Discovery by Rudolf Bošnjak

To comprehend and understand my research work and my research explanations and my drawings you must be sound engineer or electronic engineer not archeologist. Explanations here are totally opposite from science of archeology.

PART  1   DIO

Discovery by Jean-Pierre Houdin

as spiral internal ramp in Khufu's pyramid

Otkriće od  Jean-Pierre Houdin

kao spiralna unutrašnja rampa u   Khufu piramidi

https://youtu.be/YTgxGJfXRQ0?list=PLf_5zbxiQ4cL42b9vyvGRugPP3eLYmbsq

 

Copyright ©. 2015 All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.        Prava kopiranja ©.  2015. Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak.        
Jean-Pierre Houdin my answers 25 march 2015 Jean-Pierre Houdin moj odgovor 25 Mart 2015
You discover something what none of Egyptologist comprehend and understand. Vi ste otkrili nešto što nijedan egiptolog nije shvatio i razumio.
 

As I wrote on many of my web pages following word: To comprehend and understand my research work and my research explanations and my drawings you must be sound engineer or electronic engineer not archaeologist. Explanations here are totally opposite from science of archeology.

My hypothesis and assumption and assertion are based on your discovery: that in my mind the shape of the spiral ramp inside the Khufu pyramid is a kind of triangular resonator sound that pushes the sound waves or other waves are up or down, or something even more complicated and incomprehensible described as a microstrip antenna in the lower part of the text. You disagree with me and you say that it is TOMB.

All this has to be proven, so here is your theory, and my theory, and the whole world and all humans can try to learn and learn new skills that can stifle from  Egyptologists and archaeologists.

 

Kao što sam napisao na mnogim mojim web stranama sljedeće riječi: Shvatiti i razumiti moj istraživački rad i moje istraživanje i objašnjenja i mojih crteža morate biti tonski inženjer ili elektronski inženjer a ne arheolog. Objašnjenja ovdje su potpuno suprotna od nauke arheologije.

Moja hipoteza i predpostavka i tvrdnja se baziraju na Vašem otkriću: da je u mom mišljenju oblik ove spirala unutrašnje rampe u Khufu piramidi je vrsta trokutastog  rezonatora zvuka koji gura talase-valove na gore ili na dole ili nešto još komplikovanije i nerazumljivije opisano kao mikrostrip antena u donjem dijelu teksta. Vi se ne slažete sa mnom i tvrdite da je to GROBNICA.

Sve ovo se mora dokazati, stoga je ovdje Vaša teorija i moja teorija, i cijeli svijet i svi ljudi mogu da probaju da uče i nauče nova znanja koja se guše od Egiptologa i arheologa.


All images I found on internet from different sorces. Sve slike sam našao na internetu iz raznih izvora.

 

At every corner of each side of pyramid inside spiral internal ramp in Khufu's pyramid is missing a part, one part, as kind of mirror reflector or something else what was removed.

I spent days to find that part which missing at every corner of your spiral internal ramp in Khufu's pyramid.

Na svakom uglu svake strane piramide unutar spiralne unutrašnje rampe u Khufu piramidi nedostaje dio, jedan dio, kao vrsta ogledala-reflektora ili nešto drugo što je uklonjeno-skinuto.

Proveo sam dane da nadjem taj dio koji nedostaje, koji je skinut sa svakog ugla spirale unutrašnje rampe u Khufu piramide.

Jean-Pierre Houdin in one front of missing part.

 

Jean-Pierre Houdin ispred dijelova koji nedostaju.
That part will give a lot of answers or full answers, what was purpose of Khufu's pyramid. Taj dio će dati mnogo odgovora ili puni odgovor, koja je bila svrha Khufu piramide.
So, in the mean time there is few options in my mind. Dakle, u medjuvremenu imam nekoliko opcija u mojoj glavi.
I ask you for real images of your inside internal spiral ramp in Khufu's pyramid, no answer so I find them on intarnet. Ja sam Vas pitao za stvarne slike unutarnje spirale rampe u Khufu piramidi, nema odgovora i tako sam ih sve našao na internetu.

waveguide_tunnel.jpg (17330 bytes)  Jean-Pierre-Houdin-04.jpg (86138 bytes)

In my opinion there is few options per your discovery of spiral internal ramp in Khufu's pyramid, they are described below. U mom mišljenju ima nekoliko opcija u vašem otkriću spiralne unutrašnje rampe u Khufu piramidi, oni su opisani u nastavku.
Jean-Pierre-Houdin-03.jpg (78965 bytes)
1. This spiral spiral internal ramp in Khufu's pyramid is the pathway for bringing material to each next level in time of building Khufu's pyramid, as per your claim and my few hypothesis which use available knowledge about resonance waves and radio transmitting and radio receiving signals with antenna systems.
1. Ova spirala unutrašnje rampe u Khufu piramidi je put za dovodjenje materijala na svaki sljedeći nivo u vrijeme izgradnje piramide Khufu, to je vaša tvrdnja i mojih nekoliko hipoteza koje koriste dostupna znanja o rezonantnim talasima-valovima i radio emitovanja i primanja signala putem antenskih sistema.

2. This spiral internal ramp in Khufu's pyramid was pathway for bringing material to each next level in time of building Khufu's pyramid and future corridor in time of building Khufu's pyramid with future purpose of this corridor you discover. Here is few description as future purpose of this corridor you discover. 2. Ova spirala unutrašnje rampe u Khufu piramidi je put za dovodjenje materijala na svaki sljedeći nivo u vrijeme izgradnje piramida Khufu i budući koridor u vrijeme izgradnje sa budućom svrhom ovog hodnika-koridora koji ste otkrili. Ovdje je moje vidjenje i nekoliko opisa, koja je bila buduća svrha ovog koridora koji si ti otkrio.

 

Future purpose of this corridor you discover. Buduća svrha ovog koridora koji si ti otkrio.

3. This spiral internal ramp in Khufu's pyramid is the pathway-direction for a kind of RESONATOR FOR TRAVELING WAVES. 3. Ova spirala unutrašnje rampe u Khufu piramidi je put-pravac za neku vrstu putovanja talasa valova kroz REZONATOR ZA PUTUJUĆE TALASE-VALOVE.

 

4. Bottom part, lowest point of spiral internal ramp in Khufu's pyramid was in old time was in immersed in water or has extension and access to the water and this is or was ENTRANCE point in the bottom of the pyramid in very old past was.

Probably was KIND OF SUCKING DEVICE...who was sucking and lifting: water or air, or something else to circulate inside pyramid and releasing that matter on the top of the pyramid...and this matter going in spiral and was distribute around from pyramid top, as highest point in old times.

 

4. Donji dio, najniža tačka spirale unutrašnje rampe u Khufu piramidi u staroj prošlosti je bio uronjen u vodu ili ima proširenje i pristup vodi i to je ili je bila ULAZNA tačka u dnu piramide u dalekoj prošlosti..

Vjerovatno je bio UREDJAJ ZA SISANJE  I DIZANJE... koji je sisa i diže: vodu ili zrak, ili nešto drugo da cirkuliše unutar piramide i ispušta tu materiju na vrhu piramide ... i ovaj materija ide kroz spiralu i rasipa se, ispušta se sa vrha piramide u okolni prostor, sa najviše tačke u stara vremena.

5. Now I reverse process and TOP OF PYRAMID IS ENTRANCE point of the pyramid in very old past was. Probably was KIND OF SUCKING DEVICE...who was sucking SOMETHING FROM THE AIR AND PUSHING DOWN this matter via spiral internal ramp in Khufu's pyramid to circulate inside pyramid and releasing that matter on the bottom...in water or kind of reservoir or storage facility...

What was that matter circulating through spiral internal ramp in Khufu's pyramid, still I am searching and will find?

5. Sada sam Ja obrnuo način i na vrhu piramide je prošlosti dalekoj bila ULAZNA tačka piramide, vjerovatno je bio UREDJAJ ZA SISANJE  I SPUŠTANJE... ... koji je sisao nešto iz vazduha-zraka i spuštao to putem-kroz unutrašnju spiralnu rampu u Khufu piramidi, da se kreće unutar piramide i ispušta tu materiju na dnu ... u vodu ili vrstu rezervoara ili vrstu skladišta ...

Šta je ta materija bila koja je kružila kroz spiralu unutrašnje rampe Khufu piramide, i dalje sam u traženju i naći ću?

 

6. The stone blocks which missing at every corner give me an idea that on each corner was kind of mirror reflector or AMPLIFIER reflector to bust SOMETHING WHAT WAS RECEIVED FROM EACH PREVIOUS STRAIT LINE in internal ramp in Khufu's pyramid, that HAPPENED IN 90 DEGREES AND CHANGE in new direction in internal ramp in Khufu's pyramid. 6. Kameni blokovi koji nedostaje na svakom uglu spirale, daje mi ideju da na svakom uglu je bila stavljena i precizno upravljana vrsta ogledala-reflektora ili POJAČALO reflektor da promjeni pravac nečega što je primljeno iz svake PRETHODNE RAVNE LINIJE unutrašnje rampe u Khufu piramidi, koji se dogodio u 90 stepeni I PROMJENI u novi pravac unutrašnje rampe u Khufu piramide.

internal_spiral_ramp_khufu_pyramid_removed_bloks.jpg (13669 bytes)

The stone blocks which missing at every corner of internal spirale. Kameni blokovi koji nedostaje na svakom uglu unitarnje spirale.

 

On same principle working micro strip antenna in GHz range, sending electromagnetic signal to the top and this signal has specific wave worm shape when goes INTO AIR or received electromagnetic signal from the AIR has specific wave shape when ENTER via spiral internal ramp in Khufu's pyramid to the bottom EXIT.

Your spiral internal ramp in Khufu's pyramid is actually RECEIVING and TRANSMITTING ANTENNA.

MAYBE WAS IN OLD TIME IN spiral internal ramp in Khufu's pyramid STRAIT WIRE OR WAVE GUIDE WHICH WAS GOING TO THE TOP OF PYRAMID.

Na istom principu radi mikro strip antena u rasponu GHz, slanje elektromagnetskih signala na vrh i ovaj signal ima specifični oblik talasa-vala kada ide U VAZDUH-ZRAK ili kada je primljen elektromagnetski signal iz VAZDUHA_ZRAKA i ima specifičan talas-val oblik kada UDJE kroz spirale unutrašnje rampe u Khufu piramidi i prodje i izadje na dnu, koji je IZLAZ.

Vaša spirala unutrašnje rampe u Khufu piramide je zapravo PRIJEMNA I PREDAJNA   ANTENA.

MOŽDA JE U STARA VREMENA U spirali unutrašnje rampe u Khufu piramide BILA RAVNA DUGA ŽICA ili TALASOVOD koji ide na vrh piramide.

TO REMOVE THAT STRAIT WIRE THEY MUST TO REMOVE STONE BLOCKS ON EVERY CORNER AND YOU DISCOVER THAT CORNER AND SPIRAL CORRIDORS AS spiral internal ramp in Khufu's pyramid. DA BI SKINULI TU RAVNU ŽICU ONI SU MORALI UKLONITI KAMENE BLOKOVE N SVAKOM KRAJU RAVNE ŽICE I TO STE VI OTKRILI KAO UGAO - SPIRALNE HODNIKE-PROLAZE KAO spirala interne rampe u Khufu piramidi.
Your sincerely Rudolf Bosnjak

 

Sa velikm poštovanjem Rudolf Bošnjak
Microstrip microwave antenna, but huge Microstrip mikrovalna antena, ali ogromna.

PART   2  DIO

    SPIRAL_SQUARE_WAVE_GUIDE_SHAPE.jpg (87560 bytes)

Microstrip microwave antenna, but huge for which frequency... Microstrip mikrovalna antena za oko 4 GHz...
THIS IS 21 CENTURY ANTENNA TECHNOLOGY DEVELOPED ON PLANET EARTH OVO JE 21 VIJEK ANTENA TEHNOLOGIJA RAZVIJENA NA PLANET ZEMLJA

SQUARE_SPIRAL_COIL_PCB_WAVE_GUIDE.jpg (10651 bytes)

SQUARE_RFC_INDUCTOR.jpg (12001 bytes)

 

SQUARE_PLANAR_QUARTZ_CHIP_INDUCTOR1.jpg (12928 bytes)

WAVE_GUIDE_IN_LINE_PIRAMIDA4.gif (6486 bytes)

If, know where is antenna pointed and is connect antenna output to spectrum analyzer, we can see noise in frequency spectrum for particular antenna band or region of best received signal from: Ako, znaš gdje je antena okrenuta i da je priključena na analizator signala (spectrum analyzer) možeš vidjeti šum signala u frekvencijama dijela za koji je antena napravljena ili dio elektromagnetnog dijela zračenja gdje najbolje ta antena prima signal od:
0. RADIATION FROM SOME KIND OF EMITTING TRANSMITTER 0. ZRAČENJE OD NEKE VRSTE KOJU JE EMITOVAO PREDAJNNIK
1. LOCAL RADIATION AROUND ANTENNA 1. BLISKO ZRAČENJE OKO ANTENE
2. RADIATION FROM IONOSPHERE 2. ZRAČENJE IZ JONOSVERE
3. RADIATION FROM BEYOND IONOSPHERE SPHERE WHICH SURROUND PLANET EARTH AND COMING RADIATION IN VERY LONG WAVES FROM 0.000001Hz TO MICROWAVE RADIATION IN MANY GHz BAND FROM UNIVERSE... 3. ZRAČENJE IZA JONOSVERE KUGLE KOJA OKRUŽUJE PLANET ZEMLJA I DOLAZNO ZRAČENJE VEOMA DUGIH TALASA VALOVA OD 0.000001Hz DO MIKRO TALASA-VALOVA U MNOGIM GHz FREGVENCIJAMA IZ SVEMIRA...

 


What is purpose of any pyramid build on planet Earth? Šta je svrha gradjenja bilo koje piramide na planet Zemlja?
NOW WE ENTERING IN THE FIELD OF PROPAGATION OF ELECTRO MAGNETIC WAVES THROUGH MEDIUM AS IS: AIR, WATER, SOLID MATTER AND SPACE WE CALL VACUUM...BUT IT IS NOT EMPTY SPACE. SADA MI ULAZIMO U POLJE PRODIRANJA  ELEKTRO MAGNETNIH TALASA-VALOVA KROZ MEDIJE KOJI SU: VAZDUH-ZRAK, VODA, ČVRSTI MATERIJALI I PRAZAN PROSTOR KOJI VAKUM ZOVU...ALI NIJE PRAZAN PROSTOR.
WHERE IS THE BASIC ERROR IN THE APPOINTMENT OF ALL THESE WAVES-WAVE, IF ALL WAVES-WAVE  ARE NUMBER OF CYCLE IN CHANGING OWN DIRECTION IN SECOND, AND WE CALL FREQUENCY ... GDJE JE OSNOVNA GREŠKA U IMENOVANJU SVIH OVIH TALASA-VALOVA, AKO SU SVI VALOVI-TALASI BROJ CIKLUSA MJENJANJA VLASTITOG PRAVCA U SEKUNDI KOJI ZOVEMO FREKVENCIJA...
INFRA SOUND WAVES IN Hz INFRA ZVUK TALASI-VALOVI U Hz
SOUND WAVES IN Hz and kHz ZVUČNI TALASI-VALOVI U Hz i kHz
ULTRA SOUND WAVES IN kHz ULTRA ZVUČNI TALASI-VALOVI U kHz
RADIO WAVES IN kHz RADIO TALASI-VALOVI U kHz
RADIO WAVES IN MHz RADIO TALASI-VALOVI U MHz
RADIO WAVES IN GHz RADIO TALASI-VALOVI U GHz
RADIO WAVES IN THz RADIO TALASI-VALOVI U THz
RADIO WAVES Gama spectrum RADIO TALASI-VALOVI U Gama spektru
NON DISCOVERED WAVES IN NOT KNOWN SPECTRUM NE OTKRIVENI TALASI-VALOVU U JOŠ NEZNANOM SPEKTRU
 
ANTENNA TYPES FITTED OVER PYRAMID TIPOVI ANTENA PREKO PIRAMIDE
GROUND PLANE ANTENNA WITH 4 RADIATOR and DIPOLE WIRE. Length of all 4 RADIATOR and DIPOLE wire can change to get specific wave length. GROUND PLANE ANTENA SA 4 RADIATORA i DIPOL ŽICOM. Dužine svih žica 4 RADIATORA i DIPOLA mogu mjenjati da bi se dobila odredjena talasna dužina.
Quarter_Wave_Ground_Plane_Antenna.jpg (24633 bytes)
INVERTED V WIRE DIPOLE ANTENNA

Length of all wires RADIATOR you can change to get specific wave length. On both red end are isolators and in the middle is matching unit.

OKRENUTA V ŽIČANA DIPOL ANTENA

Dužine svih žica RADIATORA se mogu mjenjati da bi se dobila odredjena talasna dužina. Na krajevima crvenim su je izolatori a u sredini je prilagodjenje.

 
LOOP ANTENNA NORMAL DELTA CONFIGURATION

Length of all wires RADIATOR you can change to get specific wave length to TERMINATION BOX where is matching unit.

PETLJA ANTENA NORMAL DELTA SPOJ

Dužine svih žica RADIATORA se mogu mjenjati da bi se dobila odredjena talasna dužina na PRIKLJUČNOJ KUTIJI gdje se radi prilagodjenje.

 

 

LOOP_ANTENA_NORMAL_DELTA_CONFIGURATION.gif (14106 bytes)

 
ROMB ANTENNA

Length of all wires RADIATOR you can change to get specific wave length to MATCHING TRANSFORMER.

ROMB ANTENA

Dužine svih žica RADIATORA se mogu mjenjati da bi se dobila odredjena talasna dužina na TRANSFORMATORU ZA PRILAGODJENJE.

LOOP SKY WIRE ANTENNA

Length of all wires RADIATOR you can change to get specific wave length to SCHACK house where is matching unit.

PETLJA NEBESKA  ŽICA ANTENA

Dužine svih žica RADIATORA se mogu mjenjati da bi se dobila odredjena talasna dužina na KUČICI gdje se radi prilagodjenje.

LOOP_SKY_WIRE_ANTENNA.jpg (47065 bytes)

To be continued... Nastavlja se...
Copyright ©. 2015 All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.         Prava kopiranja ©.  2015. Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak.        

 

If, you wish to contact me regarding my research work above, please use this web page  www.bev.ba/contact/contact.html

 

 

Ako, želiš da me kontaktiraš u vezi rada na mom istraživanju gore, molim koristi web stranicu  www.bev.ba/contact/kontakt.html

Prava kopiranja ©.  2015. Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak.         Copyright ©. 2015 All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

www.bev.ba

FLAG Map   IP Address MAP