How I open third eye...

IsrazivaResearch Rudolf Boschnjaknje

Kako sam otvorio Treće Oko...

IsrazivaIstraživanje Rudolf Bošnjak

nje

World of unknown secrets and new discoveries ...

 

  Svijet nepoznatih tajni i novih otkrića ...

  

The fact of the third eye's existence can be found in modern embryology

"Well-known Russian extrasensorial individuals have repeatedly demonstrated an unusual test," the author of the discovery, cyberneticist, candidate of technical sciences in Artificial Intelligence, Vitaly Pravdivtsev said. "The photographic film placed in a light-proof envelope, was put to the forehead, and the film started developing required images.

The test revealed that certain people are capable of radiating so-called brain images somewhere from the forehead.

Ancient Oriental traditions can prove our supposition: they say that the radiation comes from energetic centers of a human being - chakras.

One of the them is especially powerful at this point, the Ajna-chakra. Esoterics call this center the "third eye," Mr. Pravdivtsev said.

The image of the third eye can be seen on foreheads of ancient divine creatures displayed on the walls and sculptures of Buddhist temples.

Some researchers think that it is memory of extraterrestrial human ancestors (gods).

Legends say that the all-seeing eye bestowed them with such remarkable capabilities as clairvoyance and telepathy.

A lot of contemporary people, mainly Buddhists, devote their lives to retrieve the lost divine possibilities.

This work takes many years of intensive spiritual labor, which may end with manifestation of paranormal abilities.

Vitaly Pravdivtsev believes that the third eye is an organ that really exists. One can come across this rudimentary organ on rare occasions in present-day life.

The phenomenon of an American teacher, who was covering her third eye with hair on the back of the head, was exposed to the world several years ago.

The teacher said that children used to call her a Cyclops, when she was a little girl. The woman acknowledged, however, that the third eye was highly useful in so many ways.

The fact of the third eye's existence can be found in modern embryology too. This organ as well as its photoreceptors, lens and nerve cells develops with a two-month-old human fetus.

However, the eye disappears as the fetus continues growing. It leaves the epiphysis - a pea-sized pineal gland in front of the cerebellum.

Specialists pay attention to the remarkable mobility of the epiphysis and its ability to turn like an eye.

Furthermore, medics point out the direct similarity of the gland and the eyeball: it also has a lens and color receptors.

Biologists say that the epiphysis has lessened in size during thousands of years of inaction, although it used to be the size of a large cherry.

The epiphysis might be directly connected with specific abilities of a human being. Some people, who become utterly devoted to spiritual practices, develop a hormonal change in their bodies, which thins the parietal bone.

The pineal gland is directly connected with sexual functions.

Sexual abstinence activates the epiphysis.

This was probably the main reason why magicians and fortune-tellers used virgins and children's help at their sessions.

The third eye was most likely located in the parietal or occipital area of the head many centuries ago. Such a location created the all-round surveillance.

The third eye plunged deep into the brain during the evolution.

The eye focused its transmitting lens on the front part of the head, where it receives the maximum information.

Indians still draw the third eye on the forehead - the center of invisible telepathic signals.

 

Činjenica postojanja trećeg oka  mogu se naći u modernoj embriologiji

"Dobro poznati ruski
veoma osjetljivi pojedinci su u više navrata pokazali neobičan test", rekao je autor otkrića, kibernetičar, kandidat tehničkih nauka-znanosti u Umjetnoj inteligenciji, Vitalij Pravdivtsev, rekao je. "fotografski film smješten u omotnici zaštićen od svjetla-dokaz stavite na čelo, a film počinje razvijati potrebne slike.

Test otkriva da neki ljudi su sposobni zračiti takozvane moždane slike iz čela glave.

Drevna Orijentalna tradicija može dokazati naše pretpostavke: kažu da zračenje dolazi od energetskih centara u ljudskom biću - čakre

Jedno od njih je posebno snažan u ovom trenutku, Ajna-čakra Ezoterični poziv za ovaj centar "trećeg oka", rekao je gospodin Pravdivtsev .

Slika trećeg oka se može vidjeti na čelima drevnih božanske
bića  koje se vide na zidovima i skulpturama budističkih hramova.

Neki naučnici-znanstvenici misle da je to sjećanje izvanzemaljskih ljudskih predaka (bogova).

Legende kažu da sve videće oko je obdaren takvom izvanrednom sposobnosti kao vidovitost i telepatija.

Mnogo savremenih ljudi, uglavnom budisti, posvetili su svoje živote za preuzimanje izgubljene božanske mogućnosti.

Ovaj rad uzima mnogo godina intenzivnog duhovnog rada koji može završiti sa manifestacijom paranormalnih sposobnosti.

Vitalij Pravdivtsev vjeruje da treće oko je organ koji doista postoji. Svako može doći do ovog rudimentaranog organa u rijetkim prilikama u današnjeg života.

Fenomen američke učiteljice, koja je pokrivala njeno treće oka sa kosom na zadnjem dijelu glave, bila je izložena svijetu prije nekoliko godina.

Učiteljica je rekla da su djeca zvali Kiklop, kad je bila djevojčica. Žena priznaje, međutim, da treće oko bilo joj je vrlo korisno na tako mnogo načina.

Činjenica postojanja trećeg oka može se naći u modernoj embriologiji. Ovaj organ kao i fotoprijemnici, leća i nervinh-živčanih stanica razvija se u dobi od dva mjeseca kod ljudskih fetusa.

Međutim, oko nestaje kako fetus i dalje raste. To ostavlja epifizu - pinealna žlijezda veličine graška u predmalom mozgu.

Stručnjaci obratite pažnju-pozornost na izuzetnu pokretljivost epifize i njenu sposobnost da se pretvra kao oko.

Nadalje, liječnici ističu izravne sličnosti žlijezda i očne jabučice: ona također ima objektiv i boje receptora.

Biolozi kažu da je epifiza smanjena u veličini tokom hiljada-tisuća godina neaktivnosti, iako je nekad bila veličine velike trešnje.

Epifiza može biti izravno povezana sa specifičnim sposobnosti ljudskog bića. Neki ljudi, koji potpuno postaju posvećeni duhovnim praksama, mogu razviti hormonske promjene u svojim tijelima, koji stanjuju parijetalnu kost.

Pinealne žlijezde je izravno povezana sa spolnim funkcijama.

Seksualna nektivnost aktivira epifizu.

To je vjerojatno glavni razlog zašto čarobnjaci i vračare koriste djevice i pomoć djece na svojim sjednicama.

Treće oko je najvjero
vjatnije smješteno u parijetalni ili okcipitalno području glave prije mnogo stoljeća. Takav položaj stvorio je nadzor sa svih strana.

Treće oko zaronjeno je duboko u mozak tokom evolucije.

Oko usmjerava svoju emitirajuću leću-objektiv na prednjem dijelu glave, gdje prima najviše informacija.

Indijanci još uvijek crtaju treće oko na čelu - središte nevidljivih telepatskih signala.

RUDOLF BOSCHNJAK OPENING HIS THIRD EYE 

CLICK ON PICTURE TO SEE

RUDOLF BOŠNJAK OTVARANJE TREĆEG OKA

KLIKNI NA SLIKU DA VIDIŠ

CLICK AND SEE           KLIKNI   I  GLEDAJ

Back - Nazad

Copyright ( C ), 2000,  All rights reserved, Rudolf Bošnjak.

 

Map IP Address