RUDOLF_NORTH_POLE_LOGO.jpg (19843 bytes)

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

NAZAD NA MAPU SAJTA BACK TO SITE MAP
Dragi priatelji, molim čitaj sa Velikom Pažnjom i Sporo i Probaj Razumit Šta Sam Ja Ovdje Opisao i molim šaljite web stranicu svim  NAUČNICIMA - ZNANSTVENICIMA, ASTRONOMIMA ŠIROM SVIJETA I NASA ORGANIZACIJI, DA PROVJERE I POTVRDE MOJU TEORIJU KAKO SAM JE JAVNO PRIKAZAO NA INTERNETU.

OVA ZNANJA DAJEM SVIM LJUDSKIM BIĆIMA...

Dear friends, please read with Great Attention and Slowly and Try Comprehend What I Described Here and please send web page to SCIENTIST WORLDWIDE, ASTRONOMERS  AND TO NASA ORGANIZATION TO CHECK AND CONFIRM MY THEORY AS IS SHOWN PUBLIC VIA INTERNET.

THIS KNOWLEDGE GIVING TO ALL HUMAN BEINGS....

Nadam se da moje otkriće je velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku. I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.
PLANET ZEMLJA SLIKA STARE EVROPE UREZANA U KAMENU TVRDJAVE BOBOVAC U BOSNI.

SADA IMAM JOŠ JEDAN PUNI DOKAZ ZA MOJU MAGNETSKU TEORIJU KRETANJA MAGNETSKE OSE SJEVERNOG POLA I ŠIRENJA PLANET ZEMLJA I NA TOM SNIMKU UREZANOM U KAMEN VIDI SE EVROPA KAKVA JE BILA NEKAD, I DA  JE TEK POČELA DA PUCA NA NEKIM DIJELOVIMA. 

MNOGO TOGA JE BILO JEDNA VELIKA KONTINENTALNA CJELINA, I TO TADAŠNJE STANJE UREZANO JE U KAMEN, TO JE STANJE U DALEKOJ PROŠLOSTI, SADA SAMO TREBA ODREDITI TAČNU GODINU...

PLANET EARTH IMAGE OF OLD EUROPE CARVED INTO STONE IN BOBOVAC FORTRESS IN BOSNIA.

NOW I HAVE A FULL PROOF OF MY MAGNETIC THEORY MOVEMENT OF MAGNETIC AXIS NORTH POLE AND EXPANDING OF PLANET EARTH IN THAT IMAGE ITCHED IN STONE, IS VISIBLE EUROPE AS IT WAS THEN, THAT HAS JUST BEGIN TO CRACK SOME PARTS

MACH OF THAT WAS ONE BIG CONTINENTAL PART, AND THIS STATE WAS CARVED IN STONE, IT IS STATE IN DISTANT PAST, NOW I HAVE TO FIND AND DETERMINE THE EXACT YEAR ...

ZA ONE KOJI IMAJU INSTALIRAN GOOGLE EARTH PROGRAM U SVOM RAČUNARU JE FAJLA KOJA ODE U GOOGLE EARTH PROGRAM I OTVORI TAČNU LOKACIJU PODVODNE GRADJEVINE NADJENE U ŠVEDSKOJ. FOR THOSE WHO ARE EXPERIENCED WITH GOOGLE EARTH HERE IS FILE WHICH GOES TO GOOGLE EARTH AND OPEN EXACT LOCATION OF UNDERWATER BUILDING FOUND IN SWEDEN.

UNDERWATER BUILDING LOCATION SWEDEN.kmz

UNDERWATER BUILDING SWEDEN NORTH POLE UNDERWATER BUILDING SWEDEN NORTH POLE

TAJNA PRAVOSLAVNE IKONE FILERMOSA JE VIDLJIVA NA DESNOJ SLICI GDJE JE PRIKAZANA DUPLA PETLJA KRETANJA OSE MAGNETSKOG POLA PLANET ZEMLJA U SADAŠNJOJ ŠVEDSKOJ I VIDLJIV JE KAO ZALIV BOTHNIA i ZALIV BOTTENVIKEN... SECRET FROM ORTHODOX ICON FILERMOSE IS VISIBLE HERE WHERE IS SHOWN DOUBLE LOOP MOVEMENT MAGNETIC AXIS OF PLANET EARTH IN PRESENT SWEDEN AND IS  VISIBLE AS GULF OF BOTHNIA and GULF OF BOTTENVIKEN...

BOTHNIA or BOSHNIA

UNDERWATER BUILDING SWEDEN NORTH POLE

ŠTA JE NAJINTERESANTNIJE TA GRADJEVINA JE NA TAČNOJ LOKACIJI SJEVERNOG POLA NEKAD DAVNO I NJEGOV POLOŽAJ U MORU SADA PRIKAZUJE GDJE JE BIO SJEVERNI POL U DALEKOJ PROŠLOSTI. The most interesting is the building precise location IS AT THE NORTH POLE ONCE UPON A TIME AND ITS POSITION IN THE SEA NOW SHOWING WHERE WAS THE NORTH POLE  IN THE DISTANT PAST.

PLANET EARTH EUROPE BOBOVAC TIME MAP - PLANET ZEMLJA BOBOVAC VREMESKA KARTA.

                       HIGH RESOLUTION 6.000 PIXELS BOBOVC EUROPE MAP CLICK HERE PLANET_EARTH_EUROPE_BOBOVAC_TIME_MAP1.jpg SIZE 2,3MB

MAGNETSKO LICE SJEVERNOG POLA JE TAČNO PRIKAZANO I VIDLJIVO JE GDJE JE BILA LOKACIJA OSE SJEVERNOG POLA. MAGNETIC FACE NORTH POLE HERE IS VISIBLE EXACT LOCATION WHERE WAS NORTH POLE AXIS IN THAT TIME.
ONO ŠTO JE NEVJEROVATNO JE TO, DA TO ŠTO JE UREZANO U KAMENU JE SATELITSKI SNIMAK IZ TOG VREMENA UREZAN U KAMEN. WHAT IS AMAZING IT IS, THAT HAVING ETCHED IN STONE IS A SATTELITE PHOTOGRAPH FROM THAT TIME ETCHED IN STONE.
JA SAM UPOREDIO TU SLIKU UREZANU U KAMEN, SA DANAŠNJIM GOOGLE EARTH SATELITSKIM SNIMKAMA I OPET POTVRDIO MOJU TEORIJU DA SE PLANET ZEMLJA ŠIRI I PUCA I TO PUCANJE NISU KLIZIŠTA KAO ŠTO SVI SVJETSKI GEOLOZI SE TRUDE DA OBJASNE. I COMPARED THAT IMAGE ETCHED IN STONE, WITH TODAY GOOGLE EARTH SATELLITE IMAGES AND AGAIN CONFIRM MY THEORY THAT PLANET EARTH IS EXPANDING AND CRACKING AND THIS CRACKING ARE NOT LANDSLIDES, AS ALL WORLD GEOLOGIST TRYING TO EXPLAIN.
TEORIJA TEKTONSKIH PLOČA JE  POPTPUNO POGREŠNA OD SAMOG POČETKA, MORAMO  MJENJATI MNOGO TOGA U TOJ NEDOKAZANOJ TEORIJI, JER MOJI DOKAZI GOVORE DRUKČIJE. TECTONICS PLATES THEORY IS COMPLETELY WRONG FROM VERY BEGINNING, WE HAVE TO CHANGE MANY THINGS IN NON PROVEN THEORY BECAUSE MY PROVE CHANGE THIS.

LINE NORTH POLE PATHWAY EUROPE RUSIJA USA

LINIJA KRETANJA  SJEVERNOG POLA U MOJOJ MAGNETNOJ TEORIJI KRETANJA SJEVERNOG POLA, DAJE TAČKE OD 1831 GODINE DO 2007-2010-2013 GODINE I PUT POKAZUJE KRETANJE PREMA RUSSIJI ILI EVROPI PA PREMA SAUDIJSKOJ ARABIJI ILI SJEDNJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA. LINE NORTH POLE MOVEMENT IN MY MAGNETIC THEORY GIVE POINTS FROM 1831 YEAR TO 2007-2010-2013 YEAR AND PATHWAY SHOW DIRECTION TOWARD RUSSIA OR EUROPE AND TOWARD SAUDI ARABIA OR USA.
PLANET ZEMLJA MAGNETNA OSA SLJEDI PUT ISTI KAO CRTEŽ SOLOMONOVE ILI DAVIDOVE ZVJEZDE.

TO JE KLJUČ ZA RAZUMIT.

PLANET EARTH MAGNETIC AXIS FOLLOW  PATTERN AS HUMANS CALL SOLOMON OR DAVID STAR DRAWING.

THIS IS KEY TO COMPREHEND.

 

RAZLOG ZAŠTO JE TAKO, JE MOJE OTKRIĆE DA SE OVAJ PUT MAGNETNA OSE, PONAVLJA VEĆ MNOGO PUTA NA ISTI NAČIN, I OTKRIO SAM TAČAN PUT KAKO TO RADI...

I SVAKI PUT KADA PROLAZI NA TOJ TRASI PRAVI KATASTROFE.

Why it is so, IS my discovery that this time MAGNETIC AXIS, is repeated many times in the same way, and I found accurately WAY TO MAKE IT ...

AND EVERY TIME when passing on this segment MAKING i DISASTER.

JEDNA OD TIH POČETNIH MALIH KATASTROFA JE BILA POPLAVA U BOSNI 2010 GODINE, BILA JE MNOGO VELIKA POPLAVA U MAJU 2014 GODINE, ALI TO JE TEK POČETAK.

JER MAGNETNA SJEVERNA OSA JE VEĆ MNOGO PUTA PREŠLA KROZ EVROPU I TADA JE DOLAZILO DO GIGANTSIH UNIŠTENJA POVRŠINE PLANET ZEMLJA.

ONE OF THESE SMALL INITIAL DISASTER WAS FLOODING OF NORTH BOSNIA IN 2010 YEAR,  AND WAS BIG FLOODING IN 2014 YEAR, BUT THIS IS JUST BEGINNING.

BECAUSE THE MAGNETIC NORTH AXIS MANY TIMES BEFORE PASS THIS PATHWAY THROUGH EUROPE AND THEN IT CAME TO GIGANTIC SURFACE DESTRUCTION OF THE PLANET EARTH.

Nadam se da moje otkriće velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku.

 

I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.
NAZAD NA MAPU SAJTA

 

BACK TO SITE MAP

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

  Map IP Address