THIS GIF IMAGE ANIMATION  IS COPYRIGHT BY RUDOLF BOSCHNJAK   -  OVA GIF SLIKA ANIMACIJA JE POD PRAVOM KOPIRANJA OD RUDOLF BOŠNJAK.
Siva Kutija kao izvor električne energije Grey Box as source of electric energy

ISTORIJA I PRIMJER JEDNOSMJERNOG GENERATORA KOJI KORISTIMO OD NJEGOVOG OTKRIĆA... HISTORY AND DC GENERATOR EXAMPLE WE USE FROM TIME WHEN WAS DISCOVERED...
Jednostavan generator jednosmjerne struje sadrži armaturu koja se vrti (ili rotor), i komutator, dvije četkice i namotaj koji se kreće kroz magnento polje. Ova Java aplikacija ispod daje način rada jednostavnog jednosmjernog generatora. Simple direct current (DC) generators contain an armature (or rotor), a commutator, two brushes, and a field winding. The interactive Java tutorial presented below examines the operation of a simple DC or direct current generator.

Web link na primjer jednosmjernog generatora. http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/generator/dc.html   Web link to DC generator example.

Kada vidiš kako radi, možda shvatiš i razumiješ na čemu ja radim jer moj sistem nema ni jedan dio koji se vrti, rotira, kreće....

Vrati se na www.elektroauto.ba web stranicu kasnije da nastaviš čitanje.

When you see how it works this generator, you might realize and understand on what I am doing because my system dos not have any part who rotate or moving parts....

Come back to www.elektroauto.ba later to continue reading.


Odgovori su Napisani ako Znaš GDJE da Čitaš Njih! The Answers are Written if you Know WHERE to Read Them!
Akasha Zapisi se odnose na matrice svijesti programa koji stvaraju našu stvarnost u tom hologramu.

Osoba može gledati na to kao biblioteka-knjižnica svjetla, gdje se osoba može pristupiti svim informacijma.

Akasha zapis (Akash je sanskritska riječ za "nebo", "prostor" ili "eter") zajedno se razumiju da se skup mističnog znanja koji je kodirano u eteru, na ne-fizičkom planu našeg postonjanja bića.

Akasha Zapisi se razumije da su bili od početka Stvaranja svijeta, pa čak i prije.

Kako mi imamo različite specijalne biblioteke, knižnice, baze podataka, tu imamo razne Akasha zapisa (npr., ljudi, žvotinja, biljaka, minerala, itd) kodirano je Universal e lore.

Značenje za riječ lore je: 1. znanje stečeno kroz studij ili iskustva. 2. tradicionalnih znanja ili uvjerenja. 3.Posebno tijelo znanja i tradicije ...

Većina spisa se odnosi na Akasha zapis u dijelu ljudskog iskustva, ali je razumljivo da je sve fenomenalno iskustvo, kao i transcendentalno znanje koje je kodirano u tome.

The Akashic Records refer to the matrix of consciousness programs that create our reality within that hologram.

Person could look upon it as a library of light wherein one can access all information.

The Akashic records (Akasha is a Sanskrit word meaning "sky", "space" or "aether") are collectively understood to be a collection of mystical knowledge that is encoded in the aether; i.e. on a non-physical plane of existence.

The Akashic Records are understood to have existed since the beginning of The Creation and even before.

Just as we have various specialty libraries, data bases, there are said to exist various Akashic Records (e.g., human, animal, plant, mineral, etc) encoding Universal lore.

Meaning for lore is: 1. knowledge gained through study or experience. 2. traditional knowledge or belief, 3. a particular body of knowledge or tradition ...

Most writings refer to the Akashic Records in the area of human experience but it is understood that all phenomenal experience as well as transcendental knowledge is encoded therein.

 

Možeš ukrasti informacije, ali ne možeš ukrasti znanje i iskustvo! You can steal information but you can't steal knowledge and experience!
Mi znamo da Električna Struja u žici proizvodi magnetna polja. Šta prozvodi magnetno polje iz prirodnog ili šipkastog magneta, kada tamo nema žica? We know that Electric Currents in wires produce magnetic fields. What produces the magnetic field from a natural or bar magnet, where there are no wires?

 

Kako permanentnim magnet ostaje magnetičan? How does a permanent magnet stay magnetic?
Šta pravi stalni magnet?

Magnetizam je nešto još uvijek neznano našim zemaljskim naučnicima...ne znana sila u našem fizičkom svemiru ili u našem ne fizičkom svemiru.

U slučaju stalnog magneta njegovo polje vremenom ostaje stalno, bez slabljenja.

What makes a magnet permanent?

Magnetism is an phenomenon still unknown to our earth scientist...the unknown force in the physical universe or in non physical universe.

In the case of permanent magnet this field remain over time, without weakening.

 

Ovaj PROJEKT JE NASTAVAK ISTRAŽIVANJA KOJA SU PRIJE MENE RADILI NEKI ISTRAŽIVAČI I EKSPERIMENTALNO RAZVILI UREDJAJ Siva Kutija, kao izvor električne energije...

 

This PROJECT IS A FOLLOW UP RESEARCH THAT BEFORE ME AND EXPERIMENTALLY DEVELOP DEVICE Grey Box, as source of electric energy

Edward Leedskalin objašnjenje Edward Leedskalin explanation

Sada ću vam reći šta je magnetska struja.

Magnetska struja je ista kao električna struja.

Riječ struja je netačan izraz i ja ću je zamijeniti sa riječi stream.

Riječ stream iz engleskog jezika ima sljedeće značenje u prevodu na:

Hrvatski - potok ili da tok

Srpski - potok ili da tok

Francuski - flux

Latinski - fluvius

Riječ struja nije dobar izraz i zamijenit ću ga sa riječ poTOK koji ćemo ubuduće izgovara sa dugim slovom O, kao TOOK.

Now I will tell you what magnetic current is.

Magnetic current is same as electric current.

Word current is wrong expression I will replace word current with word stream.

Word stream in following languages has meaning:

Croatian  - potok or da tok

Serbian - potok or da tok

France - flux

Latin - fluvius

Stvarno to nije jedan TOOK.

Imamo dva TOOK-a.

Jedan TOOK se sastoji od Sjevernog Pola jediničnih magneta  u koncentrisanom TOOK-u.

Really it is not one STREAM.

They are two STREAM.

One STREAM is composed of North Pole individual magnets in concentrated STREAM.

Ostali TOOK se sastoji od Južnog Pola jediničnih magneta  u koncentrisanom TOOK-u..

I oni trče-idi-kreću jedan TOOK protiv drugog TOKA, uvrću se jedan u drugi kao u obliku vijka-šarafa, i sa velikom brzinom.

Jedan TOOK sam ako će biti to Sjeverni pol magneta TOOK-a  ili Južni Pol Magneta TOOK-a ne mogu krenuti samostalno.

Da krene jedan TOOK mora krenuti drugi u suprotnom pravcu.

Other STREAM is composed of South Pole individual magnets in concentrated STREAM.

And they are running one STREAM against the other STREAM, screw like fashion, and with high speed.

One stream alone if it be North Pole magnet stream or South Pole magnet stream it can not run alone.

To run one stream will have to run against the other.

 

Izumitelj   ( prava riječ je  Iz uma teće ) Nikola Tesla, ideje o besplatnoj energiji su gurane sa strane jer se nisu uklapale i vladajući nekadsnji i sadašnji sistem ekonomskog modela, u fosilnih goriva temelji energetskog sustava mi sada oslanjaju na to vrijeme i sada,  da bude plačen novcem.

Nikola Tesla je patentirao metode besplatne energije ali su odbijeni zbog svoje nemogučnisti da se ta enrgija mjeri i plača novcem.

"Mi stanovnici planete Zemlje hitno moramo mijeniti našu tačku greške da su naši preci bili glupi i moramo prihvatiti da su oni imali napredno razumijevanje okolne prirode i svemira.

 

Inventor   (In ven tor correct word is In vor texNikola Tesla, ideas work on free energy were suppressed as they did not and do not fit in the reigning economic model, in the fossil fuel based energy system we now rely on that time and now, paid with money..

Nikola Tesla patented free energy methods were rejected due to their inability to be metered and paid with money.

“We urgently need to change our mistaken point of view that our ancestors were stupid and accept that they had an advanced understanding of the fabric of nature and the universe.

Religija je uzrok toka skretanja

A naročito je Katolička Crkva ta koja je na sve moguće načine skretala znanje i pamet u neznanje i glupost, a to još uvijek radi...

Pravoslavna crkva je na svom dijelu planete Zemlje ta koja je na sve moguće načine skretala znanje i pamet u neznanje i glupost, a to još uvijek radi...

Islamska crkva je na svom dijelu planete zemlje je ta koja je na sve moguće načine skretala znanje i pamet u neznanje i glupost, a to još uvijek radi...

Earth Religion is the cause of the flow diversion.

Especially Catholic Church that is at all possible ways turning of knowledge and savvy in ignorance and stupidity as well, which is still working ...

The Orthodox Church is on your part of Earth that that is at all possible ways of turning of knowledge and savvy of ignorance and stupidity, and it still works ...

Islamic church in their part of the planet Earth that is at all possible ways of turning of knowledge and savvy of ignorance and stupidity, and it still works ...

KADA BI SVE RELIGUJE I CRKVE  UKINULI, LJUDSKA RASA BI OPET GLEDALA SVOJIM ISTINSKIM OČIMA... IF ALL RELIGION AND THE CHURCH ABOLISHED, THE HUMAN RACE WOULD STILL WATCH WITH THEIR TRUE EYES...

 

 


Istraživanja i razvoj Nepomičnog Pulsnog Sistema za proizvodnju istosmjernog napona i struje kao što je Nikola Tesla napravio. Research and developing Motionless Pulsed Systems voltage and current DC source as Nikola Tesla done.
 
Rudolf Bošnjak MAGNET objašnjenje Rudolf Boshnjak MAGNET explanation

BOJA_MAGNETNIH_POLOVA_MAGNET_POLE_COLORS.jpg (2996 bytes)       BOJA MAGNETNIH POLOVA  -  MAGNET POLE COLORS

HOW TO SHIFT MAGNETIC FIELD FROM FROM RED TO BLUE AND FROM BLUE TO RED...   

KAKO  PROMJENIT MAGNETNO POLJE OD CRVENOG U PLAVO? HOW TO SHIFT MAGNETIC FIELD FROM RED TO BLUE?

 

HOW TO SHIFT MAGNETIC FIELD FROM FROM RED TO BLUE AND FROM BLUE TO RED...

KAKO  PROMJENIT MAGNETNO POLJE OD CRVENOG U PLAVO I OD PLAVOG U CRVENO I OD CRVENOG U PLAVO I TAKO BEZ PRESTANKA ?

KAKO  PROMJENIT MAGNETNO POLJE OD SJEVERNOG U JUŽNO?

BEZ OKRETANJA ili VRTNJE MAGNETA.

HOW TO SHIFT MAGNETIC FIELD FROM RED TO BLUE AND FROM BLUE TO RED AND FROM RED TO BLUE WITHIUT STOPPING ?

HOW TO SHIFT MAGNETIC FIELD FROM NORTH TO SOUTH ?

WITHOUT ANY KIND MAGNET ROTATION.

 

TAJNA SAKRIVENA U PREVODU SA SANSKRIT JEZIKA U   ENGLESKI JEZIK I TAKO SVE DALJE U LAŽ I ZAGLUPLJIVANJE LJUDSKE RASE... SECRET HIDDEN IN TRANSLATION WITH THE SANSKRIT   LANGUAGE IN ENGLISH LANGUAGE AND SO GO ALL IN FALSE DUMBING DOWN OF HUMAN RACE ...
mAgnit mAgnit

 

Agni (sanskrt:AGNI.jpg (2372 bytes)) je Hindu bog, jedan je od najvažnijih bogova opisan u VEDA rukopisima.

Riječ VEDA ima značenje u  Engleskom jeziku kao riječ ZNANJE u Hrvatskom, Bosanskom, Srpskom, Makedonskom, Slovenačkom i uglavnom u svim slavenskim jezicima.

 

Agni (Sanskrit: AGNI.jpg (2372 bytes)) is a Hindu deity, one of the most important god decribed in Veda manuscripts.

Word VEDA has meaning in English lanuauge as KNOWLEDGE.

 

Tako da tačan prevod rečenice treba da se piše ovako:

Vatra (Sanskrit: AGNI.jpg (2372 bytes)) je Hindu bog, jedan je od najvažnijih bogova opisan u ZNANJU rukopisima ili u Rukopisima o Znanju.

 

So correct sentence will be written as:

Agni (Sanskrit: AGNI.jpg (2372 bytes)) is a Hindu deity, one of the most important god decribed in KNOWLEDGE manuscripts or in Manuscripts about Knowledge.

Prevod za riječ Agni sa Sanskit jezika u engleski jezik je prihvačeno kao Fire, a ta riječ je prevedena Hrvatskom, Bosanskom, Srpskom, Makedonskom, Slovenačkom i uglavnom u svim slavenskim jezicima kao riječ Vatra.. Translation for word Agni in english languge is accepted as Fire, and word Fire in translation to Croatian, Bosnian,  Serbian, Macedonian, Slovenian in Slavic language has meaning as word Vatra.
Vatra je bog i  i prihvata žrtvovanje. Agni-Fire-Vatra is the god and the acceptor of sacrifices.
Žrtve koje se prinose u Vatru idu božanstvima.... The sacrifices made to Agni-Fire-Vatra go to the deities....
Vatra je glasnik koji prenosi informacije do drugih bogova i od drugih bogova... Agni-Fire-Vatra is a messenger from goods and to the other gods...
Vatra je uvijek mlada, jer se vatra stalno pali svaki dan, a takodjer besmrtna je.

Vatra, ZNANJA bog, ima dvije glave, jedna označava besmrtnost i druga označava nepoznat simbol života.

 

Agni-Fire-Vatra is ever-young, because the fire is re-lit every day, and also immortal.

Agni-Fire-Vatra, the Knovledge of fire, has two heads, one marks immortality and the other marks an unknown symbol of life.

Vatra pravi prelaz u hinduističkom panteonu bogova, bez da izgubi značaj. Agni has made the transition into the Hindu pantheon of gods, without losing his importance.

Sada objašnjnje za riječ PIRAMID - PYRAMID to  je Grčka riječ...

Riječ piramid - pyramid dolazi od prefiksa pyr što znači "vatra" i riječ MID-sredina ima značenje "sredina", i zajedno označavaju riječ "vatra u sredini".

Now explanation for word PYRAMID, this is Greek word...

The word pyramid comes from the prefix pyr meaning "fire" and word "mid" meaning  is "middle" which combine to make "fire in the middle".

Sada možemo razumit riječ mAgnit i riječ piramid - pyramid... Sow you can understand word mAgnit and word piramid - pyramid...
Vatra i Vatra u sredini.... Fire and Fire in the middle...

 

Kakva to Vatra i Vatra u sredini piramide je...? What kind of Fire and Fire in the middle of  pyramid is...?

 

Imamo dvije Vatre ako niste dobro čitali ! We have two fire if you did not notice !

Jednostvna zamjena slova daje odgovor na vjekovnu tajnu... Easy replacement of letters answer the centuries-old secret ...
mAgnit ili Magnet mAgnit ili Magnet
magnit ili magnet magnit ili magnet
Imamo dvije Vatre u svakom magnetu ! We have two fire in every magnet !
Imamo dvije Vatre u svakoj piramidi ! We have two fire in every pyramid !
Magnet i Piramid rade na istim principima i oba PRINCIPA SU JOŠ UVIJEK NEZNANA NAUČNOJ-ZNANSTVENOJ ZAJEDNICI ! Magnet and Pyramid working on same principle and both principle are STILL UNKNOWN TO PRESENT SCIENCE COMMUNITY !

OBILICI TALASA - VALA NEVIDLJIVOG ZRAČENJA MAGNETNIH POLOVA INVISIBLE WAVES FROM MAGNET POLE AS RADIATION PATTERN

 

OVAJ TALAS- VAL CURI IZ MAGNETA I VRTI SE OKO SVOJE VLASTITE OSOVINE. NA SLICI VIDIMO DVA TOOKA KOJI SU U SPIRALI... THIS WAVE OUTPUT IS FROM MAGNET AND ROTATE AROUND HIS OWN AXIS. ON IMAGE WE SEE TWO STREAM IN SPIRAL AS TWISTED PAIR...

OBILIK TALASA - VALA NEVIDLJIVOG ZRAČENJA IZ JEDNOG POLA MAGNETA URADJEN JE EKSPERIMENTOM SA KIRILIANOVOM FOTOGRAFIJOM INVISIBLE WAVE AS RADIATION PATTERN FROM ONE MAGNET POLE DONE BY USING KIRILIAN PHOTOGRAPHY

 

OBILIK TALASA - VALA NEVIDLJIVOG ZRAČENJA IZ JEDNOG POLA MAGNETA INVISIBLE WAVE AS RADIATION PATTERN FROM ONE MAGNET POLE
Ovaj PROJEKT JE EKSPERIMENTALNI RAZVOJ i  PROIZVODNJA Sive Kutije, kao izvora električne energije gdje je izlazni napon do 500V DC i izlazna struja do 100A DC. This PROJECT IS EXPERIMENTAL DEVELOPMENT and PRODUCTION of  Grey Box, as source of electric energy where output voltage is to 500V DC and output current to 100A DC.
Moja istražvanja se odnose na metode i uredjaje za proizvodnju ISTOSMJERNOG električnog napona  i ISTOSMJERNE električne struje sa običnim električnim i elektronskim dijelovima. My research is relates to a method and device for generating DC electric voltage and DC current using solid state components.

 

To je odavno znano da kad se kreće magnetsko polje preko žice ili se žica kreće preko magnetskog polja da će se proizvesti Elektro Motorna Sila (EMS) ili napon duž žice. Kada je ta žica spojena u zatvorenom strujnom krugu, električna struja se proizvede putem indukovane elektromotorne sile i može obavljati koristan rad. It has long been known that when moving a magnetic field across a wire or moving wire across a magnetic field will generate an Electro Motive Force (EMF) or voltage along the wire. When this wire is connected in a closed electrical circuit, an electric current, capable of performing work, is driven through this closed circuit by the induced electromotive force.

 

Mjenjanje stanja stalnog magneta.

Promjena stanja stalnog magneta da se: UKLJUČI i ISKLJUČI (NE ODNOSI SE NA ELEKTRO MAGNET), koji stimulira jezgru stalnog magneta tako, da atomi magneta   vibriraju, što uzrokuje da magnetsko polje vibrira i uzrokuje indukovanje struje i napona u izlaznim zavojnicama omotanim oko stalnog magneta ili u magnetskom polju stalnog magneta koji proizvode pulsirajuće istosmjerne struje i pulsirajuće istosmjerne napone koji se mogu koristiti za napajanje opterećenja.

Changing permanent magnet state

Changing permanent magnet state to be turned ON and OFF (NOT RELATED TO ELECTRO MAGNET) and ON and OFF which stimulates the core of a permanent magnet such that the atoms of the magnet are caused to vibrate which in turn causes the magnetic field to vibrate and causes a current and voltage to be generated in an output coil wrapped around a permanent magnet or in the magnetic field of the permanent magnet which produce pulsed DC  current and pulsed DC voltage which can be used for powering a load.

Moja istraživanja se odnose na još uvijek neznane metode za mijenjanje stanja stalnog magneta, to znači stvaranje toka  magnetnog polja da vrlo brzo nestane, i vrlo brzo se vrati, što je zapravo ISKLJUČIVANJE  i UKLJUČIVANJE sila magnetskog polja, bez kretnih dijelova, jer ne mičem magnet niti mičem žicu. My research relates to still unknown method for changing permanent magnet state, this mean making existing magnet field force to very fast disappear and very fast appear, what is actually TURNING OFF and TURNING ON existing magnet field force, without any moving parts, either wire move or magnet move.

 

Ovaj uredjaj mora proizvesti stalno istosmjerni izlazni napon oko 500V i stalnu  istosmjernu struju oko 100A.

This device must produce constant available output voltage around 500V DC and constant available output current around 100A DC.

Približna ukupna izlazna snaga je oko 50kW i može  ispuniti sve buduće zahtjeve za pretvarače za električne automobile i pretvarače svih vrsta za napajanje asinhronih električnih motora. Approximate total output power is around 50kW and can full fill all future electric cars inverter types and AC motors.
Te uredjaje Sive Kutije možeš spajati paralelno i dobiti izvor električne energije, gdje je izlazni napon do 500V DC i ograničenu izlaznu struju jednosmjernu, koja zavisi od broja uredjaja Sivih Kutija u paralelnoj vezi.. Those Grey Box devices you can connect in parallel connection and get source of electric energy, where output voltage is to 500V DC and limited current output as DC, which depending from how many Grey Box devices is connected in parallel connection.

PRIMJENA APPLICATION
Za kućne korisnike: ovim uredjajem ne plačate električnu energiju iz elektrana i elektrodistribucije.

Kada spojiš Sivu Kutiju kao izvor izlaznog napona i struje na svoj NE MREŽNI pretvarač ili LINIJSKI MREŽNI pretvarač i ti dobiješ:

For home users: with  this device is free electricity from power utility companies.

When connect Grey Box device as an output source of voltage and current to your OFF GRID inverter or ON GRID inverter you get:

 

Ako, koristiš sunčani MONOFAZNI NE MREŽNI PRETVARAČ If, you use solar MONOPHASE OFF GRID INVERTER
50Hz - Evropa  220/240 monofazni izlazni napon 50Hz - Europe  220/240 monophase output
60Hz - USA CANADA 110/120  monofazni izlazni napon. 60Hz - USA CANADA 110/120  monophase output
Ako, koristiš sunčani 3 fazni NE MREŽNI PRETVARAČ If, you use solar 3 phase OFF GRID INVERTER
50Hz - Evropa  380/400V  trofazni izlazni napon. 50Hz - Europe  380/400V  three phases output.
60Hz - USA CANADA 208/ 220/230 trofazni izlazni napon. 60Hz - USA CANADA 208/ 220/230 three phases output.
To je elektronski uredjaj koji je kopija Nikola Tesla uredjaja, koji je on koristio u svom električnom automobilu Pierce Arrow.

 

This is electronic device is an replica of Nikola Tesla system, which he use in his electric car Pierce Arrow.

 

Siva Kutija je zamjena za sve sadašnje i buduće litijum ion baterije ili bilo kakve baterije za upotrebu u električnim automobilima, kamionima i drugim vrstama vozila. Grey Box is replacement for existing Lithium Ion batteries or any kind of batteries for use in electric cars, truck and other kind of vehicles.

BESPLATNA ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA SVE STANOVNIKE PLANETE ZEMLJE SE OSTVARUJE...

Nema više mjerenja utrošene električne energije i plačanja iste, nema više PREPLATE NA BROJILO i PDV na struju...

Ne trebaju nam dalekovodi, trafo stanice i nisko naponska električna mreža i još mnogo toga...

Ne trebaju nam više nuklearne električne elektrane...

Ne trebaju nam više vjetro električne elektrane...

Ne trebaju nam više sunčani paneli....

FREE ELECTRICITY FOR ALL RESIDENTS ON PLANET EARTH HAS FINALLY COME TRUE...

No more measuring electrical energy consumption and payment of the same, no more SUBSCRIPTION ELECTRIC METER and TAX on electricity ...

We do not need high voltage transmission lines, transformer stations and low voltage distribution network and much more ...

We do not need nuclear electric power plants...

We do not need wind turbine power plants...

We do not need solar panels...

 


PRIMJENA ZA ZEMALJSKE KORISNIKE U KRETANJU APPLICATION FOR LAND MOBILE USERS
AUTOMOBILI, KAMIONI, TRAKTORI, KOMBAJNI, TENKOVI I SVA BORBENA VOZILA, ČAMCI, JAHTE, BRODOVI, JET SKI, MOTORNE SANKE I JOŠ MNOGO DRUGIH KOMBINACIJA KOJE TREBAJU ELEKTRIČNU SNAGU ZA VRTNJU ELEKTRIČNIH VUČNIH MOTORA. VEHICLES, CARS, TRUCKS, HARVESTERS, TANKS AND ALL COMBAT VEHICLES, BOATS, YACHTS, LARGE SHIPS, JET SKI, SNOWMOBILE AND MANY OTHER COMBINATIONSWHO NEED ELECTRIC POWER TO RUN ELECTRIC DRIVE SYSTEM.
PRIMJENA ZA KORISNIKE KOJI LETE KROZ ZRAK-VAZDUH APPLICATION FOR USERS WHO FLYING IN AIR
AVIONI, JEDRILICE, ZMAJEVI, LETEĆI PADOBRANI. AIRPLANE, GLIDERS, FLYING WINGS, PARAGLIDERS.
PRIMJENA ZA KORISNIKE KOJI LETE U VAKUMU SVEMIRA APPLICATION FOR USERS WHO FLYING IN SPACE VACUUM
SVEMIRSKI BRODOVIM KOMUNIKACIONI SATELITI, SATELITSKE SONDE. SPACE SHIPS, COMMUNICATION SATELLITES, SATELLITE PROBES.
PRIMJENA ZA KORISNIKE POD VODOM - RONJENJE APPLICATION FOR USERS UNDER WATER - DIVING
PODMORNICE SVIH VRSTA I TIPOVA. SUBMARINE ALL SIZE AND TYPES.
PRIMJENA ZA KORISNIKE U RUDNICIMA APPLICATION FOR USERS IN MINING INDUSTRY
VOZILA SVIH VRSTA I TIPOVA. VEHICLES ALL SIZE AND TYPES.
WEB LINK NA NE MREŽNE PRETVARAČE ŠIROM SVIJETA WEB LINK TO OFF GRID INVERTERS WORLDWIDE

Kontakt sa istraživačem. Contact  with researcher.

PRVA STRANA                                                                                                                  INDEX PAGE

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. www.elektroauto.ba

Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak. www.elektroauto.ba

free counters  Map IP Address