Ovaj tekst je napisan, 5 August 2001 godine

KLIKNI DA CUJES NEMOJ SAMO GLE  DAT...                                             

Chacra - Core - Jezgra - Jezgro - Srz -  Srž - Srce - Koristi -  Kor an  -  Kur an  - Qur an - Qur'an

BAvIM se čitanjem riječi NA O, PA KO... JE...TA KO...

BAvIM se čitanjem riječi NA O, PA KAO... JETA KO...

...i one MENI rekoše ono NE RAZUMLJIVO većini. Tako bi i sa ovom riječi Kur an. Ona je mnogim poznata samo na ovakav način, ali da li je to jedini način tumačenja te riječi...

Jer sve što je ljudska ruka napisala, ljudska ruka je poslije krivo, sa odredjenom namjerom iskrivila i dodala ono što je odgovaralo TRENUTNIM potrebama...

Tako da i ovo može da se protumači kao TO, ali moj CILJ je da nadjem odgovor TAMO gdje niko ne smije da ga traži, tamo gdje je SVE TLO po kom MISLIMO da hodamo, TAMO gdje JETA je, AJETA nema, tamo gdje niste bili, niti će mnogi stići, tamo gdje nema novca, tamo gdje nema plakanja, tamo gdje nema robovanja-mučenja, tamo gdje samo neki koji su u sebi promjene STEKLI mogu stići...tamo gdje sam bio barem tako MISLIM, gdje mi je pokazano, to gdje niste bili, tamo odakle se niko ne vraća, a ja VRATih..., ZAŠTO...

Mnogo sam se puta pitao zašto me TO NEŠTO, VRAČa, SPASaVA, VODi,  OBjavljuje ISTINE nama nepoznate...i da više ne pišem ZAŠTO čitajte ove web strane i ODgovor ĆETE NA ĆI u tajnom kodu govornog jezika koji zovete domaći jezik...sve je tu oPISANO, ali NA O PAKO JE OBjašnjavano zato da budete rob, da se patite, mučite i ne RAZUMIJETE, a to ste sve ove godine ako slušate te koji sebe zovu NE, ČIJI IZASLANICI, a niko od njih nema DOKAZ da je to, samo se pretvaraju da to rade, jer je to lagodan život bez ikavog rada i truda...dalje nije potrebno pisati, sve to dešava se svaki dan pred vašim očima, a oči ili O, KI su vam zatvorene, O TVORI OKE ...O KI.

Sve je počelo dosta davno sa ovim stranama, i sa pojavljivanjem 1 Augusta 2001 godine ove narukvice na podu moje sobe..., neKO JE TU NARUKVICU ostavio sa odredjenom namjerom i ta namjera je u vezi sa mojim pisanjem i OBjavljivanjem ISTINE koja je sasvim - potpuno - kompletno - direktno - indirektno - nemoguća - nerazumljiva - neistinita - drugačija od službenih izjava religijskih IZASLANIK i njihovih robova-mučenika na ovoj planeti...i svih naučenih naučnih objašnjena, ZNA n STVE NIK A,  NA UČNI KA,  koji sljede NE ŠTO, a ne razumiju ŠTA JE TO...a zovu ga, kako ga zovu, i nikad to OBjasnili nisu da i ostali sa razumom RAZUMIJU šta je to, jer ako ONI ne znaju šta je to, ako ONI ne mogu da objasne sebi, kako mogu NAMA...

Mogu, jer oni su sebe samoinicijativnom silom proglasili onom riječju koju zovete: A U TOR I TE T je on, zato što ti govori to što ne RAZUMIJEŠ...Ko je veči autoritet onaj koga NE RAZ UMIJEŠ ili onaj koga RAZ UMIJEŠ...MISLI i dobit ćeš Od G OVO r...


3 August 2001 ili Na O, pa ko 1002 Tsgua # je dan se kad to oTVORILO kako je napisano ispod, jer tako sam dobio...., probajte RAZ UMITI u SE Bi, BA...opusti se, doći će, ne dodjeno nikad osjećano...jer zašto mora biti rastavljena ova riječ, kad može biti i sastavljena i čitana sa svih strana. Koja IS TI NI TA strana je sa koje treba čitati ovu riječ, nadjite sami, slušaj svog UNUTRAŠNJEG a ne VANJSKOG gospodara....digni telefonsku slušalicu kad ti zvoni telefon u glavi....čitaj sada.

acivKur an - na ruKvica, GDJE JE...

0. Šta je to u meni što ne kaže u SURA 114 - CXIV

SURA LXXVIII  SKRIVENO  O   Sedam  7  SRŽ i ČAKRI  OBJAŠNJENJE

NAOPAKO  -  O,   KAPO  AN ili  OKAPO  AN...

srz_kuran.jpg (10304 bytes)srz_kuran_ELI.jpg (10694 bytes)srz_kuran_KOC.jpg (4166 bytes)srz_kuran_POL_KOC.jpg (5919 bytes)

Kako ta STVAR iz GLE DA kada se STAVI ili SASTAVI U NIZ

  

 

POstaniZDRAV
Rudolf Bošnjak


Primjer 00

DAJEM   PRI MER   ili PRI MJER ili PRI  MI  JER ili PRIMI JER ili PRI MI JE  R...ŠTA JE PRI MI   JE...r

Glas ovi P i O se čuju kao

PO - na ilirskom / albanskom jeziku ti glasovi imaju značenje ka  naši glas ovi  NE.

Sve ono što svi na ovom prostoru DOMAĆIH glasova pre vedu i izgoVARAJU sa glas ovi PO,

treba da bude negacija a NE,

kao POtvrda,

a tvrdo se zna šta je,

a NEtvrdo je šta, Mekkan....

Mek kan


Primjer 0

Mek kan = NEtvrd

Mekka = grad u Saudijskoj Arabiji.

Kan = Onaj koji UPRAVLJA onim LJUDIMA što sebe zovu NORMALAN, a ne upravlja LUDIMA...

stan = da li je to ono gdje si sada...

stani = inat s,...što ili šta je INAT S, kanom...

nestani = P  OSTA NI,    P OSTANI...POSTANI što nikad bio nisi...

ZDRAV =

ZDRAW =

DRAVA = je rijeka u Hrvatskoj koja TEČE ili TEĆE ILI TECE ili  TE CE, ...Iili CURI ili  C  URI va se, gdje?

Z  -  DRAW = je u engleskom ovo: vuci, vući, izvuci, izvući nešto iz nečeg, ne čega, iz ne čega, nije cratnje kako svi to prevedete, žedne prekovode...

NESTANI VUĆI   ili  NE,  STANI VUĆI ....šta?

PO VUCI ili  NE VUCI ili NE  VUUCII


Primjer 1

Još jedan pri mer je ako se ovo prevede DOBIJE SE

ovo preznanje  ili znan je DO BIJE SE..ovako

....POSLUŠNOST ALLAH-u i NJEGOVOM POSLANIK-u MUHAMMED-u...

...NE,  SLUŠNO,  STA  LLAH-u IN JEG  OVOM,   NE  SLAN IK...

UDEM MA HUM U KINA LSOP M OVO GEJN I UHA LLA TS ON ŠUL SOL

UDjEM MA HUM,

UDjEMM A HUM,

UDjEMM U HUM,

               HUM = je humka zemlje, brdo MANje, humka,

                             ima takvih HUMova puno na ovom brdo vitom...

                             što ne zovu Rosna već greškom Bosna i Her ceg  ovi  na...

Gdje da UDJEMM U HUM...gdje je on u nas...

Gdje da UDJEMM UH,  UM...gdje je on u tebe...


Primjer 2

VATIKAN = AKO SE ČITA ČIRILICOM - MOCILIRIČ

MOC  ILI  RIC                                COMPUTER   -  RETUPMOC

MOĆ  ILI REC                                COMPUTER   -  RET U PMOC

MOC ILI REĆ                                COMPUTER   -  RET U PoMOC

MOĆ ILI REĆ                                 COMPUTER   -  RET U POMOĆ

MOČ ILI REČ i tako od                 COMPUTER   -  REČ U POMOĆ

VATIKAN DOBIJE SE BATIKAN, pa po mome nasta BATIKAN

BAT  I  KAN

BAT = palica, motka, kolac sa zadebljanjem na vrhu...

            i sa kojom se mlate NE-PO-SLUŠNI, koji neće da PRI H VAT TE što u

            PAPIRIMA piše, jer PAPI RIMA nije milo, kad KAN koji Ima BAT mora da

            I SLAM-a, KOST I SLAMA već slomljeno...

KAN = bio jedan Dzingis ili Džingis kan, bi jedan Kublaj kan, bio jedan Kulin ban, bilo

            mnoga banOVACA i osta još samo ovo ime VATIKAN...ili UHVATI KAN

Rudolf  Bošnjak teorija.


NAPAD

Dana 2 Oktobra 2001 je bio i prvi napad od OD, NE ZNA NE  OSOBE...čitaj ovdje

ODGOVOR

Dana 6 Oktobra 2001 dobio sam odgovor od ZNA NE  OSOBE...čitaj ovdje


Home   Kur an 

Web stranice dostupne svima.