Opening of third eye

 

Otvaranje trećeg oka.

 

This is my experience and I see as is

Follow instructions

Close your eyes and relax.

Imagine circle.

Circle appear from black background

Please, wait for all picture to download

Ovo je moje iskustvo i ja vidim ovako.

Sljedi instrukcije.

Zatvori oči i opusti se.

Zamisli krug.

Polako se pojavljue krug iz crne pozadine.

Molim, sačekaj učitavanje svih slika.

 

 

prolaz0.jpg (3992 bytes)

 

 

prolaz01.jpg (5187 bytes)

 

 

prolaz1.jpg (6872 bytes)

 

 

 

prolaz2.jpg (6934 bytes)

 

 

 

 

prolaz3.jpg (6879 bytes)

 

 

 

prolaz4.jpg (6788 bytes)

 

prolaz5.jpg (6958 bytes)

 

prolaz6.jpg (8261 bytes)

prolaz7.jpg (8280 bytes)

         prolaz8.jpg (6412 bytes)

 

 

 

 

 

       prolaz9.jpg (4849 bytes)

 

 

 

 

prolaz10.jpg (4856 bytes)

 

Opening of third eye

 

Otvaranje trećeg oka.

 

First step finished here

Following is more difficult

 

 

Second step below

Prvi stepen je završen ovdje

Sljedeće je mnogo teže

 

 

Drugi stepen ispod

 

prolaz10A.jpg (6038 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

prolaz10B.jpg (6931 bytes)

 

Here, inside of cirle start to moving counter clockwise.

Ovdje se, unutrašnjost počinje okretati u pravcu kazaljke na satu.

 

 

 

 

 

 

 

 

prolaz10C.jpg (6389 bytes)

 

 

 

 

 

 

prolaz10D.jpg (5566 bytes)

 

 

 

 

 

 

prolaz10E.jpg (5554 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

prolaz11.jpg (6067 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

prolaz12.jpg (6112 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

prolaz13.jpg (5970 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prolaz14.jpg (5514 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prolaz15.jpg (4411 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

prolaz15A.jpg (4333 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

prolaz15B.jpg (2993 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prolaz17.jpg (3245 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

prolaz18.jpg (2819 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

prolaz19.jpg (1159 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open third eye

 

Treće oko otvoreno.

 

I am in blue sky color.

All this is every where around you

I give name to this color as  Krishna blue

Ja sam u nebesko plavoj boji.

Sve ovo je svuda oko vas.

Ja zovem ovu boju Krišna plavo.

 

              

Opening of third eye

 

Otvaranje trećeg oka.

 

Second step finished here

Third step I did not reach jet

I do not know what is further

Drugi stepen je završen ovdje

Treći stepen još nisam dostigao.

Ja ne znam šta je sljedeće.

 


Below article from web page http://www.crystalinks.com/thirdeyepineal.html Donji tekst preveden sa web strane http://www.crystalinks.com/thirdeyepineal.html
                                                         Third Eye Trece oko

Hypothalamus             

Pineal Gland

In the physical body the eye views objects upside down. It sends the image of what it observes to the brain which interprets the image and makes it appear right side-up to us.

But the human body has another physical eye whose function has long been recognized by humanity. It is called the 'Third Eye' which in reality is the Pineal Gland. It is long thought to have mystical powers. Many consider it the Spiritual Third Eye, our Inner Vision.

It is located in the geometric center of the brain. This correlates to the location of the Great Pyramid in the center of the physical planet.

The Pineal Gland is about the size of a pea, and is in the center of the brain in a tiny cave behind and above the pituitary gland which lies a little behind the root of the nose. It is located directly behind the eyes, attached to the third ventricle.

The true function of this mysterious gland has long been contemplated by philosophers and Spiritual Adepts. Ancient Greeks believed the pineal gland to be our connection to the Realms of Thought. Descartes called it the Seat of the Soul. This gland is activated by Light, and it controls the various biorhythms of the body. It works in harmony with the hypothalamus gland which directs the body's: thirst, hunger, sexual desire and the biological clock that determines our aging process.

When the pineal gland awakens one feels a pressure at the base of the brain. This pressure will often be experienced when connecting to higher frequency. A head injury can also activate the Third Eye - Pineal Gland.

While the physiological function of the pineal gland has been unknown until recent times, mystical traditions and esoteric schools have long known this area in the middle of the brain to be the connecting link between the physical and spiritual worlds. Considered the most powerful and highest source of ethereal energy available to humans, the pineal gland has always been important in initiating supernatural powers. Development of psychic talents has been closely associated with this organ of higher vision.

The third eye can see beyond the physical as is looks out through the chakra system when we meditate or look for answers from higher frequencies. The pineal gland contains a complete map of the visual field of the eyes and it plays several significant roles in human functioning.

There is a pathway from the retinas to the hypothalamus called the retinohypothalamic tract. It brings information about light and dark cycles to a region of the hypothalamus called the suprachiasmatic nucleus(SCN). From the SCN, nerve impulses travel via the pineal nerve (sympathetic nervous system) to the pineal gland. These impulses inhibit the production of melatonin. When these impulses stop (at night, when light no longer stimulates the hypothalamus), pineal inhibition ceases and melatonin is released. The pineal gland is therefore a photosensitive organ and an important timekeeper for the human body.

Retinal research done with hamsters demonstrates another center for melatonin production. Located in the retina, this center implies that the eyes have their own built in circadian timepiece. This retinal system is distinct from the brains body clock in the suprachiasmatic nucleus (SCN). Biologists found that they could throw the retinal rhythms out of sync with other circadian cycles. They also found that they could set and reset the retinal clock even when the SCN was destroyed.

The retinal clock produces (stimulates the production of?) melatonin. Researchers are now looking for the exact location (s) of this clock in the human eye (and expect to find it). No one yet knows what the separate clock is for or how it relates to the SCN.

 

U fizičkom tijelu oka prikazuje se slika objekta naopako. Oko šalje sliku onoga što vidi do mozga koji preradi sliku i čini nam da tu sliku vidimo pravilno.

Ali ljudsko tijelo ima još jedno fizičko oko čija je funkcija već odavno priznata od strane čovječanstva. To se zove 'Treće Oko' koji u stvarnosti je epifiza. Dugo važilo mišljenje da ima mistične moći. Mnogi smatraju da je Duhovno Treće Oko, naša Unutrašnje Gledanje.

Nalazi se u geometrijskom središtu mozga. To odgovara na mjesto Velike Piramide u središtu fizičkog planeta.

Pinealna žlijezda je oko veličine graška, a nalazi se u centru mozga u maloj šupljini iza i iznad hipofize koja se nalazi malo iza korijena nosa. Ona se nalazi odmah iza očiju, pričvršćena na treći ventrikul.

Prava funkcija ove tajanstvene žlijezda se već dugo raspravlja medju filozofima i Duhovni spretnim. Drevni Grci su vjerovali da je epifiza  naša veza s Stvarnim mislina. Dekart je to nazvao sjedište duše. To je žlijezda koja aktivira svjetlo, i ona kontrolira različite bioritme tijela. Djeluje u skladu sa hipotalamus žlijezdom koja usmjerava tijelu: žeđ, glad, seksualni nagon i biološki sat koji određuje naš proces starenja.

Kad se pinealna žlijezda probudi osjeća se pritisak na bazi mozga. Taj pritisak često će biti iskustvo pri povezivanju na više-eće frekvencije. Ozljeda glave također mogu aktivirati Treće Oko - epifiza.


Dok fiziološk
a funkcija pinealne žlijezde je bila nepoznata sve do novijeg vremena, mistične tradicije i alternativna škola već dugo poznatje ovo područje u sredini mozga da ima vezi koja spaja fizički i duhovni svjet. Smatra se da je najmoćniji i najveći izvor energije eterski dostupne ljudima, pinealna žlijezda je oduvijek bila važna u iniciranju nadnaravnij moći. Razvoj psihičkih talenata usko je bio vezan sa ovim organom za veće vizije.

Treće oko može vidjeti izvan fizičkog izgleda kao što je to kroz sistav čakri, kada smo razmišljati ili tražiti odgovore iz viših frekvencija. Epifiza sadrži kompletnu kartu vidnog polju oči i ima nekoliko značajnih uloga u ljudskim potrebama.

Tu je put od mrežnice do hipotalamusa koji se zove retinohipotalamik trakt. Donosi informacije o svijetlim i tamnih ciklusima u regiji hipotalamusa i zove se zove supračiasmatik jezgra (SCN). Od SCN, nervni impulsi putuju preko pinealnoh živca (simpatički živčani sistem) do epifize. Ovi impulsi sprečavaju proizvodnju melatonina. Kada se ovi impulsi zaustave (noću, kada svjetlost više ne stimulira hipotalamus), epifiza inhibicija prestaje i melatonin je pušten. Pinealne žlijezde je, dakle, fotoosjetljivi organ i važan mjeritelj vremena za ljudsko tijelo.

Retinalne istraživanja učinjeno sa hrčcima pokazuje drugi centar za proizvodnju melatonina. Smješten u retini, ovaj centar znači da oči imaju svoje izgrađen u cirkadijanski sat. Ovaj retina sistem se razlikuje od mozgovog tijela sata u upračiasmatik jezgra (SCN). Biolozi su otkrili da su mogli izbaciti ritam mrežnice iz sinhrozinacije sa drugim cirkadijan ciklusima. Također su otkrili da oni mogu staviti i startat sat mrežnice čak i kada SCN je bio uništen.

Retinalni sat proizvodi (stimulira proizvodnju?) Melatonina. Naučnici-znanstvenici su sada u potrazi za tačnim mjestom  ovog sata u ljudskom oku (i očekivati je da će ga pronaći). Niko još ne zna što je odvojeni sat ili kako se to odnosi na SCN. 

In some lower vertebrates the Epiphysis Cerebri - Pineal Gland - has a well-developed eye-like structure; in others though not organized as an eye, if functions as a light receptor. In lower vertebrates, the pineal gland has an eye like structure and it functions as a light receptor and is considered by some to be the evolutionary forerunner of the modern eye.

The gland weighs little more than 0.1 gram. The gland is large in children and begins to shrink with the onset of puberty.

The pineal gland is large in children, but shrinks at puberty. It appears to play a major role in sexual development, hibernation in animals, metabolism, and seasonal breeding. In humans it affects circadian rhythms, sleep patterns (melatonin levels increase at night), and is implicated in seasonal affective disorder. The abundant melatonin levels in children is believed to inhibit sexual development. When puberty arrives, melatonin production is reduced.

The pineal gland secretes melanin during times of relaxation and visualization. As we are created by electromagnetic energy - and react to EM energy stimuli around us - so does the pineal gland.

When activated, the pineal gland becomes the line of communication with the higher planes. The crown chakra reaches down until its vortex touches the pineal gland. Prana, or pure energy, is received through this energy center in the head. With Practice the vibration level of the astral body is raised, allowing it to separate from the physical.

To activate the 'third eye' and perceive higher dimensions, the pineal gland and the pituitary body must vibrate in unison, which is achieved through meditation and/or relaxation. When a correct relationship is established between personality, operating through the pituitary body, and the soul, operating through the pineal gland, a magnetic field is created. The negative and positive forces interact and become strong enough to create the 'light in the head.' With this 'light in the head' activated, astral projectors can withdraw themselves from the body, carrying the light with them.

Astral travel, and other occult abilities, are closely associated with the development of the 'light in the head'. After physical relaxation, concentration upon the pineal gland is achieved by staring at a point in the middle of the forehead. Without straining the muscles of the eye, this will activate the pineal gland and the 'third eye'. Beginning with the withdrawal of the senses and the physical consciousness, the consciousness is centered in the region of the pineal gland.

The perceptive faculty and the point of realization are centralized in the area between the middle of the forehead and the pineal gland. The trick is to visualize, very intently, the subtle body escaping through the trap door of the brain. A popping sound may occur at the time separation of the astral body in the area of the pineal gland.

Visualization exercises are the first step in directing the energies in our inner systems to activate the 'third eye'. The magnetic field is created around the pineal gland, by focusing the mind on the midway point between the pineal gland and the pituitary body. The creative imagination visualizes something, and the thought energy of the mind gives life and direction to this form.

'Third eye' development, imagination, and visualization are important ingredients in many methods to separate from the physical form.

Intuition is also achieved through 'third eye' development.

Knowledge and memory of the astral plane are not registered in full waking consciousness until the intuition becomes strong enough. Flashes of intuition come with increasing consistency as the 'third eye' as activated to a greater degree, through practice.

The pineal gland corresponds with divine thought after being touched by the vibrating light of Kundalini.

Kundalini starts its ascent towards the head center after responding to the vibrations from the 'light in the head.'

The light is located at the top of the sutratma, or 'soul thread', which passes down from the highest plane of our being into the physical vehicle.

The 'third eye,' or 'eye of Siva,' the organ of spiritual vision, is intimately related to karma, as we become more spiritual in the natural course of evolution.

As human beings continue to evolve further out of matter, on the journey from spirit to matter back to spirit, the pineal gland will continue to rise from its state of age-long dormancy, bringing back to humanity astral capacities and spiritual abilities.

At certain brainwave frequencies, a sense of ego boundary vanishes. In the theta state, we are resting deeply and still conscious, at the threshold of drifting away from or back into conscious awareness. As the brain enters deeper states, our consciousness is less concerned with the physical state, our 'third eye' is active, and separation becomes natural. Many native traditions and mystical practices refer to the ability of 'seeing,' or being aware of energy fields at higher levels.

This abstract awareness is much more subjective and does not involve the normal level of mundane consciousness, which is mostly concerned with self-identity. This 'seeing' refers to the sight of the 'third eye'.

Consciousness is raised from an emotional nature into an illumined awareness when the pineal gland is lifted from dormancy.

If the pineal gland is not yet fully developed, it will be in the course of evolution.

When our sense of ego and personality are set aside and we keep our mental energy intact, we can become conscious of the non-physical, our inner self, the subconscious, through different practices to activate the 'light in the head.'

 

U nekim nižim kičmenim pršljenovima-kralježnjacima Epifiza Cerebri - Epifiza - ima dobro razvijenu strukture poput oka: u drugima iako nije organizivana kao oko, te djeluje kao svjetlosni prijemnik. U donjoj kičmi-kralježnjaci, pineal žlijezda ima oči kao strukture te funkcionira kao svjetlosni prijemnik, a neki smatraju da je evolucijska preteča modernog oka.

Žlijezda teži nešto više od 0,1 grama. Žlijezda je velika u djece i počinje se smanjivati sa početka puberteta.

Pineal žlijezda je velika kod djece, ali skuplja se u pubertet. Čini se da igra važnu ulogu u seksualnom razvoju, hibernacija kod životinja, metabolizam, i sezonsko razmnozavanje. Kod ljudi ona utiče na cirkadijurni ritam, spavanje (porast razine melatonina noću), te je upletena u sezonski afektivni poremećaj. U izobilju nivoa-razine melatonina u djece vjeruje se da potiče seksualni razvoj. Kada pubertet stigne, melatonin proizvodnja je smanjena.

Pineal žlijezda izlučuje melanin u vrijeme opuštanja i vizualizacije. Kao što smo stvoreni od elektromagnetske energije - i reagiramo na energiju EM osjeta oko nas - tako to radi i pinealna žlijezda.

Kada se aktivira, epifiza postaje linija za komunikaciju sa viših nivoa-razina. Krunsa čakra dostiže prema dole dok ne dosegne svoj vrtlog i dotakne pinealnu žlijezdu. Prana, ili čista energija, primljena je kroz ovaj centar energije u glavi. S prakkovanjem vibracija nivoa-razina astralnog tijela koje se diže, dopuštajući da se odvojimo od fizičkog.

Da bi aktivirali 'treće oko' i vidili više dimenzije, epifiza i hipofiza tijela mora vibrirati u jednoglasju, što se radi kroz meditiranje - meditaciju ili opuštanje. Kada korektni odnosi se uspostave između ličnosti-osobnosti, radi kroz hipofizno tijelo, i dušu, radi kroz epifizu, magnetsko polje se stvara. Negativna i pozitivna snaga u zejedništvu i postaje dovoljno jak za stvaranje "svjetla u glavi. ' Uz ovo aktivirano "svjetlo u glavi ', astralni projektor može se izvući iz tijela, noseći svjetlo s njim.

Astralno putovanje, i druge okultne sposobnosti, usko su vezane sa razvojem "svjetla u glavi '. Nakon fizičkog opuštanja, koncentracije pinealna žlijezda je dostigla u točku u sredini čela glave. Bez naprezanje mišića oka, to će aktivirati epifizino 'treće oko'. Počinje sa povlačenjem osječaja i fizičke svijesti, svijest je centrirana u području epifize.

Periferni vid i mjestu realizacije su centralizirane u području između sredine čela i epifize. Trik je da zamišljaš, vrlo pažljivo, suptilno tijelo bježi kroz zamku vrata mozga.

Zvuk iskakanje može se čuti u vrijeme odvajanja astralnog tijela u području epifize.

Vježbe vizualizacija su prvi korak u usmjeravanju energije u naš unutarnji sistem za aktiviranje 'trećeg oka'. Magnetsko polje se stvara oko epifiza, fokusirajući um na tačku na pola puta između epifize i hipofize tijelo. Stvarajuća mašta vizualizira nešto, i misaona energija uma daje život i smjer ovom obliku.

"Treće oko" razvija, maštu, i vizualizacija je važan sastojak u mnogim metodama odvojanja od fizičkog oblika.

Intuicija se takođ doštiže razvojem 'trećeg oka'.

Znanje i sjećanje na astralni plan nisu zabilježni-registrovani u punoj budnoj svijesti sve dok intuicija bude dovoljno jaka. Bljeskovi intuicije dolaze sa povećanjem dosljednost kao 'trećim okom' koje je aktivirano u većoj mjeri, kroz praksu.

Epifiza radi sa božanskom misli nakon što je dotajnuto-dirnuto vibrirajuće svjetlo Kundalini.

Kundalini počinje svoj uspon ka centru u glavi nakon reagiranja na vibracije iz 'svjetla u glavi.'

Svjetlo se nalazi na vrhu Sutratma, ili "nit duše ', koja prolazi na dole od najviše ravnine našeg bića u fizičko vozilo.

'Treće oko', ili 'Šiva oko, "organ duhovne vizije, je tijesno vezan uz karmu, kao što smo postali duhovni u prirodnom toku evolucije.

Kao ljudska bića nastaviti ćemo se razvijati dalje izvan materije, na putu od duha do u materiju i natrag na duh, epifiza nastavit će rasti iz svog stanja dob-dugo mirovanje, vraćanjem nazad ljudske astralne kapcitete i duhovne sposobnosti.

U određenim frekvencijama moždanih valova, osjećaj ega granica nestaje. U theta stanju, mi se duboko odmaramo i još pri svijesti, na pragu lebdenja u mjestu daleko od ili natrag u svijesti. Kako mozak ulazi dublje stanje, naša svijest se manje bavi fizičkim stanjem, naše 'treće oko' je aktivno, i razdvajanje postaje prirodno. Mnoge domorodačke tradicije i mistične prakse se odnose na sposobnost "gledanja" svjesnih energetskih polja na višim nivouma-razinama.

Ovaj sažetak svijesti je mnogo više subjektivan i ne uključuju normalne nivoe-razine svakodnevne svijesti, koja se uglavnom bavi samo-identitetom. Ovo 'viđenje' se odnosi na vidjenje "trećeg oka".

Svijest je dignuta od emocionalne prirode u osvjetljenu svjesnost kada pinealna žlijezda je dignuta iz mirovanja.

Ako pinealna žlijezda još nije u potpunosti razvijena, to će biti u kursu evolucije.

Kada je naš osjećaj ega i osobnosti stavljen sa strane i držimo našu mentalnu energiju netaknutu, možemo biti svjesni ne-fizičkog, naša unutrnje ja, podsvijest, kroz različite prakse da aktiviraš "svjetlo u glavi. '

Back - Nazad

Copyright (C), 2000, All rights reserved, Rudolf Bošnjak.

Map IP Address