Rudolf (Boschnjak) Bošnjak discovery

Rudolf Bošnjak otkriće

PLANET ZEMLJA NAKON SPUSTANJA SVERE

PLANET EARTH AFTER SPHERE LANDING PLANET ZEMLJA NAKON SPUŠTANJA SVERE

You enter into

Ti ulaziš u

VOYNICH  MANUSCRIPT  SECRET VOYNICH  RUKOPIS  TAJNA

Enter into center of the planet Earth as Voynich manuscript show

Ulaz u centar planete Zemlje kao što je opisano u Voynich rukopisu

This is actual shape of the inner Earth,

but her outside shell...

Ovo je vanjski izgled unutrašnjosti planete Zemlje,

ali njena vanjska ljuska...

If, you have additional knowledge of Internet Protocols, Firewall systems and Operating Systems and some many additional knowledge, you can ACCESS INFORMATION FROM THIS SPHERE...

ALL INFORMATION ARE AVAILABLE BELOW IP ADDRESS  1.1.1.1

GOOD LUCK!

Ako imaš dodatna znanja o internet protokolima, sistemima Vatrenih zidova i Operativnih sistema i još mnogo nekih znanja, možeš PRISTUPITI INFORMACIJAMA IZ OVE SVERE ...

SVE INFORMACIJE SU DOSTUPNO ISPOD IP adrese 1.1.1.1

SRETNO!

 

THIS IS WHAT IS INSIDE PLANET EARTH AS IS BLACK SFERE IN 2013 YEAR.                            OVO JE TO ŠTO JE UNUTAR PLANETE ZEMLJE KAO CRNA KUGLA 2013 GODONI.    THIS IS WHAT IS INSIDE PLANET EARTH AS IS BLACK SFERE IN 2013 YEAR.                            OVO JE TO ŠTO JE UNUTAR PLANETE ZEMLJE KAO CRNA KUGLA 2013 GODONI.

THIS IS WHAT IS INSIDE PLANET EARTH AS  BLACK SPHERE IN 2013. OVO JE ONO ŠTO JE UNUTAR PLANETE ZEMLJE KAO CRNA SVERA U  2013.

THIS IS WHAT IS INSIDE PLANET EARTH AS IS BLACK SFERE IN 2013 YEAR.                            OVO JE TO ŠTO JE UNUTAR PLANETE ZEMLJE KAO CRNA KUGLA 2013 GODONI.

THE CLOSEST IS TO THE SURFACE OF THE PLANET EARTH IN THE PART BELOW UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND NORTH POLE, NOW IN 2013 YEAR. NAJBLIŽA JE POVRŠINI  PLANETE ZEMLJU U DIJELU ISPOD SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA, KANADE I SJEVERNOG POLA, SADA U 2013 GODINI.
FROM 21 DECEMBER 2012, THIS SPHERE STOPPED HIS MOVEMENT IN INSIDE PLANET EARTH AND NOW STANDS STILL, AND DO NOT MOVES AND WILL STAY AT THIS LOCATION INSIDE PLANET EARTH, AS PER MY CALCULATION NEXT 162 TO 200 YEARS.... OD 21 DECEMBRA 2012 GODINE, SVERA JE ZAUSTAVILA SVOJE KRETANJE, U UNUTRAŠNJOSTI PLANETE ZEMLJE I SADA STOJI MIRNO, NE KREĆE SE I STAJAT ČE NA OVOJ LOKACIJI, U UNUTRAŠNJOSTI PLANETE ZEMLJE,  U MOJIM PRORAČUNIMA  OD 162 DO 200 GODINA...
SO, SOON YOU WILL SEE WHAT IS EFFECT OF THIS NON MOVING SPHERE BELOW UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AT NORTH POLE...

SAME AFFECT WILL BE VISIBLE ON EARTH OPPOSITE SIDE, WE CALL SOUTH POLE...

TAKO, USKORO ĆEŠ VIDJETI ŠTA JE EFEKT OVE SVERE KOJA SE NE KREĆE ISPOD SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA, KANADE NA SJEVERNOM POLU...

ISTI EFEKT ĆE BITI VIDLJIV NA SUPROTNOJ STRANI ZEMLJE, KOJU ZOVEMU JUŽNI POL...

AS FAR AS MY RESEARCH, AND MY DEEP KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING GOES,  THIS SPHERE IS SOURCE OF RADIATION WE CALL MAGNETIC FIELD, AND WE DO NOT KNOW NOTHING ABOUT THIS FORCE... KAKO DALEKO MOJA ISTRAŽIVANJA IDU, I KAKO MOJE  DUBOKO ZNANJE I RAZUMIJEVANJE IDE , OVA SVERA JE VJEŠTAČKI IZVOR ISIJAVANJA, KOJE ZOVEMO  MAGNETNO POLJE, I JOŠ UVIJEK MI NIŠTA NE ZNAMO O TOJI SILI...
IF, THIS SPHERE CEASES TO RADIATE, THIS WHAT RADIATE, THEN WE GET SEPARATION OF ALL ATOMS IN ALL TYPES OF MATERIAL OR MATERIALS ON THE PLANET EARTH AREA ... AND IN INNER EARTH TO THE SURFACE OF THE BLACK SPHERE... AKO OVA SVERA PRESTANE DA ISIJAVA, TO ŠTO ISIJAVA, TADA ĆE DOĆI DO RAZDVAJANJA SVIH ATOMA U SVIM VRSTAMA MATERIJE ILI MATERIJALA...NA POVRŠINI I U UNUTRŠNOSTI PLANETE ZEMLJE, DO POVRŠINE CRNE SVERE...
THEN   DISAPPEARS, THAT WHAT SCIENTIST CALL GRAVITY, AND ALL, ALL ATOMIC STRUCTURE AND ALL MATERIAL MATTER UNTYING EACH OTHER, BECAUSE ATOM IS RELATED TO ANOTHER ATOM TO THE BONDING OF THE SAILOR KNOT, AND LAYERS OF THESE NODES WHOSE SIZE IS 1fm, AND IS NOT HOW SCIENTISTS CLAIM THAT ALL ATOM TURNS AROUND SOMETHING OF SOMETHING ... TADA NESTAJE, TO ŠTO NAUČNICI ZOVU GRAVITACIJA, I SVE, SVA ATOMSKA STRUKTURA SVIH MATERIJALA I MATERIJA SE ODVEZUJE JEDNO OD DRUGIH, JER ATOM JE VEZAN JEDAN SA DRUGIM ATOMOM, NA NAČIN VEZIVANJA MORNARSKOG ČVORA, I SLOJEVA OVIH ČVOROVA ČIJA JE VELIČINA 1fm, A NE KAKO NAUČNICI TVRDE DA SE SVE NEŠTO VRTI OKO NEČEGA...

NORTH POLE MOVEMENT - SJEVERNI POL KRETANJE

IN MAY RESEARCH NORTH POLE IS STOOPED NOW  AND DO NOT MOVES AND WILL STAY AT THIS LOCATION INSIDE PLANET EARTH, AS PER MY CALCULATION NEXT 162 TO 200 YEARS.... U MOJIM  ISTRAŽIVANJIMA SJEVERNI POL SE ZAUSTAVIO SADANE KREĆE SE I STAJAT ČE NA OVOJ LOKACIJI, U UNUTRAŠNJOSTI PLANETE ZEMLJE,  U MOJIM PRORAČUNIMA  OD 162 DO 200 GODINA...
ALL THIS IS ALSO VISIBLE IN BOSNIA STECHAKS... BUT IN REALITY  IS  INVISIBLE. SVE JE TAKODJER VIDLJIVO U BOSANSKIM STEĆCIMA...ALI JE U STVARI NEVIDLJIVO.
THEY, SCIENTIST, CALL THIS GLOBAL WARMING.... ONI, NAUČNICI,  TO ZOVU GLOBALNO ZAGRIJAVANJE....

 


What is what: drawn and descried in Voynich manuscript

Šta je šta: crtano i opisano u
Voynich rukopisu

IN RED CIRCLE IS VISIBLE AN DEVICE WITH 5 TUBES, THIS TUBES ARE ACTUALLY,  TYPE SIMILAR AS OUR CATHODE RAY COLOR TUBE TECHNOLOGY  (THIS IS KIND OF "ELECTRON BEAM CANON" BUT UNKNOWN AND IS AS  ELECTRON TYPE FIRING CANNONS, WHICH SEND UNKNOWN TYPE OF RADIATION TO THE IONOSPHERE), OF PLANET EARTH. YES.

THIS RADIATION IS ONLY MEASURABLE WITH PENDULUM.

 

U CRVENOM KRUGU JE VIDLJIV UREDJAJ SA 5-PET CIJEVI, TE CIJEVI SU U STVARI SLIČNE ONOME ŠTO ZOVEMO NAŠA KATODNA KOLOR CIJEVNA TEHNOLOGIJA (TO JE VRSTA "ELEKTRONSKOG SNOPA KAO IZ TOPA" ALI NEZNANA I VRSTA ELEKTRONSKOG ISPUCAVANJA TIH ELEKTRONSKIH TOPOVA, KOJI ŠALJU NEZNAN TIP ZRAČENJA DO JONOSFERE), PLANETE ZEMLJE. DA.

TO ZRAČENJE SE MOŽE JEDINO MJERITI SA VISKOM.

 

ORIGINAL IMAGE IS HERE ORIGINALNA SLIKA JE OVDJE

http://brbl-zoom.library.yale.edu/viewer/1006231

ONE OF IMAGE FROM VOYNICH MANUSCRIPT   -  JEDNA OD SLIKA IZ VOYNICH RUKOPISA

THEY SEND SIMILAR BEAM AS OUR COLOR TV: RED, GREEN, BLUE, YELLOW-WHITE and CLOCK 'S SIGNAL WHICH IS USED FOR TIMING PURPOSE AT LOCAL RECEIVER IN HUMAN BODY. ONI ŠALJU SLIČNE SNOPOVE KAO NAŠ KOLOR TV: CRVENA, ZELENA, PLAVA, ŽUTA-BIJELA i KONTROLNI (CLOCK 'S SIGNAL) KOJI SE KORISTI ZA UPOREDJIVANJE U LOKALNOM PRIJEMNIKU U LJUDSKOM TIJELU.

AS_IS_IN_VOYNICH_MANUSCRIPT_8_SWOD.jpg (27279 bytes)

8 Swod-niw

SVOD word means something above our heads, WHAT WE SEE, AND THAT IS OVER OUR HEAD, WHAT WE SEE IS SVOD OF DARK AND DARKNESS AND STARS AND BLUENESS.

SO, REMEMBER 8 SVOD-s.

8 Svod-ova

Riječ SVOD označava nešto iznad naših glava, ŠTO VIDIMO, A TO JE IZNAD NAŠIH GLAVA ŠTO VIDIMO JE SVOD TAME I MRAKA I ZVIJEZDA I PLAVETNILA.

STOGA, UPAMTI: 8 SVOD-ova

IN HUMAN BODY THERE IS EMBEDED RECEIVER WHICH USE ( I THINK DNK STRING) AS VERTICAL AND HORIZONTAL SYNCHRONIZATION BIOLOGICAL DEVICE OR IMPLANT WHICH PROCESS THOSE SIGNALS AND MAKE FULL SYNCHRONIZATION TO BE PRESENTED AS AN IMAGE...IN FRONT OF OUR EYES...WE SEE THIS AS....

NIKOLA TESLA DESIGN RECEIVER AND COLLECTING THIS TYPE OF RADIATION AND USE FOR HIS ELECTRIC CAR. AND HE KNOW HOW TO NEUTRALIZE THIS BEAM WAVES AND SEE DIFFERENT IMAGE...THEN WAS EMITTING.

WE CALL THIS TRANSMITTING ELECTRIC TENSION AND CURRENT WITHOUT WIRES or  WIRELESS TRANSMITTING ELECTRIC TENSION AND CURRENT,   NOT  ENERGY. WORD ENERGY IS WRONG EXPRESSION TAKEN FROM SOME LANGUAGE AND DETOUR ALL HUMANS IN WRONG DIRECTION.

THERE IS 8-EIGHT OF THIS CATHODE RAY COLOR TUBE CANONS ON EACH PART OF ABOVE BLACK SPHERE or EXACTLY 8-EIGHT ON PLANET EARTH NORTH HEMISPHERE AND 8-EIGHT ON SOUTH HEMISPHERE WHICH EMIT THIS BEAM FROM INSIDE OF PLANET EARTH.

 

U LJUDSKOM TIJELU IMAMO UGRADJENU VERTIKALANU I HORIZONTALNU SINHRONIZACIJA ( JA MISLIM DA JE U DNK SPIRALI) BIOLOŠKI UREDJAJ ILI IMPLANT KOJI TE SIGNALE SINHRONIZUJE I STVARA NA TAJ NAČIN SLIKU KOJU VIDIMO...ISPRED NAŠIH OČIJU...MI JE VIDIMO KAO...

NIKOLA TESLA JE KONSTRUISAO PRIJEMNIK I SKUPLJAO JE TU VRSTU ZRAČENJA I KORISTIO GA ZA SVOJ ELEKTRIČNI AUTOMOBIL. ON JE ZNAO KAKO DA NEUTRALIŠE OVO ZRAČENJE IZ TIH SNOPOVA I VIDI DRUGAČIJU SLIKU...NEGO ŠTO NAM EMITUJU.

MI TO ZOVEMO PRENOS ELEKTRIČNOG NAPONA I STRUJE BEZ ŽICA ili BEŽIČNI PRENOS ELEKTRIČNOG NAPONA I STRUJE,  NE  ENERGIJA. RIJEČ ENERGIJA JE NAOPAKA KONSTRUKCIJA UZETA IZ NEKOG STRANOG JEZIKA, KOJA JE SVE LJUDE SKRENULA SA PRAVOG PUTA.

IMA 8 - OSAM OVIH KATODNIH CIJEVNIH KOLOR TOPOVA NA SVAKOJ STRANI GORNJE CRNE SVERE ili TAČNIJE NA SVAKOJ POLULOPTI NA PLANETI ZEMLJI, 8 -OSAM NA SJEVERNOJ HEMISFERI I 8-OSAM NA JUŽNOJ HEMISFERI, KOJI EMITUJU SNOP IZ UNUTRAŠNJOSTI PLANETE ZEMLJE.

HERE IS VISIBLE NORTH POLE AS WAS IN EARTH DISTANT PAST SHOWN AS SEXTAGON IN THE MIDDLE

 

OVDJE JE VIDLJIV SJEVERNI POL NEKADAŠNJE PLANETE ZEMLJE KAO ŠESTOUGAO U SREDINI.

 

Antarctica continent is the only place in the planet Earth where exist natural superconductor unknown metal that is essential to construct the anti gravity machines.

Antarktik kontinent je jedino mjesto na planeti Zemlji gdje ima prirodnog supervodiča neznanog metala koji je važan za gradnju anti gravitacionih mašina.

ORIGINAL IMAGE IS HERE ORIGINALNA SLIKA JE OVDJE

http://brbl-zoom.library.yale.edu/viewer/1006139

AS_IS_IN_VOYNICH_MANUSCRIPT_EARTH_SHAPE_ZEMLA_OBLIK_NEGATIV.jpg (15731 bytes)

AS_IS_IN_VOYNICH_MANUSCRIPT_EARTH_SHAPE_ZEMLA_OBLIK.jpg (14398 bytes)

ORIGINAL DRAWING-IMAGE OF PLANET EARTH AS NEGATIVE IMAGE FROM VOYNICH MANUSCRIPT WHERE IS VISIBLE 8 CANON BEAMS...LOCATED BELOW FIRST- OLD SHAPE OF OLD   SURFACE OF PLANET EARTH.

ORIGINALNI CRTEŽ-SLIKA PLANETE ZEMLJE KAO POZITIVNA SLIKA IZ VOYNICH RUKOPISA, GDJE JE VIDLJIVO 8 TOPOVA KOJI ZRAĆE SNOPOVE...NALAZE SE ISPOD POVRŠNE STARE -NEKADAŠNJEG OBLIKA DANAŠNJE PLANETE ZEMLJE.

 

 

 

Voynich manuscript micro carving images with unknown alien technology.

Voynich rukopis i mikro urezane slike sa ne znanom tehnologijom stranaca.

Voynich manuscript DNA - DNK DRAWING Voynich rukopis DNA - DNK CRTEŽ
Voynich manuscript DNK SWITCH DRAWING Voynich rukopis DNK PREKIDAČ CRTEŽ
Bosnia STECHAK SECRETE REVEALED Bosanski STEČAK TAJNA OTKRIVENA
Ball sphere found in Bosnia - settlement Butmir near Sarajevo Kugla nadjena u Bosni - naselje Butmir kod Sarajeva

 

Regards Rudolf Bosnjak

Copyright © by Rudolf (Boschnjak) Bošnjak

Sva prava pridržana © od Rudolf (Boschnjak) Bošnjak

Flag Counter  Map IP Address