RUDOLF_NORTH_POLE_LOGO.jpg (19843 bytes)

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Dragi priatelji, molim čitaj sa Velikom Pažnjom i Sporo i Probaj Razumit Šta Sam Ja Ovdje Opisao i molim šaljite web stranicu svim NAUČNICIMA-ZNANSTVENICIMA, ASTRONOMIMA ŠIROM SVIJETA I NASA ORGANIZACIJI, DA PROVJERE I POTVRDE MOJU TEORIJU KAKO SAM JE JAVNO PRIKAZAO NA INTERNETU.

OVA ZNANJA DAJEM SVIM LJUDSKIM BIĆIMA...

Dear friends, please read with Great Attention and Slowly and Try Comprehend What I Described Here and please send web page to SCIENTIST WORLDWIDE, ASTRONOMERS  AND TO NASA ORGANIZATION TO CHECK AND CONFIRM MY THEORY AS IS SHOWN PUBLIC VIA INTERNET.

THIS KNOWLEDGE GIVING TO ALL HUMAN BEINGS....

RUDOLF BOŠNJAK OTKRIĆE KRETANJA SJEVERNOG POLA MAGNETSKE OSE PREKO POVRŠINE PLANET ZEMLJA. RUDOLF BOSCHNJAK DISCOVERY MOVEMENT OF EARTH NORTH POLE MAGNETIC AXIS OVER SURFACE OF THE PLANET EARTH.
Zemljina magnetna os 2014 godine završit će jedan puni ciklus precesije približno svakih 26.000 godina.

Istovremeno eliptična orbita vrti se - rotira.

Zajednički učinak od dvije precesije vodi nas do 21.000 godine izmedu astronomskih doba i orbite.

The Earth's axis completes one full cycle of precession approximately every 26,000 years.

At the same time the elliptical orbit rotates more slowly.

The combined effect of the two precessions leads to a 21,000-year period between the astronomical seasons and the orbit.

 

Osim toga, ugao-kut izmedju Zemljin vrtnje-rotacije osi i normalna na ravan orbite (kosina projekcije) oscilira izmedu 22,1 i 24,5 stepena na 41.000-godišnji ciklus.

To je trenutno 23,44 stepeni i smanjuje se.

In addition, the angle between Earth's rotational axis and the normal to the plane of its orbit (obliquity) oscillates between 22.1 and 24.5 degrees on a 41,000-year cycle.

It is currently 23.44 degrees and decreasing.

VAŽNO JE SADA DA PROBAŠ DA  RAZUMIŠ TEKST I SLIKE ISPOD. IT IS IMPORTANT NOW THAT UNDERSTAND AND COMPREHEND TEXT AND IMAGES BELOW.
Molim čitaj sa Velikom Pažnjom i Sporo i Probaj Razumit Šta Sam Ja Ovdje Opisao i molim šaljite web stranicu svim NAUČNICIMA-ZNANSTVENICIMA, ASTRONOMIMA ŠIROM SVIJETA I NASA ORGANIZACIJI, DA PROVJERE I POTVRDE MOJU TEORIJU KAKO SAM JE JAVNO PRIKAZAO NA INTERNETU.

OVA ZNANJA DAJEM SVIM LJUDSKIM BIĆIMA...

Please read with Great Attention and Slowly and Try Comprehend What I Described Here and please send web page to SCIENTIST WORLDWIDE, ASTRONOMERS  AND TO NASA ORGANIZATION TO CHECK AND CONFIRM MY THEORY AS IS SHOWN PUBLIC VIA INTERNET.

THIS KNOWLEDGE GIVING TO ALL HUMAN BEINGS....

TREBALO MI JE MNOGO GODINA DA RAZUMIM I SHVATIM I SLOŽIM U GLAVI I MOM MOZGU, GDJE JE TA TAČKA NA KOJOJ MI, PLANET ZEMLJA "VISIMO", GDJE SMO "OBJEŠENI" I NA ŠTA SMO VEZANI, I TO SE DESILO 4 MAJA 2014 GODINE.

MOJA UPORNOST DA NADJEM TU TAČKU URODILA JE REZULTATOM KOJI SADA MOŽETE DA VIDITE SVOJIM OČIMA, I SVE SE UKLOPILO U VELIKO NEZNANJE KOJIM NAS KLJUKAJU, DA NE BI RAZUMILI ISTINU.

 

It took me many years to understand and comprehend and agree in head and brain, where is that point where we, PLANET EARTH "hanged", and this happened 4 MAY 2014 YEAR.

My sustained me to find that point-dot yielded a result that you can now see with your eyes, and it all fit in great ignorance which we pulp, that would not understand the truth.

 

AKO SADA SVE OVO PRECESIONO KRETANJE KOJE SAM GORE OBJASNIO, IF, NOW MOVE THIS PRECESSION MOVEMENT WHAT I EVERYTHING EXPLAIN ABOVE
SADA OKRENEMO ZA 180 STEPENI, NA O PAKO JE,  NAOPAKO,  DOBIT ĆEMO JASNO VIDLJIV SISTEM VISKA-KLATNA ČIJA DUŽINA KONOPA ODGOVARA DALJINI DO SAZVJEŽDJA ZETA RETICULI, A UŽE JE VEZANO NA TAČKU NA KRAJU TOG KLATNA, A TO JE ZVIJEZDA SA IMENOM Y RET. ROTATE 180 DEGREES UPSIDE DOWN, WE GET A CLEARLY VISIBLE PENDULUM  SYSTEM WHOSE LENGTH ROPE RESPONDS TO THE DISTANCE TO CONSTELLATION ZETA RETICULE, A ROPE IS ATTACHED TO THE POINT ON THE END OF THE PENDULUM, AND IT IS STAR WITH NAME Y RET.

 

 

 

 

 

PLANET ZEMLJA SE NALAZI NA KRAJU TOG DUGOG MAGNETNOG I NEVIDLJIVOG KLATNA-VISKA I KREĆE SE I KRUGU DUŽINE OKO 26.000 GODINA, ODNOSNO, KLATI SE, VRTI SE KAO VISAK, NA TOM UŽETU KOJE JE VEZANO NEGDJE U TAČKI ZVIJEZDE SA IMENOM Y RET. PLANET EARTH IS ON THAT END LONG MAGNETIC INVISIBLE PENDULUM ROPE SYSTEM AND ROTATE IN PRECESSION CIRCLE WHOSE ORBIT LENGTH IS ABOUT 26,000 YEARS, AS THE EXCESS, FOR THE ROPE IS SOMEWHERE WITH RESPECT TO STAR WITH NAME Y RET.

OVAJ KAMENI OBELISK SA KODIRANOM PORUKOM IZ BOSNE, DAJE U MOM DEKODIRANJU, TAČKU NA POVRŠININI PLANET ZEMLJA, U BOSNI SUPROTNU ONOJ NA DRUGOJ STRANI PLANETE, KOJA JE ZVJEZDA Y RET IZ SAZVJEŽDJA ZETA RETICULE, I VIDI SE SAMO SA JUŽNE POLULOPTE PLANET ZEMLJA. THIS STONE OBELISK WITH CODED MESSAGE FROM BOSNIA SHOWING IN MY DECIPHERING POINT ON THE SURFACE OF THE  PLANET EARTH, IN BOSNIA OPPOSITE TO THE POINT WHERE  IS STAR Y RET FROM ZETA RETICULE AND IS VISIBLE ONLY FROM SOUTH HEMISPHERE.
JEDINI NAČIN DA OVO RAZUMIŠ JE DA OKRENEMO SLIKU ZA 180 STEPENI, NA O PAKO JE,  NAOPAKO, I TADA ČEŠ MOŽDA RAZUMIT, NEVIDLJIVO. ONLY WAY TO UNDERSTAND IS TO  ROTATE 180 DEGREES UPSIDE DOWN AND THEN YOU WILL SEE AND PROBABLE UNDERSTAND, INVISIBLE.
PLANET ZEMLJA JE  PREDSTAVLJENA KAO LOPTA NA DNU  OVOG OBELISKA I DUŽINA OBELISKA JE MENI JOŠ NEZNAN MAGNETSKI SISTEM VEZAN SA ZVJEZDANIM SISTEMOM ZETA RETIKULI I ZVJEZDOM Y RET TAMO.

 

PLANET EARTH IS REPRESENTED AS BALL ON BOTTOM OF THIS OBELISK AND LENGTH OF OBELISK IS TO ME STILL NOT KNOW MAGNETIC SYSTEM CONNECTED TO THE STAR SYSTEM ZETA RETICULE AND Y RET STAR THERE.
TO JE NEŠTO KAO TUNEL CRVOTOČINA KVADRATNOG OBLIKA KOJA JE NEKAKO VEZANA SA Y RET ZVJEZDOM...I VJEROVATNO SU SVI OBELISKI NA PLANET ZEMLJA U TOJ FUNKCIJI, NAMA JOŠ NE ZNANOJ. It is something like a tunnel wormhole quadratic forms that somehow linked to the Y RET Star ...AND PROBABLY HAVE ALL obelisk on planet Earth in this function, NOT YET KNOWN TO US.

OZNAKA_Y_RET_180.jpg (126439 bytes)              OZNAKA_Y_RET1_180.jpg (86606 bytes)

TO ZNAČI DA JE PLANET ZEMLJA, NJEN JUŽNI POL STALNO USMJEREN PREMA TAČKI ZVIJEZDE SA IMENOM Y RET.

PLANET ZEMLJA, NJENA MAGNETNA OSA SJEVER-JUG, STALNO ISPRAVLJA SVOJ PRAVAC, DA BI STALNO BILA UPRAVLJENA- USMJERENA PREMA TOJ TAČKI U SAZVJEŽDJU ZETA RETIKULI, PREMA TAČKI ZVIJEZDE SA IMENOM Y RET.

This means that the PLANET EARTH, ITS SOUTH POLE constantly directed toward the point of the star with the name Y RET.

PLANET EARTH, MAGNETIC AXIS NORTH-SOUTH, ALWAYS correct their direction, and was constantly directed-aimed at that point in the constellation ZETA Reticule, under sub STARS WITH NAME Y RET.

 

 

 
TRZAJ-SKOK SNATCH-JUMP
Uvod u Trenutak kada će SADAŠNJA MAGNETNA OS VRTNJE PLANET ZEMLJA DA URADI-UČINI TRZAJ-SKOK IZ SADAŠNJE VRTNJE MAGNETSKE OSI, U NOVI PRAVAC VRTNJE MAGNETSKE OSI NA POVRŠINI PLANET ZEMLJA I DOBIT ĆEMO NOVI SJEVERNI I JUŽNI MAGNETSKI POL POLOŽAJ NA PLANET ZEMLJA. Introduction to the Moment when PRESENT MAGNETIC AXLE SPIN OF PLANET EARTH WILL DO SNATCH-JUMP from the present MAGNETIC AXIS SPIN IN NEW MAGNETIC AXIS SPIN AT THE SURFACE OF PLANET EARTH AND GET NEW NORTH POLE AND SOUTH POLE POSITION ON PLANET EARTH.
U ovom trenutku, dok ovo pišem, datum je 23 April 2014 godina, u 09:00 sati, u kocki u Unutar planet Zemlja raste sila koja hoće da UNUTRAŠNJU MAGNETNU OS VRTNJE PLANET ZEMLJA, STAVI U  NOVI U PRAVAC VRTNJE NA NEBU, KOJI MI JOŠ NISMO OTKRILI GDJE JE ... At this moment, as I write this, date is 23 April 2014 year, time 9:00 PM, in the cube inside the planet Earth is growing force-pressure that wants to MOVE INSIDE MAGNETIC SPIN-ROTATION AXIS OF THE PLANET EARTH, AND PUT IN NEW DIRECTION IN HEAVEN, THAT WE STILL NOT DISCOVERED WHERE IS ...
MI, KOJI IZUČAVAMO TO,  JOŠ NEZNAMO, DA LI  je to glavni dogadjaj i moramo prihvatitit da će taj  TRZAJ-SKOK iz sadašnje VRTNJE MAGNETSKE OSI PLANET ZEMLJA U NOVI  PRAVAC OSI NA NEBU,  BITI VEOMA OPASAN ZA OPSTANAK LJUDSKE VRSTE I SVIH OSTALIH ŽIVIH VRSTA. WE WHO STUDY THIS, YET DO NOT KNOW WHETHER THIS is a major event and we must accept that - this SNATCH-JUMP from present SPINNING  MAGNETIC AXIS ROTATION TO A NEW DIRECTION ON THE SKY, TO BE VERY DANGEROUS FOR HUMAN SPECIES AND ALL OTHER  LIVING SPECIES
TAJ SE DOGADJAJ, DESIO VEĆ MNOGO PUTA, U PROŠLOM VREMENU PLANET ZEMLJA, A DOKAZI SU U KAMENU UREZANI OD NAŠIH PREDAKA, KOJE NIKO NIJE RAZUMIO DA SADA, A NADAM SE DA ĆE SLOVO C ILI BROJ 3, I NJEGOVA TAJNA USPJETI OBJASNITI SVE ZABLUDE SVIH PROŠLIH OBJAVA O KRETANJU MAGNETSKE OSE U PLANET ZEMLJA, I ONOM IZRAZU SUDNJI DAN ILI SMAK SVIJETA.

 

THIS EVENT, IT HAPPENED MANY TIMES, IN TIMES PAST PLANET EARTH AND EVIDENCE IN STONE CARVED FROM OUR ANCESTORS, WHICH NONE UNDERSTOOD UNTIL NOW, AND I HOPE THE LETTER C AND NUMBER 3 SECRET, WILL EXPLAIN ALL THE MISCONCEPTION OF ALL PAST PUBLICATION ON MOVEMENT MAGNETIC AXIS IN PLANET EARTH, AND AN WORDS AS JUDGEMENT DAY OR END OF THE WORLD.
OVDJE SU DETALJI PA PROBAJ RAZUMIT. HERE ARE THE DETAILS AND TRY UNDERSTAND THAT.

SJEVERNI POL ZVANIČNA MJERENJA OD 1831 GODINE

 SJEVERNI POL ZVANICNA MJERENJA OD 1831 GODINE - NORTH POLE AXIS OFFICIAL MOVEMENT MEASURED FROM 1831 YEAR SJEVERNI POL ZVANICNA MJERENJA OD 1831 GODINE - NORTH POLE AXIS OFFICIAL MOVEMENT MEASURED FROM 1831 YEAR

NORTH POLE AXIS OFFICIAL MOVEMENT MEASURED FROM 1831 YEAR

ZADNJI PUT SJEVERNI POL JE DUGO, VEOMA DUGO STAJAO NA LOKACIJI KOJU ZNAMO KAO ALEUTSKA OSTRVA, TO VEOMA JASNO VIDLJIVO KAO SLOVO C, NA SVIM SATELITSKIM SLIKAMA SA SVIH SATELITA. LAST TIME NORTH POLE IS LONG, VERY LONG STOOD ON LOCATION AS YOU KNOW ALEUTIAN ISLANDS, THIS IS VERY CLEARLY VISIBLE LIKE LETTER C ON ALL SATELLITE IMAGES FROM ALL SATELLITES.
SA TE LOKACIJE JE SJEVERNI POL KRENUO NA TAČKU, NA NOVU LOKACIJU, KOJA JE NAUČNO DOKAZANA,   A TO JE TAČKA IZ 1831 GODINE. FROM THIS LOCATION NORTH POLE MOVE TO NEW POINT, TO NEW LOCATION WHICH IS SCIENTIFICALLY PROVEN, AND THIS LOCATION IS POINT FROM 1831 YEAR.
TO SLOVO C OBLIKA, NASTAJE OD KRETANJA MAGNETSKIH LINIJA PREMA GORE, I NA TAJ NAČIN DOLAZI DO IZDIZANJA KOPNENE MASE U OBLIKU KAO SLOVO C, NA SVIM SATELITSKIM SLIKAMA SA SVIH SATELITA.. THIS LETTER TO FORM SHAPE C, RESULTING FROM CHANGE IN MAGNETIC FILEDS LINE UP, AND THIS WE COMETO THE UPLIFT OF LAND MASS IN SHAPE AS VISIBLE LIKE LETTER C ON ALL SATELLITE IMAGES FROM ALL SATELLITES.
TA KOPNENA MASA KOJU VIDIMO KAO OBLIK SLOVO C, SE IZDIŽE... THIS LAND MASS THAT WE SEE LIKE SHAPE LETTER C, RISING ...
A ONA DRUGA STRANA GDJE JE OSTATAK TOG MAGNETSKOG KRUGA SE UPUŠTA, SPUŠTA, UTJERUJE, UGURAVA U ZEMLJIŠTE PLANET ZEMLJA. AND THE OTHER SIDE WHERE THE REST OF THIS MAGNETIC CIRCLE ENGAGES, PULING LAND INTO DEEP PLANET EARTH.
I TU JE TAJNA I RIJEŠENJE OPISA NEVIDLJIVIH MAGNETNIH SILNICA I LATICA MAGNETNOG POLJA KOJE U TOM KRUGU SLOVA C, SA JEDNE STRANE ULAZE U PLANET   ZEMLJA, A SA DRUGE STANE IZLAZE IZ PLANET ZEMLJA. AND HERE IS THE SECRET OF SOLUTION AND DESCRIPTIONS OF INVISIBLE MAGNETIC LINES FIELD AND MAGNETIC FIELD LATTICE WHICH IN THAT CIRCLE AS SHAPE OF LETTER C WITH ONE SIDE ENTERING INTO PLANET EARTH, AND FROM OTHER SIDE EXIT FROM PLANET EARTH.
VIDLJIVA AURORINA ZELENKASTA SVJETLOST, NA ONOM ŠTO NEBO ZOVEMO, JE ISTI OBLIK SAMO GA VIDIMO NA NEBU KAO PRSTEN AURORE I   PROPORCIONALAN JE ŠIRINI I OBLIKU NEVIDLJIVH MAGNETNIH SILNICA I LATICA POLJA KOJE SE IZBIJAJU  IZ PLANET ZEMLJA I SPUŠTAJU U PLANET ZEMLJA.

 

VISIBLE LIGHT WE CALL AURORA IS GREENISH, AND WE SEE IN SPACE WE CALL SKY or HEAVEN AS AURORA RING AND IS PROPORTIONAL TO THE WIDTHS AND SHAPES INVISIBLE MAGNETIC LINES OF FORCE AND LATTICE FIELD THAT EMANATES FROM PLANET EARTH AND DESCEND INTO PLANET EARTH.

READ MY RESEARCH ABOUT VISIBLE GREENISH LIGHT WE CALL AURORA, AND WE SEE IN SPACE WE CALL SKY or HEAVEN AS AURORA RING ../../../AURORA/index.html

DA LI ĆE TAJ TRZAJ-SKOK BITI SPOR NEKOLIKO SATI, DANA ILI MJESECI ili VRLO BRZ, U NEKOLIKO MINUTA. DOES THIS SNATCH-JUMP BE SLOW AS FEW HOURS, DAYS, FEW MONTH or VERY FAST, IN FEW MINUTES.
AKO, BUDE TRZAJ-SKOK U NEKOLIKO MINUTA TO ĆE BITI OGROMAN UDAR NA SVU MASU KOPNA I VODE KOJA ĆE RADI ZAKONA INERCIJE NASTAVIT DA SE KREĆE U SVOM DOSADAŠNJEM PRAVCU KRETANJA, A SJEVERNA OS PLANET ZEMLJA ĆE SE NAJVJEROVATNIJE NAĆI U DIJELU PLANETE KOJI RUSIJA ZOVEMO... IF, SHOULD BE SNATCH-JUMP IN A FEW MINUTES IT WILL BE HUGE ENERGY MOVE AND ALL GROUND- SURFACE ON PLANET EARTH AND BELOW EARTH CRUST, AND ALL SURFACE WATER WILL  ACT BY THE LOW OF INERTION,  TO MOVE INTO PRESENT DIRECTION MOVE, AND AXIS PLANET EARTH IS LIKELY TO BE IN NEW POSITION INA AREA WHAT WE CALL ON PLANET AS RUSSIA ...
MOJA TEORIJA KRETANJA SJEVERNOG POLA JE JASNO VIDLJIVA NA GOOGLE EARTH SATELITSKIM SNIMCIMA SA CRTEŽIMA PREKO. MY THEORY OF MOVEMENT NORTH POLE IS CLEARLY VISIBLE ON GOOGLE EARTH SATELLITE IMAGES AS OVERLAY DRAWING.

OBRATI PAŽNJU NA OBLIK SLOVA C, ALEUTSKA OSTRVA, JAPAN, KINA, TIBET.....

MOJA TEORIJA KRETANJA SJEVERNOG POLA JE JASNO VIDLJIVA NA GOOGLE EARTH SATELITSKIM SNIMCIMA SA CRTEŽIMA PREKO.

PAY ATTENTION ON LETTER C SHAPE, ALEUTIAN ISLANDS, JAPAN, CHINA, TIBET....

MY THEORY OF MOVEMENT NORTH POLE IS CLEARLY VISIBLE ON GOOGLE EARTH SATELLITE IMAGES AS OVERLAY DRAWING.

Kako je davno opisao Milutin Milanković, kretaće se taj pol sa stalno opadajućom brzinom i savijajući nešto prema istoku, i približavati se tački koja leži u blizini ušća rijeke Pečore, u Sjevernom Moru. How long ago was described by Milutin Milankovich, a the movement of this half with a steadily declining rate and bending slightly to the east, and to approach point which lies near the river Pechora delta, in the North Sea.

ILI ĆE NOVA SJEVERNA OS VRTNJE MAGNETSKE OSI VJEROVATNO BITI NEGDJE IZMEDJU SJEVERNE RUSIJE I UŠĆA RIJEKE PEČORE I UKRAINE... OR NEW NEW EARTH AXIS WILL BE SOMEWHERE BETWEEN NORTH SEA   RIVER PECHORA DELTA IN  NORTH RUSSIA AND UKRAINA...
RAZLOG ZA GORNJE OBJAŠNJENJE JE MOJE OTKRIĆE KRETANJA SJEVERNOG MAGNETSKOG POLA PREKO POVRŠINE PLANET ZEMLJA, KAO VIDLJIVE SLIKE UREZANE - UKLESANE U KAMENU NA MNOGIM STARIM KAMENIM OSTACIMA KOD MNOGIH PRIJAŠNJIH CIVILIZACIJA, KOJE SAM USPIO DA DEŠIFRUJEM I OBJASNIM ŠTA ONE ISTINSKI ZNAČE. REASON FOR ABOVE EXPLANATION IS MY DISCOVERY ABOUT MOVEMENT OF EARTH MAGNETIC AXIS, FROM ONE SIDE WHICH WE CALL NORTH POLE AND MOVEMENT IS CLEAR VISIBLE, AS VISIBLE IMAGES SHOWN ON MANY OLD STONE AND ROCK CARVING IN MANY PREVIOUS CIVILIZATION, WHO LIVES ON SURFACE PLANET EARTH, WHICH I SUCCEED TO DECIPHER AND EXPLAIN.
ŠTA JE TO Po Bed... What is it Po Bed...
Po Bed je Tibetansko-Kineska riječ i značenje je ovo: Vrh Po Bed is Tibetan-China word and meaning is this:Top of

KLIKNI NA SLIKU ZA VECU ' CLICK ON IMAGE FOR LARGE.  Po Bed   Po_Bed

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Po Bed   Po Bed

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Po-Bed  NEKAD VRLO DAVNO.

Po-Bed IN VERY DISTANT PAST

Po-Bed IN VERY DISTANT PAST- Po-Bed NEKAD VRLO DAVNO.

Po-Bed  NEKAD VRLO DAVNO.

Po-Bed IN VERY DISTANT PAST

Rudolf Bošnjak otkriće

Rudolf (Boschnjak) Bošnjak discovery

Ti ulaziš u

You enter into

PETOPRIZMA TAJNE

PENTAPRISM SECRETS

BOSANSKI  STEČCI  TAJNE BOSNIAN  STECHAK  SECRETS
ONI NISU NADGROBNI SPOMENIK THEY ARE NOT TOMBSTONE

Bosanski STEČCI su astronomski vodić za kretanje  SJEVERNOG POLA U VEOMA, VEOMA DALEKOJ PROŠLOSTI.

Oni kriju tajnu našeg gornjeg svijeta, kao tajnu ŠIRENJA GORNJEG SLOJA PLANETE ZEMLJE i nastanka ove planete Zemlje kakva je sada u 2013 godini, dok ovo pišem...

Ja sam uspio da odgonetnem neke od detalja na nekim STEČCIMA na kojima je URADJENO MIKRO GRAVIRANJE kao slika i dajem vam istinu do koje sam došao.

U kamenu urezana istina koju su nam ostavili
UNUTARZEMALJCI a ne VANZEMALJCI.

Bosnia STECHAKS are astronomical guide for NORTH POLE MOVEMENT in the VERY, VERY DISTANT PAST.

They holds the secret of our surface world, as secret of SURFACE LAYER MOVEMENT ON THE PLANET EARTH and the creation of the planet Earth as it is now in 2013 year, when I wrote this...

I managed to decipher some details on some STECHAK where is DONE MICRO CARVING
as picture-image  and give you the truth to which I came.

The stone carving on stechak, which left to us from INNER EARTH ALIENS not from EXTRA TERRESTRIAL ALIENS.


OVO JE NAJVIŠE KORIŠTENA FOTOGRAFIJA STEĆKA ZA OBJAŠNJENJE STEĆKA, ALI GA NIKO NA PLANET ZEMLJA NIJE PRAVILNO RAZUMIO, ŠTA JE U STVARI STEČAK... THIS IS THE MOST USED PHOTOGRAPH FOR EXPLANATION OF STECHAK - TOMBSTONE, BUT NOBODY ON PLANET EARTH IS NOT PROPERLY UNDERSTOOD, WHAT IS THE STECHAK MATTER ...
RADIM LLAR STEĆAK OBJAŠNJENJE RADIM LLAR TOMBSTONE EXPLANATION
RADIMLJAR STEĆAK OBJAŠNJENJE RADIMLJAR TOMBSTONE EXPLANATION

AKO, BUDEŠ RAZUMIO OVO SLIKU STEĆKA ISPOD ONDA IMA NADE DA RAZUMIŠ OVAJ TEKST. 

OVA KOCKA STEČKA JE CRTANA U NEKOLIKO PROSTORNIH DUBINA I SLOJEVA, OVO NIJE RAVNA SLIKA KAKO ŠTO MNOGI LJUDI MISLE.

TAKO DA TO NE RAZUMIJEVANJE PROSTORA DUBINE, NE MOGU NI RAZUMIT OBLIK ILI SLIKU STEĆKA ISPOD.

IF, YOU UNDERSTAND THIS STECHAK PICTURE BELOW THEN THERE IS HOPE THIS TEXT YOU UNDERSTAND.

THIS IS STECHAK CUBE IS DRAWN IN FEW SPACE DEPTH AND LAYERS, THIS IS NOT FLAT DRAWING AS MANY HUMANS THINK. 

SO FOR NOT UNDERSTANDING THE AREA DEPTH, CAN NOT EVEN UNDERSTAND THAT STECHAK IMAGE BELOW.

DAJEM MOJE OBJAŠNJENJE TOG PROSTORNOG CRTANJA KAO KOSA PROJEKCIJA KAO IZDUŽENA KOCKA... I GIVE MY EXPLANATION FOR THIS DRAWING AS OBLIQUE PROJECTION OF ELONGATED CUBE...

OVO JE 3D SLIKA UREZANA U KAMENU
NA STEĆKU
IZ RADIMLJA, GDJE SAM JA DOŠAO DO MOG OTKRIĆA.

THIS IS 3D IMAGE CARVED  INTO STONE STECHAK WHERE I COME TO MY DISCOVERY.

STECAK_RAD_KOCKA_POL1.jpg (36682 bytes) STECAK_RAD_KOCKA_POL2.jpg (56520 bytes) STECAK_RAD_KOCKA_POL3.jpg (65759 bytes)

STEĆAK PREDSTAVLJA IZDUŽENU KOCKU U PROSTORU...ILI

STEĆAK PREDSTAVLJA PETOPRIZMU U PROSTORU...

STECAK_RAD_KOCKA_POL3.jpg (81096 bytes)

STECHAK REPRESENT ELONGATED CUBE IN SPACE...OR

STECHAK REPRESENT PENTAPRISM IN SPACE...


KRETANJE_POLOVA1.jpg (76900 bytes)

STECAK 45:   KRETANJE POLOVA

STECAK 45:   POLES MOVEMENT

OVO JE 3D SLIKA UREZANA U KAMENU NA STEČKU.

THIS IS 3D IMAGE CARVED INTO STECHAK STONE.

OVA SLIKA PREDSTAVLJA

SAMO JEDNU OD VELIKU TAJNU BOSANSKIH STEĆAKA.

THIS IMAGE REPRESENT

JUST ONE GREAT SECRET ON BOSNIA STECHAKS

Da bi razumio skrivenu istinu moraš ODBACITI SVE DANAŠNJE KARTE, MAPE I SVO OSTALO NAGADJANJE KOJI NUDE SVI ISTORIČARI, GEOGRAFI, RELIGIOZNA UBJEDJENJA i sva dosadašnja objašnjenja svemirske organizacije NASA  i tek tada možda prihvatiš, DA JE PLANETA ZEMLJA BILA MNOGO, MNOGO MANJA NEGO SADA. To understand the hidden truth you must discard all current map, maps and all other speculation that offer ALL historians, geographers, the religious beliefs and all explanations from space agency NASA and only then may accept, THAT THE PLANET EARTH WAS MUCH, MUCH LESS THAN IS NOW.

OVO JE 3D SLIKA UREZANA U KAMENU
NA STEĆKU GDJE SAM JA DOŠAO DO MOG OTKRIĆA.

THIS IS 3D IMAGE CARVED  INTO STONE
ON STECHAK WHERE I COME TO MY DISCOVERY.

KRETANJE_POLOVA2.jpg (75606 bytes)

STECAK 45:   KRETANJE POLOVA

STECAK 45:   POLES MOVEMENT

OVA SLIKA PREDSTAVLJA PLANET ZEMLJA
IZ SVEMIRSKOG BRODA U ORBITI OKO PLANETE...
I SADA ĆETE VIDJETI ŠTA JE ŠTA.

THIS IMAGE REPRESENT PLANET EARTH
FROM SPACE SHIP IN ORBIT AROUND...
AND I WILL SHOW YOU WHAT IS WHAT.

OVA SLIKA PREDSTAVLJA

LANAC PLANINA NA TIBETU, KAO SLOVO C ( to slovo C nije POLUMJESEC, kao što svi pišu, to slovo C je ostatak onoga o čemu NI JEDAN ARHEOLOG, GEOGRAF, ISTORIČAR NEMA POJMA).

TAJ LANAC C ZOVEMO DANAS HIMALAJI PLANINE SADA

TAKODJER VIDIMO I OBOD ILI IVICU PLANETE SA 5 - PET ISPUPČENJA

OVAJ STEČAK DAJE ZAKRIVLJEN IZGLED 3 DIMENZIJE

OBLIKA PLANETE ZEMLJE

IZ SVEMIRSKOG BRODA

DOK JE BILA PLANETA ZEMLJA

MNOGO MANJA U OBIMU NEGO JE SADA.

THIS IMAGE REPRESENT

RANGE OF MOUNTAINS IN TIBET, AS LETTER C (The letter C is not a crescent, like all write, the letter C is the rest of what any archaeologists, geographers, historians no idea).

THIS CHAIN C WE CALL TODAY HIMALAYAN MOUNTAINS NOW

WE ALSO SEE EDGE  OF THE PLANET WITH   5 - FIVE BULGES

THIS STECHAK GIVE ARCHED IN APPEARANCE 3 DIMENSIONS 

AND GIVES THE APPEARANCE OF PLANET EARTH

FROM SPACE SHIP

WHILE PLANET EARTH WAS

MUCH SMALLER IN DIAMETER THAN IS NOW.


1 ISPUPČENJE DRAKENSBURG,  NAMORSKA VISINA SADA 3460 METARA, NALAZI SE AFRICI, JUŽNA AFRIKA SADA 1 BULGE DRAKENSBURG, ALTITUDE  NOW 3460 METERS, LOCATION AFRICA, SOUTH AFRICA NOW.
2 ISPUPČENJE ANDE, NAMORSKA VISINA SADA XXXX  METARA, NALAZI SE U JUŽNA AMERIKA, XXX SADA 2 BULGES ANDES, ALTITUDE  NOW XXXX METERS, LOCATION SOUTH AMERICA.
3 ISPUPČENJE PENNEL,  NAMORSKA VISINA SADA 3484 METARA, NALAZI SE U SJEVERNA AMERIKA, SAD SADA 3 BULGE PENNEL, ALTITUDE  NOW 3484 METERS, LOCATION NORTH AMARICA, USA NOW.
4 ISPUPČENJE 4 BULGE
5 ISPUPČENJE 5 BULGE
OVA ISPUPČENJA SAM DAO KAO SLIKOVNU ANIMACIJU KAKO JE TO MOGLO BITI KADA JE PLANET ZEMLJA BILA MNOGO MANJA NEGO JE SADA, OVI OBLICI KAO KUPE SU SE ISTOPILI ILI SU SAMO UTONULI  U POVRŠINU PALANET ZEMLJA, JEDINI OSTATAK KOJI JE JOŠ JASAN JE Po-Bed DANASNJI TIBET KOJI SE SVE VIŠE ŠIRI KAKO PLANET ZEMLJA RASTE U OBIMU I PREČNIKU. Those bulging I gave as an image ANIMATION HOW could it be when the planet Earth was much smaller than it is now, these forms in coupe have melted or have just sunk into PLANET EARTH SURFACE, only remnant that is clear Per-Bed Today TIBET WHO is expanding how PLANET EARTH growth in volume and diameter.

STEĆAK 45 - KRETANJE POLOVA OPISA SA OPISOM DIJELOVIMA PLANET ZEMLJA

STECAK 45 - MOVEMENT OF POLES WITH DESCRIPTION OF PLANET EARTH

Ova ispupčenja kao stvarne i istinite fotografije, slike kao ostatak oblika kako je izgledao Po-Bed ili TIBET u dalekoj prošlosti je veoma jasno vidljiv na istorijskoj lokaciji  (Great Zimbabwe), riječ zimababwe u lokalnom Šona jeziku kada se prevede na Engleski jezik ima značenje: house from stone or stone house a značenje sa Engleskog na naše jezike je ovo: Kuća od Kamena.   Ove slike daju nam, da vidimo kako je  lokalni Po-Bed u dalekoj prošlosti je veoma jasno vidljiv na istorijskoj lokaciji  (Great Zimbabwe), ili Južna Afrika kao 30km VISOKA PLANINA VIDLJIVA  SA LOKACIJE U ZIMBABWE ili jUŽNE AFRIKE...LOKALNI LJUDI SU NAPRAVILI TO ALI MANJE...

Veliki Zimbabwe - Great Zimbabwe Veliki Zimbabwe - Great ZimbabweVeliki Zimbabwe - Great Zimbabwe

Those bulging as real and true photographs, pictures and images as remnant of shape for example how Po-Bed or TIBET was in distant paste is very clear visible in historical site Great Zimbabwe, word Zimbabwe in local Shona language translated in English have meaning: house from stone or stone house. This image showing me, that local Po-Bed was clear visible from present Zimbabwe or South Africa as 30km HIGH MOUNTAIN VISIBLE FROM LOCATION IN ZIMBABWE or SOUTH AFRICA. LOCAL PEOPLE MAKE THIS BUT SMALLER...


STEĆAK 45 - MOVEMENT OF POLES WITH DESCRIPTION OF PLANET EARTH
ON PHOTOS FROM GOOGLE EARTH AND STECHAK.

KRETANJE_POLOVA4.jpg (266304 bytes)

STEĆAK 45 - KRETANJE POLOVA OPISA SA OPISOM DIJELOVIMA PLANET ZEMLJA
NA FOTOGRFIJI SA GOOGLE EARTH I STEĆKA.

 

KRETANJE SJEVERNOG POLA NORTH POLE MOVEMENT

RUDOLF (BOSCHNJAK) BOŠNJAK OTKRIĆE DA KRUGOVI NA STEČKU IZ BOSNE PREDSTAVLJU TAČKE NA PLANETI ZEMLJI GDJE JE U PROŠLOSTI SJEVERNI POL STAJAO NIJE SE KRETAO U PERIODIMA OD 162 DO 200 GODINA.

RUDOLF (BOSCHNJAK) BOSNJAK DISCOVERY THAT  CIRCLES ON STECHAK FROM BOSNIA  REPRESENTING POINTS WHERE IS NORTH POLE AXIS STANDING AND NOT MOVING IN THE PAST OF PLANET EARTH IN PERIOD BETWEEN 162 TO 200 YEARS.

KRETANJE_POLOVA5.jpg (87190 bytes)

STECAK 39: DETALJ KRETANJE POLA STECAK 39: DETAILS FOR POLE MOVEMENT

OVAJ CRTEŽ UREZAN U KAMENU STEĆKA IZ BOSNE PRIKAZUJE TAČKE-KRUGOVE, GDJE OSA SJEVERNOG POLA STANE I NE KREĆE SE OD 162 DO 200 GODINA.

OVIH 6 KRUGOVA PRIKAZUJE ŠIRINU SJENE AURORE NA POVRŠINI PLANETE ZEMLJE

THIS STECHAK STONE CARVING DRAWING FROM BOSNIA,  SHOWING POINTS-CIRCLES WHERE NORTH POLE AXIS STOP MOVING AND HOLD OWN POSITION FROM 162 TO 200 YEARS.

THIS 6-SIX CIRCLES SHOWING AURORA SHADOW ON PLANET EARTH SURFACE.

RUDOLF (BOSCHNJAK) BOŠNJAK OTKRIĆE DA KRUGOVI U ŽITU PREDSTAVLJU TAČKE-KRUGOVE NA PLANETI ZEMLJI GDJE JE U PROŠLOSTI SJEVERNI POL STAJAO U PERIODIMA OD 162 DO 200 GODINA. RUDOLF (BOSCHNJAK) BOSNJAK DISCOVERY THAT CROP CIRCLE REPRESENTING POINTS-CIRCLES WHERE IS NORTH POLE AXIS STANDING IN THE PAST OF PLANET EARTH IN PERIOD BETWEEN 162 TO 200 YEARS.

 

CropCircle-001_polovi1.jpg (135060 bytes)

SLIKA SA KRUGOVA U ŽITU U ENGLESKOJ - CROP CIRCLE

OVAJ OVAJ OBLIK CRTAN U ŽITU PRIKAZUJE RUDOLF (BOSCHNJAK) BOŠNJAK OTKRIĆE DA KRUGOVI U ŽITU PREDSTAVLJU TAČKE-KRUGOVE NA PLANETI ZEMLJI GDJE JE U PROŠLOSTI SJEVERNI POL STAJAO U PERIODIMA OD 162 DO 200 GODINA.

THIS CROP CIRCLE DRAWING SHOWING RUDOLF (BOSCHNJAK) BOSNJAK DISCOVERY THAT CROP CIRCLE REPRESENTING POINTS-CIRCLES WHERE IS NORTH POLE AXIS STANDING IN THE PAST OF PLANET EARTH IN PERIOD BETWEEN 162 TO 200 YEARS.

KRETANJE POLOVA - POLE MOVEMENT

ŠESTOUGAO KRETANJA POLA NA GOOGLE EARTH

ŠESTOUGAO KRETANJA POLA NA SJEVERNOJ POLU LOPTI PLANET ZEMLJA

OVA GOOGLE EARTH SLIKA PRIKAZUJE RUDOLF (BOSCHNJAK) BOŠNJAK OTKRIĆE DA KRETANJE OSE SJEVERNOG POLA PREKO POVRŠINE PLANET ZEMLJA, KROZ MNOGO HILJADA GODINA, KAO ŠESTOUGAO. THIS GOOGLE EARTH IMAGE SHOWING RUDOLF (BOSCHNJAK) BOSNJAK DISCOVERY THAT MOVING OF NORTH POLE AXIS OVER PLANET EARTH SURFACE IN MANY THOUSAND YEARS, AS HEXAGON.

RUDOLF (BOSCHNJAK) BOSNJAK OTKRIĆE DIJELOVA NA PLANETI ZEMLJI GDJE JE U PROŠLOSTI SJEVERNI POL STAJAO U PERIODIMA OD 162 DO 200 GODINA.

RUDOLF (BOSCHNJAK) BOSNJAK DISCOVERY WHERE IS NORTH POLE AXIS STANDING IN THE PAST OF PLANET EARTH IN PERIOD BETWEEN 162 TO 200 YEARS.

 

KRETANJE POLOVA - POLE MOVEMENT

SJEVERNI POL DUGA PUTANJA OD TIBET DO USA3

OVA GOOGLE EARTH SLIKA PRIKAZUJE KRETANJE OSE SJEVERNOG POLA PREKO POVRŠINE PLANET ZEMLJA I DIJELOVE GDJE AURORA JE IZNAD.

KAD SJEVERNI POL STANE DA SE KREĆE ZA PERIOD OD 162 DO 200 GODINA, KREĆE SPECIJALNI NAČIN IZDIZANJA ZEMLJIŠTA ISPOD AURORE, CENTRALNE SREDINE NJENOG KRUGA.

TAJ PROCES JE KRENUO U SJEVERNOJ AMERICI 21 DECEMBRA 2012 GODINE.

THIS GOOGLE EARTH IMAGE SHOWING MOVING OF NORTH POLE AXIS OVER PLANET EARTH SURFACE AND AREA WHERE AURORA IS ABOVE.

WHEN NORTH POLE STOP MOVING FOR PERIOD OF 162 TO 200 YEARS, START SPECIAL PROCESS OF LIFTING EARTH SURFACE, BELOW AURORA CENTRAL CIRCLE LINE.

THIS PROCESS START IN 21 DECEMBER 2012 IN NORTH AMERICA.

RUDOLF (BOSCHNJAK) BOSNJAK OTKRIĆE DIJELOVA NA PLANETI ZEMLJI GDJE JE U PROŠLOSTI SJEVERNI POL STAJAO U PERIODIMA OD 162 DO 200 GODINA. RUDOLF (BOSCHNJAK) BOSNJAK DISCOVERY WHERE IS NORTH POLE AXIS STANDING IN THE PAST OF PLANET EARTH IN PERIOD BETWEN 162 TO 200 YEARS.

 

KRETANJE POLOVA - POLE MOVEMENT

OVA GOOGLE EARTH SLIKA PRIKAZUJE RUDOLF (BOSCHNJAK) BOŠNJAK OTKRIĆE KRETANJA OSE SJEVERNOG POLA PREKO POVRŠINE PLANET ZEMLJA I DIJELOVE GDJE AURORA JE IZNAD. THIS GOOGLE EARTH IMAGE SHOWING RUDOLF (BOSCHNJAK) BOSNJAK DISCOVERY THAT MOVING NORTH POLE AXIS OVER PLANET EARTH SURFACE AND AREA WHERE AURORA IS ABOVE.

AKO BUDEŠ RAZUMIO OVO SLIKU ISPOD ONDA IMA NADE DA RAZUMIŠ OVAJ TEKST. IF YOU UNDERSTAND THIS PICTURE
FOTOGRAFIJA JE JEDNA IZ SERIJE FOTOGRAFIJA KOJE UNUTRAŠNJA CIVILIZACIJA KOJA ŽIVI U PLANET ZEMLJA I STALNO NAM ŠALJE MNOGO OVAKVIH SLIKA KAO SLIKE U ŽITU, UGLAVNOM NA DIJELU BRITANSKOG OTOKA, I ŠALJU NAMA, PROJEKTUJU IH IZ NEKOG OD DIJELOVA UNUTRAŠNJE KOCKE, NAMA KOJI ŽIVIMO NA POVRŠINI PLANET ZEMLJA, I MI TO VIDIMO I MI TO NE RAZUMIJEMO ŠTA NAM ONI ŠALJU I ZAŠTO. BELOW THEN THERE IS HOPE THIS TEXT YOU UNDERSTAND.

PHOTOGRAPH IS ONE FROM A SERIES PHOTOGRAPHS FROM INTERNAL CIVILIZATION THAT LIVES INSIDE PLANET EARTH AND CONSTANTLY SENDING MANY OF THESE DRAWING IN CROP FIELDS AND WE CALL THEM CROP CIRCLE, AND MOSTLY ON THE PART OF THE BRITISH ISLANDS, AS PROJECTING THEM FROM SOME PARTS OF INTERIOR CUBE, TO THOSE OF AS WHO LIVE ON THE SURFACE OF PLANET EARTH, AND WE SEE THEM AND WE DO NOT UNDERSTAND WHAT THEY SENT AND WHY.

DAJEM MOJE OBJAŠNJENJE TOG CRTANJA.

OVA KOCKA JE CRTANA U NEKOLIKO PROSTORNIH DUBINA I SLOJEVA, OVO NIJE RAVNA SLIKA KAKO ŠTO MNOGI LJUDI MISLE.

TAKO DA TO NE RAZUMIJEVANJE PROSTORA DUBINE, NE MOGU NI RAZUMIT OVU SLIKU ISPOD.

I GIVE MY EXPLANATION FOR THIS DRAWING.

THIS IS CUBE IS DRAWN IN FEW SPACE DEPTH AND LAYERS, THIS IS NOT FLAT DRAWING AS MANY HUMANS THINK. 

SO FOR NOT UNDERSTANDING THE AREA DEPTH, CAN NOT EVEN UNDERSTAND THAT IMAGE BELOW.

KRETANJE_POLOVA10.jpg (94664 bytes)  KRETANJE_POLOVA10A.jpg (83148 bytes)KRETANJE_POLOVA10B.jpg (83089 bytes)

OVAJ OBLIK CRTAN U ŽITU PRIKAZUJE IZGLED UNUTRAŠNJE KOCKE U PLANET ZEMLJA, TRI STRANE TE KOCKE ČINE VRH, A TAJ VRH KOCKE JE JEDAN POL OSE SJEVERNOG POLA KOJI SE KREĆE PREKO POVRŠINE PLANET ZEMLJA.

MAGNETNO POLJE LATICA I NJEGOV RASPORED IZLAZA IZ KOCKE, JE VIDLJIV KAO KVADRATI U KVADRATIMA NA VANJSKIM STRANAMA SLJEDEĆE KOCKE.

VIDLJIVO JE DA KOCLA LEBDI UNUTAR TIH ZIDOVA...

THIS CROP CIRCLE DRAWING SHOWING INNER CUBE INSIDE PLANET EARTH,   THREE SIDE FROM THIS CUBE MAKING TOPAND THAT TOP OF THIS CUBE IS NORTH POLE AXIS WHICH MOVE OVER OF THE CUBE PLANET EARTH SURFACE.

MAGNETIC FIELD LATTICE AND ITS DISTRIBUTION EXIT FROM CUBE, IS VISIBLE AS SQUARE IN A SQUARE ON THE OUTSIDE  WALLS OF OUTSIDE BOX.

VISIBLE IS AS CUBE LEVITATING INSIDE THOSE WALLS...

 

OVAJ OBLIK PRIKAZUJE MAGNETSKE LATICE POLJE SJEVERNOG POLA I JUŽNOG POLA KAO NEVILJIVE ZRAKE U NEBESKOM SVODU.

U VOYNICH RUKUPISU NA OVOJ SLICI JE OPISAN IZGLED MAGNETSKIH LATICA ZEMLJINOG MAGNETSKOG POLJA KAO BILJKA, A CRTEŽ PRIKAZUJE ZRAČENJE MAGNETSKIH LATICA POLJE SJEVERNOG I JUŽNOG POLA...OBLIK ZRAČENJA-RADIATION PATTERN

THIS DRAWING SHOWING MAGNETIC FIELD LATTICE OF NORTH POLE AND SOUTH POLE AS INVISIBLE RAYS IN THE SKY OVER PLANET EARTH SURFACE.

IN VOYNICH MANUSCRIPT IN THIS IMAGE IS DESCRIBED AS DRAWING MAGNETIC FIELD LATTICE AS PLANT, THIS IS RADIATION PATTERN FROM NORTH AND SOUTH POLE AS IS.

 

KRETANJE_POLOVA11.jpg (58511 bytes)

AS IS IN VOYNICH MANUSCRIPT NORTH SOUTH POLE MAGNETIC LATICE RADIATION


OVAJ OBLIK PRIKAZUJE KRETANJE OSE SJEVERNOG POLA I JUŽNOG POLA PREKO POVRŠINE PLANET ZEMLJA.

U VOYNICH RUKUPISU JE SKRIVENO KRETANJE SJEVERNOG POLA NA PLANETI ZEMLJI KAO BILJKA, A CRTEŽ PRIKAZUJE ZRAČENJE MAGNETSKIH LATICA SJEVERNOG POLA, KADA SE ON NE KREĆE.

THIS DRAWING SHOWING MOWING OF NORTH POLE AND SOUTH AXIS OVER PLANET EARTH SURFACE.

IN VOYNICH MANUSCRIPT WAS HIDDEN NORTH POLE MOVEMENT AND IS SHOWN AS PLANT, THIS IS RADIATION FIELD OF POINTS WHEN NORTH POLE STOP MOVING.

KAO ŠTO JE VIDLJIVO U VOYNICH RUKOPISU KOJI NIKO JOŠ NIJE USPIO DA DEŠFRUJE, SJEVERNI I JUŽNI POL KRETANJE JE PREDSTAVLJENO KAO ZELENA BILJKA NA DESNOJ STRANI SLIKE,  CRVENA STRELICA.

       

AS IS IN VOYNICH MANUSCRIPT WHICH NOBODY DECIPHER, NORTH AND SOUTH POLE MOVEMENT IS VISIBLE IN GREEN PLANT ON RIGHT, RED ARROW.

 


OVAJ CRTEŽ PRIKAZUJE KRETANJE OSE SJEVERNOG POLA PREKO POVRŠINE PLANET ZEMLJA NA KALENDARU NA KAMENU U MJESTU KNOWTH, U IRSKOJ.

NA OVOM KAMENU JE SAKRIVENO TAČNO OBJAŠNJENO KRETANJE SJEVERNOG POLA NA PLANET ZEMLJA,  KAO PISANO SLOVO C, A CRTEŽ PRIKAZUJE ZRAČENJE MAGNETSKIH LATICA SJEVERNOG POLA, KADA SE ON NE KREĆE.

THIS DRAWING SHOWING MOWING NORTH POLE AXIS OVER PLANET EARTH SURFACE IN CALENDAR STONE IN KNOWTH, IN IRELAND.

ON THIS STONE CARVING IS HIDDEN CORRECT NORTH POLE MOVEMENT AS IS SHOWN AS WRITTEN LETTER C, THIS CARVING SHOW CORRECT MOVEMENT RADIATIVE FORCE FIELD POINTS WHEN NORTH POLE STOP MOVING.

KRETANJE_POLOVA13.jpg (75735 bytes)

CALENDAR STONE FROM KNOWTH IN IRELAND


OVAJ OBLIK PRIKAZUJE KRETANJE OSE SJEVERNOG POLA PREKO POVRŠINE PLANET ZEMLJA NA KAMENU IZ 4 VIJEKA NADJENOG U ZENICI, SADAŠNJA BOSNA SA SWASTIKOM.

UKLESANO U KAMENU JE SKRIVENO KRETANJE SJEVERNOG POLA NA PLANETI ZEMLJI KAO PRAVILNO PISANO SLOVO C ILI BROJ 3 i NAOPKAKO PISANO SLOVO C I BROJ 3, OVAJ CRTEŽ PRIKAZUJE TAČNO KRETANJE  MAGNETSKIH LATICA SJEVERNOG POLA U PRAVOJ LINIJI, KADA SJEVERNI POL SE NE KREĆE.

THIS DRAWING SHOWING MOWING OF NORTH POLE  AXIS OVER PLANET EARTH SURFACE ON THIS STONE SHOWING MOVING NORTH POLE AXIS AND MAGNETIC SWASTIKA ROTATION DIRECTION FROM  4 CENTURY, ZENICA, BIH

NORTH POLE MOVEMENT IS SHOWN AS NORMAL WRITNG AS LETTER C O NIMBER 3 REVERS WRITTEN LETTER C, THIS CARVING SHOW CORRECT MOVEMENT RADIATIVE FORCE FIELD POINTS WHEN NORTH POLE STOP MOVING.

KRETANJE_POLOVA14.jpg (119231 bytes)

KRETANJE OSE SJEVERNOG POLA I MAGNETSKA VRTNJA SWASTIKE IZ 4 VIJEKA, ZENICA, BIH. THIS STONE SHOWING MOVING NORTH POLE AXIS AND MAGNETIC SWASTIKA ROTATION DIRECTION FROM  4 CENTURY, ZENICA, BIH
 
TAJNA IMENA TVRDKO a ne TVRTKO SECRET FOR NAME HARD
K RAL   TVRD KO LED K ING HARD AS ICE
KRAL    TVRDKO  LED KING   HARDAS ICE
KRALL TVRDKO  LED KINGG HARDAS ICE
KRALJ TVRDKO  LED KINGJ HARDAS ICE

 

NORTH POLE MOVEMENT IS SHOWN ON GOLDEN DUCAT FROM BYZANTIUM or BOSNIA.

KRETANJE POLOVA PRIKAZNAO JE NA ZLATNOM NOVCU VIZANTIJE ILI BOSNE - NORTH POLE MOVEMENT IS SHOWN OD GOLDEN DUCAT FROM BYZANTIUM or BOSNIA..     

KRETANJE SJEVERNOG POLA PRIKAZNAO JE NA ZLATNOM NOVCU VIZANTIJE ili BOSNE.

 


NORTH POLE MOVEMENT IS SHOWN ON CHURCH Kulin BAN IN BOSNIA.

IMPORTANT TO KNOW: CHINA NAME FOR Byzant Empire was Pu Lin,so that the Kulin COULD CALL ONLY Pu Lin, so it is only possible that Bosnia KINGDOM WAS PROVINCE Byzantine Empire and not independent kingdoms, all of which are widely covered so far, have written wrong ... Byzantine Empire had a province they called Pu Lin.

Kulin IS TRULY Pu Lin. 

OBRAZ - SLIKA NA CRKVI KULIN BAN U GRAD VISOKO, BOSNA

RIJEČ  IZ ČEŠKOG JEZIKA JE OVA: OBRAZ = i značenje je
S  LIK ili SLIKA urezana u kamenu na KULIN BAN CRKVI, VISOKO, BOSNA

OBRAZ - SLIKA NA CRKVI KULIN BAN  OBRAZ - SLIKA NA CRKVI KULIN BAN

OBRAZ NA BAN KULIN PLOČI JA RUDOLF BOŠNJAK SAM RESTAURIRAO NA MOJ NAČIN I SADA ONA IZGLEDA OVAKO CARVED IMAGE ON BAN KULIN TABLET PLATE I RUDOLF BOSCHNJAK WAS RESTORING ON MY WAY AND NOW SHE LOOKS LIKE THIS

BAN KU LIN PLOCA BAN KU LIN PLOCA TIBET

OBRAZ NA BAN KULIN PLOČI JA RUDOLF BOŠNJAK SAM RESTAURIRAO NA MOJ NAČIN I SADA ONA IZGLEDA OVAKO CARVED IMAGE ON BAN KULIN TABLET PLATE I RUDOLF BOSCHNJAK WAS RESTORING ON MY WAY AND NOW SHE LOOKS LIKE THIS

BAN KU LIN PLOCA NEGATIV

OBRAZ NA BAN KULIN PLOČI JA RUDOLF BOŠNJAK SAM UVEĆAO I PRETVORIO U NEGATIV SLIKU I SADA ONA IZGLEDA OVAKO, MOŽE SE ČITAT TEKST I GLEDAT MALE SLIKE, KOJE SU NAJVEROVATNIJE UKLESANE KASNIJE. CARVED IMAGE ON BAN KULIN TABLET PLATE I RUDOLF BOSCHNJAK MAGNIFY AND MAKE NEGATIVE AND NOW THIS IS IMAGE, YOU CAN READ TEXT AND SEE SMALL CARVED IMAGES, WHICH ARE MOST PROBABLY CARVED LATER.
MOJ I GORAN ČAKIĆ PREVOD ili DEŠIFROVANJE TEKSTA SA OVE PLOČE JE OVDJE KAO PDF FAJLA MY AND GORAN ČAKIĆ ATTEMPT TO DECIPHER TEXT FROM THIS PLATE IS HERE AS PDF FILE

FROM CZECH LANGUAGE IS THIS WORD: OBRAZ = and meaning is in English language as  
PICTURE or IMAGE carved in stone on KULIN BAN CHURCH, VISOKO. BOSNIA

KRETANJE SJEVERNOG POLA PRIKAZNAO JE NA CRKVI Kulin BAN.

Važno da znaš: KINESKO IME ZA Bizant Carstvo JE BILO Pu Lin,

tako da se onaj Kulin MOGAO ZVATI MOŽDA JEDINO Pu Lin,TAKO DA JE JEDINO MOGUĆE DA JE BOSNA KRALJEVINA BILA DIO Bizant Carstva a ne samostalna kraljevina, KAKO MNOGI TVRDE, sve što su MNOGI pisali do sada, pisali su krivo...

Bizant Carstvo SU TIBETANCI I KINEZI NEKAD DAVNO ZVALI Pu Lin

KuLin JE ISTINSKI MOŽDA BIO Pu Lin

Pu-Lin je ime za BIZANTSKO ili VIZANTSKO CARSTVO I VLADAR U (BIZANTSKOM ili VIZANTSKOM CARSTVU) Pu-Lin CARSTVI JE BIO ONAJ ŠTO GA ZOVU Kulin, A RIJEČ BAN OZNAČAVA UPRAVNIK NEKOG DIJELA DRŽAVE ILI PROVINCIJE I TO JE MADJARSKA RIJEČ ...

CIJELA VIZANTIJA SE ZVALA Pu-Lin, TO TREBA DA UPAMTIŠ, NEKO JE TAKO LAŽNO SVE PREVEO SA GLAGOLJICE, NA ĆIRILICU, PA NA LATINICU...

Pu Lin su  RIJEČI NA TIBETANSKOM KINESKOM JEZIKU KOJE NA VEOMA STARIM KARTAMA GEOGRAFSKIM OPISUJU BIZANTSKO ili VIZANTSKO CARSTVO I TO JE IME ZA TO CARSTVO...je Pu Lin....eto sada znaš.

I SVE JE OVO BILO MNOGO PRIJE NASTANKA RIMSKOG CARSTVA???

 

OBRAZ - SVE DO SADA JE BILO KRIVO TUMAČENJE OBRAZ - UNTIL NOW WAS FALSE EXPLANATION
KAKO PRAVILNO RAZUMITI ŠTA JE UKLESANO I ZAŠTO JE UKLESANO I ŠTA OVO KLESANJE U KAMENU PREDSTAVLJA OBJAŠNJAVAM NA SLICI ISPOD, KOJA DAJE IZDUŽENU KOCKU U KOSOJ PROJEKCIJI.

SVE DO SADA OVO JE BILO NEVIDLJIVO ZA BILO KOG ISTRAŽIVAĆA BOSANSKE ISTORIJE STEĆAKA I SVEGA OSTALOG, ZATO ŠTO SVI PREPISUJE OD PRVOG PISCA KOJI OPISUJE STEĆKE I SLIKE KOJE VIDI I TUMAĆE IH KAO CRTEŽE UKLESANE U KAMEN, SAMO MJENJAJU RED RIJEČI, A SUŠTINSKI NIŠTA NISU OTKRILI NOVO.

TO NISU SLIKE, TO SU VIŠE SLOJNE MIKRO GRAVIRANE ŠARE KOJE SU VIŠE DIMENZIONALNE FOTOGRFIJE ALI SE MOGU VIDJETI SAMO NA SPECIJALAN NAČIN.

SVI SE TRUDE DA RAZUMIJU RAVNU RAVAN SLIKE, A SVE JE U STVARI KOSA PROJEKCIJA I KAO TAKVA JE NEVIDLJIVA, JER JE UKLESANA U KAMENU.

KADA SE KOSA PROJEKCIJA URADI NA MOJ NAČIN DOBIJE SE IZDUŽENA KOCKA.

How to properly comprehended WHAT IS carved and WHY IS CARVED and WHAT THIS carving in stone represents I explain IN THE PICTURE BELOW, which gives an elongated cube in oblique projection.

Until now this has been INVISIBLE FOR ANY researchers BOSNIA HISTORY OF STECHAK and everything else, because all copy from the first writer who DESCRIBES THE FIRST STECHAK AND IMAGES HE SEES AND INTERPRET THEM AS DRAWING CARVED IN STONE, ONLY CHANGING WORD ORDER, AND ESSENTIALLY DID NOTHING UNVEIL NEW.

These are not pictures, that are more layered MICRO engraved patterns created higher-dimensional photograph BUT can only be viewed in a special way.

MANY TRY TO UNDERSTAND  FLAT IMAGE-PICTURE BUT ALL  THE THINGS CARVED ARE IN OBLIQUE PROJECTION and as such is invisible because it is carved in stone.

WHEN OBLIQUE PROJECTION DO ON MY WAY ELONGATED CUBE APPEARS.


 

IZ ARMENIA VIDLJIV OBLIK MNOGO SLOVA C KOJA SU CRTANA UOKOLO KRUGA U RAZLIČITIM POLOŽAJIMA, A TO PREDSTAVLJA OBLIK ONIH ALEUTSKIH OSTRVA IZ GORNJEG TEKSTA NA MNOGO MJESTA NA PLANET ZEMLJA.

FROM ARMENIA IS VISIBLE CIRCLE WITH TOO MANY SHAPE OF LETTER C WHICH ARE IN CIRCLE, THIS CIRCLE REPRESENT MOVEMENT OH NORTH POLE AND EVERY SHAPE OF LETTER C IS FROM TIME WHEN NORTH POLE WAS NOT MOVING AND THIS REPRESENT SHAPE AS IS ALEUTIAN ISLANDS.

 


 

Byzant oko 550 year and where was Bosnia in this time and now.

Bizant oko 550 godine i gdje je Bosna tada bila i sada je.

PRVA STRANA INDEX PAGE
MAPA SAJTA SITE MAP
NAZAD NA NIKOLA TESLA BACK TO NIKOLA TESLA

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

  Map IP Address