE RIVERS ON PLANET EARTH,

and constantly changing arrangement of these rivers and mountains surface of planet Earth, the same pattern,

the same way everywhere.

USPIO SAM DEŠIFROVAT TAJ OBRAZAC, KOJI SVE RELIGIJE KRIJU SA RIJEČIMA: bog, isus, hristos, allah, krišna, majka božja, djevica marija i sve ostale gluposti kojima HRANE MNOGE LJUDSKE BUDALE I

ŠTO JE NAJGORE OD SVEGA TE LJUDSKE BUDALE UBIJAJU DRUGA LJUDSKA BIĆA I TJERAJU IH DA MISLE ISTO,

A AKO NE MISLIŠ ISTO KAO ONI

I AKO IMAŠ ZNANJE TI SI NJIMA NAJVEĆA PRIJETNJA I NAJVEĆI NEPRIJATELJ,

JER IMAŠ ZNANJE,

A ONI GA NEMAJU.

I managed to decipher this PATTERN FORM, WHICH ALL RELIGIONS hiding with the words: god, kesus, christ , allah, krishna, mother of god, virgin mary and all the other nonsense that feed on many human dumbers and,

what is worst of all those human dumbers kill other human beings and force them think the same,

and if you do not think the same as they think

and if you have KNOWLEDGE YOU ARE THE GREATEST THREAT TO THEM AND GREATEST ENEMY,

BECAUSE YOU HAVE KNOWLEDGE,

AND THEY DO NOT HAVE.

NAČI NAČIN, I OBJASNITI NAČIN,

KAKO TE MAGNETENE NEVIDLJIVE SILE SU NAPRAVILE SVE PLANINE I SVE RIJEKE  NA PLANET ZEMLJA,

I STALNO MJENJAJU RASPORED TIH RIJEKA I PLANINA NA POVRŠINI PLANET ZEMLJA,

JE MJENJANJE POLOŽAJA MAGNETSKE OSE KOJA IMA IZLAZ NA DVA KRAJA KUGLE KOJU ZOVEMO PLANET ZEMLJA,

MENI JE TREBALO SKORO 20-DVADESET GODINA DA ANALIZIRAM SVE MOGUĆE KOMBINACIJE MAGNETSKIH SILA,

DA BI MI, MAGNETSKO POLJE PLANET ZEMLJA, DALO MI ISTINU ISTINSKU.

Find a way, and explain,

how these invisible MAGNETIC forces done all the mountains and rivers on the planet Earth,

and constantly changing arrangement of these rivers and mountains on the planet Earth surface,

is changing the location POSITION OF MAGNETIC AXIS WHICH HAVE EXITS ON TWO ENDS OF BALL WE CALL PLANET EARTH,

it took me nearly a 20-twenty years to analyze all the possible combinations of magnetic force,

so that we, the magnetic field of Earth, gave me the TRUTH TRUE.

TA ISTINA JE MNOGO BOLNA, ALI TAKVA JE KAKVA JE, I AKO JE RAZUMIŠ, PRIMJENIŠ I PRIHVATIŠ, MOŽEŠ IĆI DALJE,

A AKO JE NE RAZUMIŠ, NE  PRIMJENIŠ I NE PRIHVATIŠ

I DALJE ĆEŠ IĆI U BOGOMOLJE, CRKVE I DŽAMIJE I OSTAT ĆEŠ JOŠ VIŠE GLUPLJA OSOBA.

This truth is much more painful, but such is AS IS, IF COMPREHEND, AND APPLY, AND ACCEPT, you can move on,

AND IF YOU DO NOT COMPREHEND, NOT APPLY, AND NOT ACCEPT

STILL YOU WILL GO TO PLACES OF WARSHIP, CHURCHES AND MOSQUE AND DWELL MORE HUMAN DUMBER.

STOGA, RADI TOGA, MISLI SVOJIM MOZGOM, A NE MOZGOM NEZNALICA, KOJI TE SAMO UBJEDJUJU DA TAKO JE KAKO ONI  TVRDE, Therefore, to that, I think my brain , NOT ignorant of the brain, THAT YOU JUST assures him it's the way they claim,
JER I JA TVRDIM DA TAKO JE, JER SADA ZNAM KAKO NA TVOJ MOZAK I TVOJ RAZUM, NA TEBE CIJELOGA DJELUJE PRIMANJE NEVIDLJIVIH MAGNETSKIH INFORMACIJE KROZ MATERIJU TVOG TIJELA... BECAUSE I CLAIM THAT THIS IS BECAUSE NOW I KNOW HOW YOUR BRAIN AND YOUR SENSE , THE WHOLE WORK YOU RECEIVE FROM INVISIBLE MAGNETIC INFORMATION COME  THROUGH THE MATTER OF YOUR BODY ...
DA LI JE TO PRIMANJE NEVIDLJIVIH MAGNETSKIH INFORMACIJE KROZ MATERIJU TVOG TIJELA...VRHOVNA TAJNA SVIH RELIGIJSKIH LAŽOVA KROZ LJUDSKU PISANU ISTORIJU... THAT IS TO RECEIVE invisible MAGNETIC INFORMATION THROUGH MATTER OF YOUR BODY ... Supreme SECRET OF ALL RELIGIOUS liar through human WRITTEN HISTORY ...
Nadam se da moje otkriće velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku.

 

I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.
NAZAD NA MAPU SAJTA

 

BACK TO SITE MAP

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

www.elektroauto.ba

  Map IP Address