RUDOLF_NORTH_POLE_LOGO.jpg (19843 bytes)

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Dragi priatelji, molim čitaj sa Velikom Pažnjom i Sporo i Probaj Razumit Šta Sam Ja Ovdje Opisao i molim šaljite web stranicu svim NAUČNICIMA-ZNANSTVENICIMA, ASTRONOMIMA ŠIROM SVIJETA I NASA ORGANIZACIJI, DA PROVJERE I POTVRDE MOJU TEORIJU KAKO SAM JE JAVNO PRIKAZAO NA INTERNETU.

OVA ZNANJA DAJEM SVIM LJUDSKIM BIĆIMA...

Dear friends, please read with Great Attention and Slowly and Try Comprehend What I Described Here and please send web page to SCIENTIST WORLDWIDE, ASTRONOMERS  AND TO NASA ORGANIZATION TO CHECK AND CONFIRM MY THEORY AS IS SHOWN PUBLIC VIA INTERNET.

THIS KNOWLEDGE GIVING TO ALL HUMAN BEINGS....

Nadam se da moje otkriće je velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku.

 

I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.
RUDOLF BOŠNJAK OTKRIĆE KRETANJA SJEVERNOG POLA MAGNETSKE OSE PREKO POVRŠINE PLANET ZEMLJA. RUDOLF BOSCHNJAK DISCOVERY MOVEMENT OF EARTH NORTH POLE MAGNETIC AXIS OVER SURFACE OF THE PLANET EARTH.
Više detalja i informacija o mom okriću, šta je ovo istinski Ja sam opisao ispod. More detail and information about my discovery, what is this truly I decribe below.
NEMA GLOBALNOG ZAGRIJAVANJA, IMA SAMO MNOGO OGROMNOG NEZNANJA O KRETANJU OSE MAGNETSKOG POLA PLANET ZEMLJA, UNUTAR PLANET ZEMLJA I KAKO SE TO KRETANJE VIDI NA POVRŠINI PLANET ZEMLJA I ŠTA ĆE TO KRETANJE DA URADI. THERE IS NO GLOBAL WARMING, THERE IS NON EXISTING KNOWLEDGE ABOUT PLANET EARTH MAGNETIC AXIS MOVE INSIDE PLANET EARTH AND HOW THIS MOVE WE SEE ON SURFACE OF PLANET EARTH AND WHAT THIS MOVE WILL DO.
MAY 15, 2014 LATEST NEWS

UPOZORENJE SVIM EVROPSKIM NARODIMA A NAROČITO RUSKOM NARODU OD 15 MAJA 2014 GODINE, JER SE SJEVERNI POL KREĆE JOŠ BRŽE PREMA UŠĆU RIJEKE PEČORA, NA OBALI SJEVERNE RUSIJE.

ILI UPOZORENJE NARODIMA KANADE I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRAŽAVA.

ISTO SE ODNOSI NA STANOVNIKE ROGA JUŽNE AMERIKE JER SE JUŽNI POL KREĆE NA ISTI NAČIN SAMO SUPROTNO.

MAY 15, 2014 LATEST NEWS

WARNING TO WHOLE EUROPEAN PEOPLE AND ESPECIALLY RUSSIAN PEOPLE FROM 15 MAY 2014 YEAR, AS NORTH POLE MOVE SO FAST TOWARD DELTA RIVER PECHORA (PEČORA) IN  COAST OF NORTH RUSSIA.

OR WARNING TO WHOLE CANADA AND UNITED STATES OF AMERICA PEOPLE.

THE SAME APPLIES TO THE HORN OF SOUTH AMERICA BECAUSE THE SOUTH POLE MOVING IN SAME WAY  JUST OPPOSITE.

NAJKRITIČNIJA TAČKA JE OZNAČENA SA CRVENOM STRELICOM I UPITNIKOM, IZ TE TAČKE U MOJOJ TEORIJI OSA SJEVERNOG POLA MOŽE DA KRENE U SLJEDEĆU PETLJU PREMA PACIFIKU KOJA JE CRNA BOJA  ILI PREMA RUSIJI KOJA JE PLAVA BOJA. SVAKA OVA PETLJA IMA DVA PRAVCA DA SKRNE, I TO JOŠ NE ZNAM.

 

MOST CRITICAL POINT IS MARK WITH RED ARROW AND QUESTION MARK I SHOW, FROM THIS POINT IN MY THEORY NORTH POLE AXIS CAN MOVE TO  ANOTHER LOOP TOWARD PACIFIC IN BLACK COLOR OR TOWARD RUSSIA IN BLUE COLOR. EVERY OF THIS LOOP HAS TWO DIRECTION TO START MOVE AND THIS IS STIL UNKNOWN.
MI SMO SADA U TAČKI ODLUKE, PROMJENA OSE SJEVERNOG POLA DAJE MENI REZULTAT, DA, MOŽDA KRENE U PETLJU PREMA PACIFIKU, ILI MOŽDA PREMA PETLJI KA RUSIJI ILI MOŽDA KRENE PRAVO ZELENA BOJA.

 

WE ARE NOW IN POINT OF DECISION, VARIATION OF NORTH POLE AXIS GIVE ME RESULT, THAT, MAYBE DIRECTION OF LOOP MOVE TOWARD PACIFIC BUT MAYBE TOWARD RUSSIA OR MOVE STRAIT GREEN COLOR.
OVDJE JE MOJE ISTRAŽIVANJE I OTKRIĆE ŠARA KOJU SAM RAZUMIO PRVI PUT 13 MAY 2014 GODINE, NAKON 19 GODINA ISTRAŽIVANJA MAGNETNOG POLJA I HILJADE STARINSKIH ARHEOLOŠKIH ISKOPINA. HERE IS MY DISCOVERY AND PATTERN DISCOVERY I UNDERSTAND AND COMPREHEND FIRST TIME 13 MAY 2014 YEARS, AFTER 19 YEARS OF MAGNETIC FIELD RESEARCH AND THOUSAND OF ANCIENT ARCHEOLOGICAL ARTIFACTS.
NAJKRITIČNIJA TAČKA JE OZNAČENA SA CRVENOM STRELICOM I UPITNIKOM KOJU JA ZOVEM SKOK ILI NAGLA PROMJENA PRAVCA KRETANJA POLA. MOST CRITICAL POINT IS MARK WITH RED ARROW AND QUESTION MARK AND I GIVE NAME FOR THIS POINT AS JUMP OR VERY FAST DIRECTION CHANGE.

NORTH POLE MOVEMENT PATTERN SHAPE ON NORTHERN HEMISPHERE...         NORTH POLE MOVEMENT PATTERN SHAPE ON NORTHERN HEMISPHERE...

KRETANJE SJEVERNOG POLA KAO ŠARA KAKO SE TO DEŠAVA NA SJEVERNOJ POLULOPTI. NORTH POLE MOVEMENT PATTERN SHAPE HOW THIS HAPPENED ON NORTHERN HEMISPHERE.

NORTH POLE MOVEMENT PATTERN SHAPE ON NORTHERN HEMISPHERE LONG 424 YEAR...

ZEMALJSKI NAUČNICI IMAJU SAMO TAČNE PODATKE OD 1590 DO 2014 GODINE, TAKO DA SADA TAČNO ZNAMO SAMO 424 GODINE ŠTA SE DEŠAVALO, SVE OSTALO JE TAMA I MRAK I NEZNANJE KOJE NAM JE RELIGIJA UBACIVALA U GLAVU DA JE TO BOG, NIJE BOG NEGO JE TO NEVIDLJVO KRETANJE MAGNETSKOG POLA NA SJEVERNOJ POLULOPTI PLANET ZEMLJA.

JA RUDOLF BOŠNJAK SADA DAJEM SVIMA TAČNO KAKO SAM OPISAO MOJU TEORIJU KRETANJA SJEVERNOG MAGNETSKOG POLA U PROŠLIM HILJADAMA GODINA I U SLJEDEČIM HILJADAMA GODINA I SADA MOŽEMO TAČNO ZNATI GDJE ĆE MAGNETSKI POL BITI I KAKVU KATASTROFU ĆE UZROKOVATI SVAKIH 424 ILI 500 GODINA, DA TAKO JE BILO I TAKO ĆE BITI I U BUDUĆNOSTI.

Earth scientists only have exact data from 1590 by 2014 year, so now we know exactly ONLY 424 YEARS WHAT WAS HAPPENING, everything else is darkness and darkness and ignorance that RELIGION threw in our heads that it was God, not the God but it is INVISIBLE MOVEMENT OF EARTH MAGNETIC AXIS OVER SURFACE OF THE NORTHERN HEMISPHERE OF THE PLANET EARTH.

I Rudolf Boschnjak NOW GIVE EVERYONE exactly how I described my theory MOVEMENT NORTH MAGNETIC POLE in the last few thousands of years and in the next few thousand years and now we can know exactly where WILL BE North magnetic pole and kind of disaster will cause EVERY 424 OR 500 YEARS, THAT WAS SO AND SO will probably continue.

NORTH POLE MOVEMENT PATTERN SHAPE ON NORTHERN HEMISPHERE...

NORTH POLE MOVEMENT PATTERN SHAPE ON NORTHERN HEMISPHERE...

IMA JEDNA DRUGA ŠARA ISTOG UZORKA I LJUDI JE ZOVU DAVID ZVJEZDA, ANKH I SVA MOGUĆA GLUPA OBJAŠNJENJA ALI NE ISTINITA. THERE IS ONE ANOTHER DRAWING WITH SAME PATTERNS AND HUMANS CALL DAVID STAR, ANKH, SO STUPID EXPLANATIONS BUT THEIR EXPLANATION ARE NOT TRUTH.
KAKO JE SAKRIVEN MAGNETIZAM U PRAVOSLAVNOJ RELIGIJI  U SLIKAMA IKONA U JEVANDJELJIMA VIDI OVDJE NIKOLATESLA/tetraevangelion/cetverojevandjelje.html

 

HOW WAS HIDDEN MAGNETISM IN ORTHODOX RELIGION AND THIS SHAPE I DRAWN IN GOSPELS IMAGES SEE HERE NIKOLATESLA/tetraevangelion/cetverojevandjelje.html
OVAJ CRTEŽ MNOGI ZOVU DAVID ZVJEZDA, I UCRTAN JE U SVIM HINDU RELIGIJSKIM KNJIGAMA, U SVIM HEBREJSKIM RELIGIJSKIM KNJIGAMA, U SVIM BIBLIJAMA PRAVOSLAVNIM I KATOLIČKIM I ISKLESAN U KAMENU NA UNUTRAŠNJIM I VANJSKIM ZIDOVIMA SVIH CRKAVA I U ZADNJOJ RELIGIJI KOJU ZOVEMO ISLAM JE NA SVIM DŽAMIJA NA UNUTRAŠNJIM I VANJSKIM ZIDOVIMA JASNO NACRTAN, ALI  NIKO NE VIDI NEVIDLJIVO A PRED OČIMA MU STALNO. THIS PATTERN MANY CALL DAVID STAR, AND IS DRAWN  IN ALL HINDU RELIGION BOOKS, IN ALL HEBREW RELIGION BOOKS, IN ALL BIBLES AS ORTHODOX OR CATHOLIC RELIGION BOOKS AND CARVED ON INSIDE WALLS AND OUTSIDE WALLS IN ALL CHURCHES AND FINALLY IS DRAWN IN ISLAM RELIGION ON ALL MOSQUE ON INSIDE WALLS AND OUTSIDE WALLS, BUT NOBODY SEE INVISIBLE AND IS ALL TIME IN FRONT OF YOUR EYES.

Additiona later work what is David Star see and read here

../../../DA_VID_ZTAR/index.html

../../../DA_VID_ZTAR/david_star_magnetism.html

../../../DA_VID_ZTAR/david_star_light.html

 

 

I JA TVRDIM OVO MOJE OTKRIĆE JE, ONO KOJE ISTINSKI OBJAŠNJAVA PRAVILNO KRETANJE OSE SJEVERNOG POLA VIDLJIVOG NA POVRŠINI PLANET ZEMLJA I JA RUDOLF BOŠNJAK SAM GA OTKRIO ISTINSKI KAKO JE.

 

I CLAIM THIS DISCOVERY WHICH REPRESENT CORRECT MOVEMENT OF NORTH POLE AXIS ON SURFACE OF PLANET EARTH AND I RUDOLF BOSCHNJAK DISCOVER THAT.

A SADA ČITAJ RUDOLF BOŠNJAK OTKRIĆE ŠTA CRTEŽ NA TOJ SLICI ISTINSKI KAZUJE, I POKAZUJE I KAKO JE SAKRIVENA ISTINA, I KAKO SAM OTKRIO ISTINU ISTINSKU, KOJU NIKO NE VIDI, A SVIMA JE PRED OČIMA.

 

NOW READ RUDOLF BOSCHNJAK DISCOVERY OF WHAT THE DRAWING ON THIS PICTURE CLEARLY SAYS AND SHOWS, HOW IS HIDDEN TRUTH, AND HOW I DISCOVERED THE TRUTH TRUE, THAT NOBODY SEE AND EVERYONE IS BEFORE THE EYES.
 

Šta je ISTINSKI ikona Bogorodica

Majka božja

Božja majka

Boga rodi Filermosa predstavlja

 

What is the TRUE icon Madonna

Mother of God

God mother

God is born from Filermosa represent

TA ISTINA PRIKAZUJE ISIJAVANJE MAGNETSKOG POLJA IZ PLANET ZEMLJA I KRETANJE OSE SJEVERNOG MAGNETSKOG POLA NA POVRŠINI SJEVERNE POLULOPTE PLANET ZEMLJA. THIS TRUTH SHOWING RADIATE MAGNETIC FIELD FROM PLANET EARTH AND MOVEMENT MAGNETIC AXIS VISIBLE ON NORTHERN HEMISPERE ON THE SURFACE OF PLANET EARTH.
SVAKA SLIKA I IKONA LICA JE IZMIŠLJENA U SVIM LIKOVIMA: MAJKE BOŽJE, SVIH IZMIŠLJENIH SVETACA, SVIH APOSTOLA I SVIH IZMIŠLJENIH BOGOVA OPISANIH U SVIM RELIGIJSKIM KNJIGA, ISTINSKI KRIJU SAMO NEVIDLJIVO - SKRIVENO ISIJAVANJE MAGNETSKOG POLJA SILA IZ PLANET ZEMLJA. EVERY PICTURE AND ICON FACE IS FICTIONAL IN ALL FACES FROM MADONNA,  ALL SAINTS, ALL THE APOSTLE AND ALL IMAGING GODS DESCRIBED IN ALL RELIGIOUS BOOKS, TRUE HIDES ONLY INVISIBLE - RADIATE MAGNETIC FIELD FORCE FROM PLANET EARTH.
TA LICA MAGNETSKOG ISIJAVANJA SU VIDLJIVA SVUDA NA POVRŠINI PLANET ZEMLJA, ALI LJUDSKA BIĆA SU JEDNOSTAVNO SLIJEPA DA TO OPAZE, ZAŠTO? SUCH FACES MAGNETIC RADIATION ARE VISIBLE EVERYWHERE ON THE SURFACE OF PLANET EARTH, BUT HUMAN BEINGS ARE SIMPLY BLIND NOT TO PERCEIVE, WHY?
KRATAK OPIS OPISA KOJI SVI UPORNO OPISUJU I PREPISUJU I OBJAŠNJAVAJU NJIHOVU LAŽ, VEĆ MNOGE VJEKOVE.... SHORT DESCRIPTION OF ALL THAT insistently describe and prescribe and explains their falsehood, already many centuries ....
Ikona Bogorodica Filermose jedna je od najznačajnih hrišćanskih čudotvornih relikvija, nekadašnja zaštitnica ostrva Rodosa i zaštitnica Suverenog Vojnog Malteškog Reda. Smatra se najstarijom sačuvanom slikom majke Hristove i da ju je naslikao sam Jevanđelista Luka u Jerusalimu, prema živom modelu. Predanje kaže da je nakon boravka među Nazarećanima u pustinji i dobila ime. Njena istorija je zapisana tek od 11. vijeka, kada su je Jovanovci donijeli na Rodos na brdo Filermo. Icon Madonna Filermose is one of the most important Christian miraculous relic, a former patron of the island of Rhodes and patron of the Sovereign Military Order of Malta. It is considered the oldest surviving image of the mother of Christ, and that it was painted by Luke Jevandelista in Jerusalem, according to the living model. Tradition has it that after living among Nazarenes in the desert named. Its history is written only from the 11th century, when it was brought to Rhodes Jovanovac the hill Filermo.
Ikona Filermosa sa Rodosa je 1522. godine zbog turske okupacije prenesena u gradove Italije Mesinu i Bari, a zatim 1530 godine u Nicu u Francuskoj. Kada su Malteški vitezovi sa španskim kraljem Karlom Petim napravili dogovor oko svog novog sjedišta, ikona Filermosa je smještena na Maltu u La Valetu od 1530 godine do 1798.godine. Kada je Napoleon okupirao Maltu 1789.godine u pljačkaškom naletu njegovi vojnici su skinuli sve dragocjenosti sa ikone Bogorodice Filermose. Ikona, ipak, preko Trsta u Italiji sa malteškim vitezovima stiže u Rusiju, gdje ruski car Pavle Prvi postaje zaštitnik malteških vitezova. Tada ikona Bogorodice Filermose dobija novu zlatnu rizu i dodatno je ukrašena sa skupocjenim dijamantima, safirima i rubinima. Icon Filermosa of Rhodes is 1522. Due to the Turkish occupation transferred to the cities of Italy Messina and Bari, and 1530 years in Nice, France. When the Knights of Malta with the Spanish King Charles the fifth made an agreement about its new headquarters, icons Filermosa is located in La Valetta in Malta from 1530 years to 1798.godine. When Napoleon occupied Malta in 1789 fell swoop his marauding troops have removed all valuables with the icon of the Virgin Filermose. The icon, however, via Trieste in Italy with the Maltese knights coming to Russia, where the Russian Tsar Paul became the first patron of Malta. Then the icon of the Virgin Filermose gets new golden rice and is further adorned with precious diamonds, sapphires and rubies.
OVAKO TU IKONU SVIM LJUDIMA DAJU DA JE VIDE THIS IS ICON HOW ALL HUMANS SEE

SVE TO JE SKRIVANO OD HRIŠČANSKIH SAMOPROKLAMNOVANIH PREDSTAVNIKA SA OVAKVOM I SLIČNIM REČENICAMA: Smatra se najstarijom sačuvanom slikom majke Hristove i da ju je naslikao sam Jevanđelista Luka u Jerusalimu, prema živom modelu. BUT IS HIDDEN FROM Christian SELF-PROCLAIMED representatives from these and similar sentences: It is considered the oldest surviving image of the mother of Christ, and that it was painted by Luke the Evangelist in Jerusalem, according to the living model.

NP_FILEFLIP000.jpg (144720 bytes)

TO JE PRIMJER LAŽI KOJU SVI PLANETARNI VJERNICI OBOŽAVAJU DA ČUJU, ALI NE MOGU DA PRIHVATE DA NIJE BILO ŽIVE ŽENE TE, majke Hristove....DA MAJKA BOŽIJA, DJEVICA MARIJA - VIRGIN MARRY NIJE OSOBA. This is an example LIES WE ALL BELIEVERS PLANETARY adore to hear, but I can not accept that BEEN LIVING WOMEN, Mother of Christ, Mother of God .... Yes, the Virgin Mary - VIRGIN MARRY IS NOT A PERSON.
Da bi bilo koja osoba mogla razumiti i shvatiti i prihvatiti moje otkriće i objašnjenje MORA ODBACITI SVE VJERSKE LAŽI KOJE SLUŠA VEĆ HILJADAMA GODINA I SVOJ UM OKRENUT SVOME UNUTRAŠNJEM JA I TADA MOŽDA BUDE RAZUMILA ŠTA SAM JA OTKRIO I KAKO SAM OTKRIO TOLIKO DUGO SAKRIVANU TAJNU - KRETANJA OSE MAGNETSKOG POLA PREKO POVRŠINE PLANET ZEMLJA. That any person could have understood and to understand and accept my discovery and explanation must be rejected ALL RELIGIOUS LIES  THAT LISTEN FOR THOUSAND OF YEARS AND HIS MIND TURNED TO HIS INNER SELVES AND THEN YOU MAY BE understood what I discovered HOW I discovered that long kept secret SECRET - MOVEMENT NORTH POLE MAGNETIC AXIS across the surface of the planet Earth.
Da bi to dokazao koristim satelitsku tehnologiju dostupnu sada u 2014 godoni, a ta ista tehnologija je bila dostupna svim prijašnjim civilizacijama koje su nestale radi onog TRZAJA SKOKA MAGNETSKE OSE - odnosno naglog mjenjanja pravca puta te ose... To prove this using satellite technology available now in 2014 year, and this same technology is available to all previous civilizations that have disappeared because that JUMP - or sudden altering the direction of the axis of times and ...
 

OVA IKONA DAJE SLIKU STANJA MAGNETSKE OSE PLANET ZEMLJA U PERIODU OD 0000 GODINE DO 1000 ILI 1100 GODINE, OD KADA JE NJENA ISTORIJE ZAPISANA ILI OD 1522. godine.

A: SLIKA DAJE PRIKAZ KRETANJA MAGNETSKE OSE PLANET ZEMLJA U TOM PERIODU ILI 

B: SLIKA DAJE BUDUĆI PERIOD ILI

C: SLIKA DAJE KOMPLETNU SLIKU KRETANJA JEDNOG TROUGLA KRETANJA MAGNETSKE OSE PLANET ZEMLJA U TOM PERIODU ILI

 

THIS ICON GIVES A PICTURE STATE OF MAGNETIC AXIS PLANET EARTH IN THE PERIOD FROM 0000 YEAR TO YEAR 1000 OR 1100 YEARS SINCE IT ISTORY IS WRITTEN FROM 1522 YEAR.

A: IMAGE MAKES PERFORMANCE NORTH POLE MAGNETIC AXIS PLANET EARTH IN THAT PERIOD OR

B: IMAGE MAKES PERFORMANCE NORTH POLE MAGNETIC AXIS PLANET EARTH IN FUTURE PERIOD OR

C: IMAGE GIVES FULL PICTURE OF ONE TRIANGLE MOVEMENT AND CHANGE IN MAGNETIC AXIS PLANET EARTH IN THAT PERIOD OR

SLIKA PRIKAZUJE KRETANJE JEDNOG TROUGLA KRETANJA MAGNETSKE OSE PLANET ZEMLJA U TOM PERIODU IMAGE SHOW  ONE TRIANGLE MOVEMENT OF A CHANGE IN MAGNETIC AXIS PLANET EARTH IN THAT PERIOD
D: NA OSNOVU TOG JEDNOG PERIODA KOJI PRIKAZUJE, NAPRAVIO SAM  CJELOVITU SLIKU TOG KRETENJA IZ DIJELOVA. D: BASED ON THIS PERIOD THAT DISPLAYS, I MAKE  FULL MOVING PATTERN THOSE PARTS.
Takodjer sam koristio AKASHA bazu podataka iz kompletne prošlosti planet zemlja koja je pisan, i zapisana u teksu, u slikama, crtežima, fotografijama,   u video materijalu nama znanom kao VIDEO KLIP,  I SVE TO STOJI SVIMA NA RASPOLAGANJUALILUDI ŽELE DA ĆUJU LAŽ, I IŽIVAJU U SLUŠANJU LAŽI, JER ISTINA JE BOLNA VEOMA I OPASNA MNOGO AKO SE ZNA UNAPRIJED, A ZNE SE UVIJEK AKO SE ZNA KORISTIT AKASHA BAZA PODATAKA I NAČIN KAKO SE SVE NA OVOJ PLANETI  STALNO I STALNO OBNAVLJA NA ISTI NAČIN, A JEDINI NAČIN JE RAZUMJEVANJE KAKO RADI MAGNETSKO POLJE PLANET ZEMLJA.

 

I also used the Akashic database of the entire past planet earth that has been written, and written in the text, the pictures, drawings, photographs, video material known to us as a video clip, and all STOPPED ALL THE RASPOLAGANJUALILUDI want to hear a lie and act out In listening to lies, because the truth is painful VERY MUCH AND DANGEROUS IF YOU KNOW IN ADVANCE AND ARE ALWAYS ZNE if it is known to use the Akashic DATABASE and the way everyone on this planet is constantly and constantly renewed in the same way, and the only way is the understanding that MAGNETIC FIELD FOR PLANET EARTH.

 

Ova ikona - slika ISTINSKI PRIKAZUJE KRETANJE MAGNETNTE OSE SJEVERNOG POLA, TEK AKO SE OVA IKONA OKRENE NAOPAKO MOŽE SE RAZUMIT. THIS ICON - IMAGE PHOTO CLEARLY SHOWS THE MOVEMENT OF NORTH POLE MAGNETIC AXIS, ONLY IF THIS ICON IS UPSIDE DOWN THEN YOU CAN COMPREHEND.

 

SLIKA PRIKAZUJE KRETANJE JEDNOG TROUGLA KRETANJA MAGNETSKE OSE PLANET ZEMLJA U TOM PERIODU IMAGE SHOW  ONE TRIANGLE MOVEMENT OF A CHANGE IN MAGNETIC AXIS PLANET EARTH IN THAT PERIOD
TAKO KORIŠTENJEM JEDNOG TROUGLA MOGU PRAVITI SVE STARE TROUGLE OBRASCE IZ PROŠLOSTI I MOGU PRAVITI SVE NOVE BUDUĆE TRUGLE OBRASCA KRETANJA MAGNETNE OSE PLANET ZEMLJA. SO USING THIS AVAILABLE ONE TRIANGLE I CAN PRODUCE ALL OLD TRIANGLE PATTERNS FROM THE PAST  AND I CAN PRODUCE ALL NEW FUTURE TRIANGLE PATTERNS FOR MAGNETIC AXIS MOVEMENT OF PLANET EARTH.
Nadam se da moje otkriće je velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku.

 

I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.
NAZAD NA MAPU SAJTA

 

BACK TO SITE MAP

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

  Map IP Address