E71RB - Projekt: Daljinski Upravljan Radio Teleskop

SISTEM U FAZI PRIPEME

RADIO TELESKOP I GRADNJA U Bosni i Hercegovini

Radioteleskop je specijalizirana antena i radio prijemnik koji se koristi za prijem radio valova iz astronomskih radio izvora na nebu. Radio teleskopi su glavni instrumenti za promatranje koji se koriste u radio astronomiji, a koji proučava radiofrekvencijski dio magnetskog spektra koji emituju astronomski objekti, baš kao što su i optički teleskopi glavni instrument za promatranje koji se koristi u tradicionalnoj optičkoj astronomiji koja proučava dio svjetlosnog vala spektra koji dolaze od astronomskih objekata.

Radio teleskopi su obično velike parabolične antene slične onima koje se koriste za praćenje i komunikaciju sa satelitima i svemirskim sondama. Mogu se koristiti pojedinačno ili zajedno elektronički u nizu. Za razliku od optičkih teleskopa, radio-teleskopi se mogu koristiti i danju i noću.

Astronomski radio izvori poput planeta, zvijezda, maglica i galaksija su jako udaljeni, radio valovi koji dolaze iz njih su izuzetno slabi, pa je radijskim teleskopima potrebno vrlo veliko antena za prikupljanje dovoljno magnetne radio energije za njihovo proučavanje, te izuzetno osjetljiva prijemna oprema.

Radio opservatoriji su smještene daleko od glavnih centara stanovništva kako bi se izbjegle elektromagnetske smetnje (EMI) s radija, televizije, radara, motornih vozila i drugih elektronskih uređaja napravljenih od čovjeka.

Radio valove iz svemira prvi je otkrio inženjer Karl Guthe Jansky 1932. godine u Bell Telephone Laboratories u Holmdlu u New Jerseyju pomoću antene izgrađene za proučavanje buke u radio prijemnicima.

Prvi namjenski izgrađeni radioteleskop bio je parabolična antena od 9 metara koju je konstruirao radioamater Grote Reber u svom dvorištu u Wheatonu u državi Illinois 1937. godine.

https://en.wikipedia.org/wiki/Grote_Reber
Nebesko istraživanje koje je učinio s njim često se smatra početkom polja radioastronomije.

 

http://www.radio-astronomy.org

Astronomers have different ways of watching the Universe, including optical telescopes like Hubble, and radio telescopes like the SKA. But how do radio telescopes actually work? This animation shows you how both dish and dipole antennae receive radio waves to observe distant galaxies in the Universe, and what astronomers do with that data.

https://vimeo.com/icrar/how-does-a-radio-telescope-work

 

Hear from the engineers and technical staff who have designed, tested and constructed these innovative radio antennas. Designed to collect faint radio signals from space, these 'Christmas Trees' have no moving parts and will connect together by the thousand to create an image of the sky at radio wavelengths. The Aperture Array Verification System (AAVS1) is an extension to the Murchison Widefield Array (MWA) Radio Telescope in Western Australia. It's being used to help test and finalise the design of the low-frequency antennas for the Square Kilometre Array (SKA), which will be the world's largest radio telescope when construction is complete later next decade. Credit: ICRAR-Curtin University.

https://vimeo.com/220906569

 

Šta je EU-HOU?

 

PROMO VIDEO https://youtu.be/IkXMI5YFtBA

Dobrodošli u Svemir-Kosmos-Univerzum Na Rukama (Hands-On Universe, Europa). Cilj ove stranice je omogućiti udaljeni pristup malim radio teleskopima instaliranim širom Europe. Ovim je teleskopima moguće upravljati daljinskim upravljanjem. Na temelju vaših opažanja moći ćete napraviti kartu naše galaksije, Mliječni put ...

Projekt EU-HOU suradnja je stotina nastavnika i naučnika iz 14 zemalja sa ciljem stvaranja načina da se studenti bave naukom, prije svega korištenjem astronomije. Astronomija je jedan od najpopularnijih predmeta za studente svih uzrasta i prilika da se koriste stvarni astronomski podaci za istraživanje vulkana i kratera na Marsu ili mjeseca Jupitera, otkrivanje nove planete izvan našeg Sunčevog sistema ili vaganje galaksije , može angažirati naše studente u čudima naučnog otkrića i pobuditi prirodnog naučnika sadržanog u svim ljudima podjednako mladima.

Istraživanje načina na koji ljudi uče pokazalo je da je aktivno učenje najbolji način za stvaranje stvarnog angažmana učenika u nekom predmetu, a također se pokazalo da vodi boljem razumijevanju i zadržavanju materijala od tradicionalnog podučavanja u stilu predavanja. Vježbe koje je razvio EU-HOU osmišljene su kako bi promovirale tako aktivno učenje dajući studentima stvarne astronomske podatke i alate za jednostavno analiziranje u vlastitoj učionici.

Ove vježbe možete naći

ovdje.


Ključ za otključavanje ovog učenja je besplatni softver SalsaJ (
preuzmi ovdje).

Ovaj softver je jednostavan za instaliranje, radi na većini sistema (Windows, MacOS i  Linux), ne zahtijeva gotovo nikakvo održavanje na licu mjesta i preveden je na mnoge jezike (engleski, francuski, španski, talijanski, poljski, grčki portugalski, švedski, sjeverni Sami, arapski, kineski).

73,  E71RB


E71RB - Project: Remote Controlled
Radio Telescope

http://www.radio-astronomy.org

SYSTEM IN PHASE OF PREPARATION

RADIO TELESCOPE AND BUILDING IN Bosnia and Herzegovina

A radio telescope is a specialized antenna and radio receiver used to receive radio waves from astronomical radio sources in the sky.[1][2][3] Radio telescopes are the main observing instrument used in radio astronomy, which studies the radio frequency portion of the electromagnetic spectrum emitted by astronomical objects, just as optical telescopes are the main observing instrument used in traditional optical astronomy which studies the light wave portion of the spectrum coming from astronomical objects.

Radio telescopes are typically large parabolic ("dish") antennas similar to those employed in tracking and communicating with satellites and space probes. They may be used singly or linked together electronically in an array. Unlike optical telescopes, radio telescopes can be used in the daytime as well as at night.

Since astronomical radio sources such as planets, stars, nebulas and galaxies are very far away, the radio waves coming from them are extremely weak, so radio telescopes require very large antennas to collect enough radio energy to study them, and extremely sensitive receiving equipment.

Radio observatories are preferentially located far from major centers of population to avoid electromagnetic interference (EMI) from radio, television, radar, motor vehicles, and other man-made electronic devices.

Radio waves from space were first detected by engineer Karl Guthe Jansky in 1932 at Bell Telephone Laboratories in Holmdel, New Jersey using an antenna built to study noise in radio receivers.

The first purpose-built radio telescope was a 9-meter parabolic dish constructed by radio amateur Grote Reber in his back yard in Wheaton, Illinois in 1937. https://en.wikipedia.org/wiki/Grote_Reber  The sky survey he did with it is often considered the beginning of the field of radio astronomy.

 

 

Astronomers have different ways of watching the Universe, including optical telescopes like Hubble, and radio telescopes like the SKA. But how do radio telescopes actually work? This animation shows you how both dish and dipole antennae receive radio waves to observe distant galaxies in the Universe, and what astronomers do with that data.

https://vimeo.com/icrar/how-does-a-radio-telescope-work

ear from the engineers and technical staff who have designed, tested and constructed these innovative radio antennas. Designed to collect faint radio signals from space, these 'Christmas Trees' have no moving parts and will connect together by the thousand to create an image of the sky at radio wavelengths. The Aperture Array Verification System (AAVS1) is an extension to the Murchison Widefield Array (MWA) Radio Telescope in Western Australia. It's being used to help test and finalise the design of the low-frequency antennas for the Square Kilometre Array (SKA), which will be the world's largest radio telescope when construction is complete later next decade. Credit: ICRAR-Curtin University.

https://vimeo.com/220906569

The Society of Amateur Radio Astronomer's Home Page.

Amateur Radio Astronomy on the Internet and SARA EU.

NRAO Primer on Radio Astronomy.

Jupiter Space Station

Early Radio Astronomy I
Early Radio Astronomy II

SARA List Server Open Your PC Mail Client

Active Amateur Radio Observatories

Radio Amateurs in Amateur Radio Astronomy.

 

What is EU-HOU ?

 

PROMO VIDEO https://youtu.be/IkXMI5YFtBA

Welcome to Hands-On Universe, Europe. The aim of this site is to give remote access to small radio telescopes installed throughout Europe. It is possible to operate these telescopes by remote control. Based on your observations, you will be able to build a map of our galaxy, the Milky Way...

The EU-HOU project is a collaboration of hundreds of teachers and scientists from 14 countries with the purpose of creating a way for students to get excited by science, primarily through the use of astronomy. Astronomy is one of the most popular subjects for students of all ages, and the chance to use real astronomical data to investigate volcanoes and craters on Mars or the moons of Jupiter, to discover a new planet outside our solar system, or to weigh a galaxy, can engage our students in the wonders of scientific discovery, and excite the natural scientist contained in all people young and old alike.

Research into how people learn has shown that active learning is the best way to create true engagement of students in a subject, and has also been shown to lead to better understanding and retention of material than traditional lecture-style instruction. The exercises developed by EU-HOU are designed to promote such active learning by giving student real astronomical data, and the tools to analyse it simply and easily in their own classroom.

These exercises can be found here.

The key to unlocking all this learning is the free software SalsaJ (download here).

This software is simple to install, runs on most systems (Windows, MacOS, and most flavors of Linux), requires almost no on-site maintenance, and has been translated into many languages (English, French, Spanish, Italian, Polish, Greek, Portuguese, Swedish, Northern Sami, Arabic, Chinese).

73,  E71RB

Contact