LEFT IMAGE FUTURE               RIGHT IMAGE 2015 YEAR

FIREFOX  FUTURE  FLODING  LOGO. BELOW IN FIREFOX_IS_PRESENT_2015_SITUATION.

FIREFOX BROWSER LOGO, WHERE IS VISIBLE FUTURE FLOODING AND WHAT WILL DISAPPEAR BELOW SEA WATER FROM EARTH SURFACE, CLICK ON IMAGE TO SEE LARGE IMAGE.

GOOGLE TRANSLATION - PREVODILAC

RED COLOR SHOWING LEVEL OF WATER

Here is the web link that gives software program as a model on which all the inhabitants of planet Earth may themselves determine the accuracy of my explanation. 

CRVENA BOJA OZNAČAVA NIVO VODE

OVDJE JE WEB LINK KOJI DAJE SOFTVERSKI PROGRAM KAO MODEL NA KOME SVI STANOVNICI PLANET ZEMLJA MOGU SAMI PROVJERITI ISTINITOST MOG OBJAŠNJENJA.

TO SET SEA WATER LEVEL IN METERS,  GO TO ARROW WITH NAME GENERAL AND CLICK CIRCLE: METRIC

http://www.heywhatsthat.com/layers.html

DA VIDIŠ NIVO MORA U METRIMA,   IDI NA NAJNIŽU STRELICU SA IMENOM GENARAL I KLIKNI KRUG: METRIC

 

MAP OF PLANET EARTH AND WHAT WILL BE UNDER WATER UNDER CURRENT ALTITUDE OF 611 METERS ABOVE PRESENT SEA LEVEL. KARTA PLANETE ZEMLJE I ŠTA ĆE BITI POD VODOM ISPOD SADAŠNJE NADMORSKE VISINE OD 611 METARA IZNAD SADAŠNJEG NIVOA MORA.

FROM WEB SITE ZETA TALK

The countries of the old Yugoslavia will find themselves once again in a bad spot, this time not due to war and strife, the heavy hand of dictators, but natural forces. The population will be blocked from migrating, as these blockades have already been put into place during the wars caused by Serbian aggression.

The population already suffers from poor crops, also due to the wastage caused by the Serbs, and will thus suffer doubly under the crop shortages in the years leading into the shift.

Where much of the country lies well enough above sea level to remain above water after the polar melt, volcanic gloom, lack of clean water, and the endless aggression from would-be dictators that afflict the region will make this any but a war zone, this time over any supplies or food that a survivor might possess.

We would advise all who wish to set up survival settlements to relocate, if possible, well before the shift. If this is not possible, plan a stealthy migration after the shift into the mountains of Europe.

ZetaTalk

Note European Migratrion commentary.
Note European Population commentary.

PREVOD SA WEB SAJTA ZETA RAZGOVOR

Zemlje stare Jugoslavije (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija ) će se opet naći u lošm mjestu, ovaj put ne zbog ratnih sukoba i teške ruke diktatora, ali prirodne sile. Stanovništvo će biti blokirano od kretanja, jer ove blokade su već stavili u mjesto za vrijeme ratova uzrokovane srpskom agresijom.

Stanovništvo već pati od siromašnih usjeva, i zbog rasipanja uzrokovano od Srba, i na taj način će patiti dvostruko pod nestašicom usjeva u godinama koje vode u smjenu.

Gdje veći dio zemlje leži dovoljno iznad razine-nivoa vode nakon polarnog topljenja, vulkanske sumornosti, nedostatak čiste vode, i beskrajne agresije diktatora koji muče region će učiniti ovo bilo kao ratnu zonu, ovaj put preko bilo zalihe hrane ili da je previše moći koju imaju - posjeduju.

Mi želimo savjetovat sve koji žele da uspostave opstanak naselja da se presele, ako je moguće, i prije smjene. Ko to nije u stanju, plan je nevidljiva migracija nakon smjene u planinama Evrope.

ZetaTalk

Napomena European Migratrion komentar.
Napomena European Population   komentar.

If  you are person or organization or belong to group of people interesting in this research THINK WHAT RUDOLF BOSNJAK EXPLAIN HERE.

Ako si osoba ili organizacija ili pripadaš grupi ljudi koja ima interesa u ovom istraživanju MISLI SADA ŠTA RUDOLF BOŠNJAK JE OBJASNIO OVDJE.

SARAJEVO CITY

RED COLOR SHOWING LEVEL OF WATER

SARAJEVO GRAD

CRVENA BOJA OZNAČAVA NIVO VODE

 

ANSWER IS HERE

I have an important dream THAT GAVE ME THIS PICTURE VERY long time ago, that NORTH AMERICA IS UNDER WATER THIS WEB PAGE

YET, I WAS DONE TODAY 8 MARCH 2012 because I found a program that can DO TERRAIN DRAWING ON GOOGLE EARTH.

 

ODGOVOR JE OVDJE

Ja imam VAŽAN SAN KOJI JE MENI DAO OVU SLIKU VRLO DAVNO, SJEVERNA AMERIKA SJEVERNA POD VODOM TO JE OVA WEB STRANA

TEK, SAM DANAS 8 MART-OŽUJAK 2012 URADIO JER SAM NAŠAO PROGRAM KOJI MOŽE DA MI URADI IZOHIPSE TERENA NA GOOGLE EARTH.

I have the measurements with GPS, I was sitting on the PORT in Zaostrog where GPS INSTRUMENTS GIVE ME READING data that I AM 400 METERS below SEA????   READ HERE Imam mjerenja sa GPS uređajem, jdok sam sjedio na molu u Zaostrogu, gdje mi je GPS dao podatak da se NALAZIM 400 METAR ISPOD MORA????   ČITAJ OVDJE
 
SARAJEVO STATION BISTRIK SARAJEVO STANICA BISTRIK
On this web page I have a picture of that place at the Station Bistrik in Sarajevo. With me were Vesna Bebek, Mirsad Macic, Milijana Zuza and Izeta Tumbul, I drove my Toyota 4Road Runner-jeep, and after, turning to the city ... Na owoj web strani imam sliku tog mjesta na STANICI BISTRIK u Sarajevu. Sa mnom su bili Vesna Bebek, Mirsad Macić, Milijana Žuža i Izeta Tumbul, ja sam vozio moju Toyotu 4Road Runner-džipa, i nakon skretanja prema gradu...
ALL LIGHTS ARE GONE AND CAR WENT INTO THE WATER, A TOTAL DARKNESS AND  IN FRONT HEAD LIGHTS I SEE THE  THE ROAD-WAY THAT GETS IN THE WATER .....

Below is a photo from Google Earth location of the place in Sarajevo.

All work is based on the current 611 meters altitude above sea level.

SVA SVJETLA GRADA SU SAMO NESTALA I AUTO JE KRENUO U VODU, TOTALNI MRAK A JA U SVJETLU FAROVA VIDIM PUT KOJI ULAZI U VODU.....

Ispod je fotografija sa Google Earth lokacija tog mjesta u Sarajevu.

Sav rad je baziran na 611 metera sadašnje nadmorske visine iznad mora.

 

SARAJEVO BISTRIK

The picture shows the former railway station in Bistrik, Sarajevo and the road that leads in Sarajvo where I first had a vision and I have a 4-FOUR WITNESSES AND THEN ROAD ENTERS THE WATER, there I saw the water level, the white line on the satellite PHOTOGRAPHY. SLIKA PRIKAZUJE BIVŠU ŽELJEZNIČKU STANICU BISTRIK U SARAJEVU I CESTU KOJA SE SPUŠTA U SARAJVO, GDJE SAM PRVI PUT IMAO VIZIJU I IMAM 4-ČETRI SVJEDOKA I TADA SE PRIKAZALO DA PUT-CESTA ULAZI U VODU, TU SAM VIDIO NIVO VODE, BIJELA LINIJA NA SATELITSKOJ FOTOGRAFIJI.

PROPHECY FOR 611 METERS LINE OF WATER IN SARAJEVO AS LIVE VISION. (81961 bytes)

PROPHECY FOR 611 METERS LINE OF WATER IN SARAJEVO AS LIVE VISION.

I am breaking as crazy and stop, all passengers screaming and asking what is, I say WATER ahead, BUT NOBODY CAN SEE EXCEPT ME BUT ....

It takes about 5 seconds and then again turn on CITY LIGHTS AND WATER disappeared ....

It was a terrible visions ... IN LIVE WITH WITNESSES ...

HERE IS THE WEB SITE DONE WITH WATERE  LEVEL PER 611 METERS TO THE LOCATION FOR THE Bistrik

As for the time and date when it will be I do not have the time or date, but will happen.

Rudolf Bosnjak

JA KOČIM KO LUD I STAJEM SVI VRIŠTE I PITAJU ŠTA JE , JA KAŽEM VODA ISPRED NAS, ALI NIKO NE VIDI OSIM MENE....

TO TRAJE OKO 5 SEKUNDI I ONDA SE OPET UPALIŠE SVJETLA GRADA I NESTADE VODA....

TO JE BILA STRAŠNA VIZIJA...UŽIVO SA SVJEDOCIMA...

WEB OVDJE JE URAĐENJEN PO VISINI VODE OD 611 METARA JER JE TO LOKACIJA NA BISTRIKU


ŠTO SE TIĆE VREMENA I DATUMA KAD ĆE TO BITI NEMAM NI VRIJEME NI DATUM, ALI DESIT ĆE SE.

Rudolf Bošnjak

PROPHECY FOR 611 METERS LINE OF WATER IN SARAJEVO AS LIVE VISION, FULL VIDEO WITH EXPLANATION FROM LOCATION STATION BISTRIK. PROROČANSTVO ZA 611 METARA NIVO VODE U SARAJEVU KAO ŽIVA VIZIJA, CIJELI VIDEO SA OBJAŠNJENJIMA NA LOKACIJI STANICA BISTRIK.

SARAJEVO

SARAJEVO NORTH

SARAJEVO  WEST SARAJEVO CENTRAL SARAJEVO EAST

SARAJEVO SOUTH

 

Compare this with Mitar Tarabich prophecy... Uporedi ovo sa Mitar Tarabić proročanstvom...

611METERS/611_METERS_SEA_LEVEL_SARAJEVO.html

611METERS/611_METERS_SEA_LEVEL_BALKAN.html

611METERS/611_METERS_SEA_LEVEL_AFRICA.html

611METERS/611_METERS_SEA_LEVEL_AMERICA.html

DA LI SE PLANETA ZEMLJA PRIPREMA DA RODI BEBU...

 

DO YOU PREPARE TO PLANET EARTH HAD A BABY ..


 

Prava kopiranja ©.  2015. Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak.         Copyright ©. 2015 All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

www.bev.ba

FLAG Map   IP Address MAP