How to check which web site belong to any false or  propaganda organization and deliver false and wrong information to human population. Kako provjeriti koje veb stranice pripadaju lažnim ili propagandnim organizacijama i dostavljaju lažne i pogrešne informacije prema ljudskoj populaciji.
 

It is so simple to check and know, because all data for the owner of specific web address - URL IS HIDDEN FOR PUBLIC, this is 100% false propaganda web site run by specific organization, not to mention their names, but if you are smart and clever will comprehend and understand.

 

To je tako jednostavno provjeriti i znati, jer svi podaci za vlasnika pojedinih veb adresu - URL ako je skriven za javnost, ovo je skoro uvijek 100% lažna propagandna web stranice koje vode odredenoj organizaciji, da ne spominjem njihova imena, ali ako ste pametni i mudri shvatit ćeš i razumit.

HOW_TO_CHECK_FALSE_WEB_SITES.jpg (115059 bytes)

Click on link http://en.utrace.de/

Type or copy web address or I.P. address or domain name IN FIELD WITH RED AROW TYPE HERE:

Klikni na link http://en.utrace.de/

Kucaj ili kopiraj veb adresu ili   I.P. adresu ili domen ime U POLJE SA CRVENOM STRELICOM TYPE HERE:

Then click web link Whois MARK WITH RED AROW CLICK HERE: Kada se otvori stranica klikni na link Whois OZNAČEN SA CRVENOM STRELICOM CLICK HERE:
And open new screen with full information Who is:
  • where is registered web site
  • who is web address owner or domain
  • and I.P. address

If, no DATA AVAILABLE ON OPEN PAGE, THIS MEAN THIS web site belong to any propaganda organization and deliver false and wrong information to human population.

So, next time check, what you accept as false information, but remember that visible full information also can give false propaganda organization and deliver false and wrong information to human population.

I otvori se novi ekran sa punim informacijama Ko je:
  • gdje je registrovan veb saj
  • ko je vlasnik veb adrese  ili domen imena i I.P. adrese

Ako, nema PODATAKA VIDLJIVIH NA OTVORENOJ STRANICI, TO ZNAČI DA veb sajt pripada bilo kojoj propaganda organizaciji i isporučuje lažne i pogrešne informacije ljudskoj populaciji.

Tako, sljedeći put provjeri, šta prihvataš kao lažne informacije, ali pamti da vidljive sve informacije takodjer mogu davati lažne propaganda organizacije i isporučivati  lažne i pogrešne informacije ljudskoj populaciji.

False web sites examples - Lažni web sajt primjer http://en.utrace.de/?query=http%3A%2F%2Fwww.serbia.info%2F