Nikola Tesla - alseT alokiN

Ni(c)ola Tesla

         

Web page in construction - Web strana u radu

The suitably incredible business letterhead of Nikola Tesla, circa 1900. Inventions featured, clockwise from top-left: Oscillation Transformer, Telautomaton (wireless, remote-controlled devices; pictured is a remotely-operated boat, showcased in 1898), Steam & Gas Turbine, Induction Motor. Centre: Wardenclyffe Tower (never completed).

 

Memorandum poslovnog pisma Nikole Tesle, oko 1900. Izumi prikazani sa lijeva na desno: Oscilacioni Transformator, Telautomaton (bežično, daljinsko upravljanje uređajima, slika je daljinski upravljani brod, prikazan 1898), Para i gasna-plinska turbin, indukcioni motor. Centar: Wardenclyffe Tower (nikad dovršena).

Nikola Tesla's Wireless Work

The development of a ground-based system for wireless transmission

The tower was destroyed two years ago, but my projects are being developed and another one, improved in some features, will be constructed. . . .

My project was retarded by laws of nature. The world was not prepared for it. It was too far ahead of time, but the same laws will prevail in the end and make it a triumphal success.

From book Nikola Tesla, My Inventions, 1919

 

Nikola Tesla rad na bežičnom prenosu električne struje

Razvoja na sistemu za bežični prenos

Toranj je bio uništen prije dvije godine, ali moji projekti razvijaja se i drugi, poboljšani u nekim značajnim stvarima, izgradit će se. . . .

Moj projekt je bio usporen zakonima prirode. Svijet nije bio spreman za to. To je bio previše daleko ispred vremena, ali isti zakoni će na kraju prevladati i čine ga trijumfalni uspjeh.

Iz knjige Nikola Tesla, Moji izumi, 1919

NEW TEST FACILITIES FOR REPEATING NIKOLA TESLA EXPERIMENTS  NOVI TEST POLIGON ZA PONAVLJANJE NIKOLA TESLA EKSPERIMENATA

LOCATION FOR FUTURE WIRELESS TRANSMITTER FOR

LOKACIJA BUDUĆEG PREDAJNIKA

WIRELESS TRANSMISSION OF ELECTRIC ENERGY TO POWER
  ALL ELECTRIC CARS AND OTHER ELECTRIC VEHICLES ON PLANET EARTH

 

PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE BEZ ŽICA ZA NAPAJANJE
  SVIH ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA I OSTALIH ELEKTRIČNIH
  VOZILA NA PLANETI ZEMLJI

 

As soon as completed, it will be possible for driving electric car without battery...as Nikola Tesla drive. Čim dovršen bude, to će biti moguće voziti električni automobil bez baterija...kao što je Nikola Tesla vozio.
 

 


NIKOLA TESLA GLOBAL SYSTEM FOR WIRELESS COMMUNICATION NIKOLA TESLA SVIJETSKI SISTEM BEŽIČNIH KOMUNIKACIJA

Tesla's_tower_with_dome_frame_completed_in_1904_year.jpg (336950 bytes)

When Tesla returned from Colorado Springs to New York, he wrote a sensational article for Century Magazine.

In this detailed, futuristic vision he described a means of tapping the sun's energy with an antenna.

He suggested that it would be possible to control the weather with electrical energy.

He predicted machines that would make war an impossibility.

And he proposed a global system of wireless communications. To most people the ideas were almost incomprehensible, but Tesla was a man who could not be underestimated.

The article caught the attention of one of the world's most powerful men, J. P. Morgan. A frequent guest in Morgan's home, Tesla proposed a scheme that must have sounded like science fiction: a "world system" of wireless communications to relay telephone messages across the ocean; to broadcast news, music, stock market reports, private messages, secure military communications, and even pictures to any part of the world. "When wireless is fully applied the earth will be converted into a huge brain, capable of response in every one of its parts," Tesla told Morgan.

Morgan offered Tesla $150,000 to build a transmission tower and power plant.

A more realistic sum would have been $1,000,000, but Tesla took what was available and went to work immediately. In spite of what he told his investor, Tesla's actual plan was to make a large-scale demonstration of electrical power transmission without wires. This turned out to be a fatal mistake.

For his new construction project, Tesla acquired land on the cliffs of Long Island Sound. The site was called Wardenclyffe.

By 1901 the Wardenclyffe project was under construction, the most challenging task being the erection of an enormous tower, rising 187 feet in the air and supporting on its top a fifty-five-ton sphere made of steel.

Beneath the tower, a well-like shaft plunged 120 feet into the ground.

Sixteen iron pipes were driven three hundred feet deeper so that currents could pass through them and seize hold of the earth. "In this system that I have invented," Tesla explained, "it is necessary for the machine to get a grip of the earth, otherwise it cannot shake the earth. It has to have a grip... so that the whole of this globe can quiver."

As the tower construction slowly increased, it became evident that more funds were sorely needed. But Morgan was not quick to respond.

Then on December 12, 1901, the world awoke to the news that Marconi had signaled the letter "S" across the Atlantic from Cornwall, England to Newfoundland.

Tesla, unruffled by the accomplishment, explained that the Italian used 17 Tesla patents to accomplish the transmission. But Morgan began to doubt Tesla. Marconi's system not only worked, it was also inexpensive.

Tesla pleaded with Morgan for more financial support, but the investor soundly refused. To make matters worse, the stock market crashed and prices for the tower's materials doubled. High prices combined with Tesla's inability to find enough willing investors eventually led to the demise of the project.

In 1905, after some amazing electrical displays, Tesla and his team had to abandon the project forever. The newspapers called it, "Tesla's million dollar folly."

Humiliated and defeated, Tesla experienced a complete nervous breakdown. "It is not a dream," he protested. "It is a simple feat of scientific electrical engineering, only expensive... blind, faint-hearted, doubting world."

 

Kada se je Tesla vratio iz Colorado Springsa u New York, napisao je senzacionalan članak za Century Magazine.

U ovom tekstu je detaljano opisan buduća viziju hvatanja sunčeve energije sa antenom.

On je predložio da bi bilo moguće kontrolirsati vrijeme sa električnom energijom.

On je predvidio strojeve koji bi rat napravili nemogućim.

A on je predložio globalni sistem bežične komunikacije. Za većinu ljudi tog vremena te ideje bile su gotovo nerazumljive, no Tesla je bio čovjek koji ne može biti podcjenjen.

Dio teksta u tom članku je privukao pažnju jednog od svjetski najmoćnijih ljudi, što se novca i investicuja tog vremena tiće, JP Morgan. Čest je gost u Morganovoj kući, Tesla je predložio šemu koja mora da je zvučala kao naučna fantastika: "svjetski sistem" bežičnih komunikacija relej za telefonske poruke preko okeana, za emitiranje vijesti, muzike, berzovna izvještaja, privatnih poruka, sigurne vojne komunikacije, pa čak i slike u bilo kojem dijelu svijeta. "Kada se bežični sistem potpuno primjeni na planeti Zemlji, ona će se pretvoriti u veliki mozak, sposoban za odgovor na svaki od svojih dijelova", Tesla je rekao Morgan.

Morgan je ponudio Tesli 150.000 dolara za izgradnju prenosnog tornja i elektrane.

Stvarnija suma bi bili 1.000.000 dolara, ali Tesla je uzeo ono što je na raspolaganju i otišao na posao odmah. Unatoč tome šta je on rekao svojim investitorima, Teslin je stvarni plan je bio napraviti veliku demonstraciju prenosa električne energije bez žica. To se pokazalo kobna greška.

Za svoj novi projekt izgradnje, Tesla je uzeo zemljište na stijenama Long Island Sound. Ta lokacija se zvala Wardenclyffe.

Od 1901 Wardenclyffe projekt je u izgradnji, najzahtjevniji zadatak će biti postavljanje ogromnog tornja, koji se diže se 187 stopa u vis i na njegovom vrhu ima sferu od čelika težine pedeset pet tona.

Ispod tornja, napravljen je bunar dubune od 120 stopa u zemlju.

Šesnaest željeznih cijevi su ubušene se tristo metara dublje, tako da bi struja mogla proći kroz njih i držati se zemlje. "U sadašnjem sistemu, koji sam izumio," Tesla je objasnio da je, "potrebno za mašina da drži zemlju, inače to ne može tresti zemlju. Potrebno je imati zahvat ... tako da je čitav ovaj svijeta mogu tobolac ".

Kako se kula lagano povećavala, postalo je jasno da treba još više novca. Ali Morgan nije brzo odgovorio.

Tada se na 12. decembra 1901, svijet probudio na vijest da je Markoni poslao slovo "S" preko Atlantika iz Cornwalla, Engleska Newfoundland.

Tesla, neuznemiren od tog ostvarenja, objasnio je da je italijan koristi 17 Teslinih   patenata da bi ostvrio prenos. No, Morgan je počeo sumnjati u Teslu. Markonijev sistem ne samo da je radio, ona je također jeftin.

Tesla traži od Morgana veću financijsku podršku, ali investitor čvrsto odbija. Da stvar bude gora, berze padaju i cijena za materijal tornja se udvostručila. Visoke cijene u kombinaciji sa Teslinom nemogućnosti pronaći dovoljno spremne ulagače na koncu dovelo do propasti ovog projekta.

U 1905, nakon nekih prikazivanja električnih eksperimnata, Tesla i njegova ekipa su morali napustiti projekt zauvijek. Novine su to nazvale, "Teslina ludost od milion dolara."

Ponižen i poražen, Tesla je doživio potpun živčani slom. "To nije san", rekao je protestirajući. "To je jednostavan podvig naučnika elektrotehnike, samo skup ... slijep, povrijedjene duše i srca, sumnja u svijet."

 

More important than this, however, will be the transmission of electric power, without wires, which will be shown on a scale large enough to carry conviction. These few indications will be sufficient to show that the wireless art offers greater possibilities than any invention or discovery heretofore made, and if the conditions are favorable, we can expect with certitude that in the next few years wonders will be wrought by its application." Above statement for the transmission of electric power, without wires and we still do not have it. The next few years appear to be last 100 years

 

Važnije od toga, međutim, bit će prenos električne snage, bez žica, koji će biti prikazan na ljestvici dovoljno velikoj da donese uvjerenje i vidi da je to moguće. Ovih nekoliko naznaka će biti dovoljno dokaza da bežična umjetnost pruža veće mogućnosti nego bilo koji izum ili otkriće ranije napravljeno, i ako su uvjeti povoljni, možemo očekivati sa sigurnošću da se u narednih nekoliko godina čudesa naprave po njegovoj zamisli. " Gornja njegova izjava za prenos električne energije bez žica još nije stvorena i još uvijek je nemamo. Već je prošlo više od 100 godina od njegove izjave.

Nikola Tesla was never able to complete the Warden Clyffe plant, although he was able to conduct some performance tests. Nikola Tesla nikada nije bio u mogućnosti da kompletira Warden Clyffe postrojenje, iako je bio izvodio mnoge testove.

 

It is sure, that the above stated predictions were to be true (mobile phone and internet) and I Rudolf Bosnjak am sure his szstem has capacity to provide large and usable quantities of electrical power at the location of the receiving circuits, what is electric car or any other electric vehicle. Siguran sam da gore navedena predviđanja su bila istinita, kao što se i desilo (mobilni telefon i internet) a siguran sam, ja Rudolf Bošnjak, da njegov sistem ima kapacitet da daje veliku i korisnu količinu električne energije na lokaciji primanja, a to je električni automobil ili bilo koje drugo električno vozilo.

 

He predicted that further advances would have permitted the wireless transmission of industrial amounts of electrical energy with minimal losses to any point on the planet Earth's surface. On je predvidio da će dalji napredak dopustiti bežični prenos industrijskih količina električne energije uz minimalne gubitke na bilo koju tačku na površini planete Zemlje.

 

Had he been able to complete the prototype station on Long Island and use it to demonstrate the feasibility of wireless power transmission then a plan would have been implemented for the construction of a pilot plant for this larger system at Niagara Falls, site of the world's first commercial three phase AC power plant on planet Earth, place where he made the first commercial three-phase hydro power plants on the planet Earth, then and now it and any hydro and thermal elektraane would not be.

In last letter to his mother Nikola Tesla wrote this. READ.

Da je bio u mogućnosti dovršiti prototip stanice na Dugom Otoku (Long Island) i koristiti ga i pokazati način bežičnog prenosa industrijske električne energije onda bi se plan primjenio za konstrukciju pilot postrojenja za ovaj veći sistem na Niagara vodopadu ( Niagara Falls), mjestu gdje je napravljena prva komercijalni trofazna hidroelektrana na planeti Zemlju, tda tada nje nije bilo ne bi bilo ni jedne hidro i termo elektrane kakve danas imamo.

U svom pismu majci Nikola Tesla ipak piše drugačije. ČITAJ.

 

I Rudolf Boschnjak have a good will and knowledge to replicate his plant for the WIRELESS transmission of industrial electric power, without wires...

Need present J.P. Morgan...venture capitalist...

Contact is here

Ja Rudolf Bošnjak imam dobru volju i znanje da napravim njegovo postrojenja za prenos BEŽIČNE ili NEŽIČNE industrijske električne energije...

Treba mi današnji J.P. Morgan...ulagać kapitala...

Kontak je ovdje

 

 

Wardenclyffe shattered! Wardenclyffe razbijen!

Facing the retreat of his sole financial backer John Pierpont Morgan, Tesla went desintegrated into other worlds. Before, he thought he had a silent agreement with Saint Sava (St. George), his patron saint.

They would always stick together, Tesla thought. And now, with “Morgan the Gorgon” denying any further funding, Tesla felt that the saint has turned his back on him. But Tesla also had to keep his self-esteem, on a level quite high:

Tesla reckoned his work immortal; he saw that he had brought in the greatest inventions of all times, and also that his name was linked to even more inventions than Archimedes or Galileo.

Wardenclyffe destroyed not only implied that a huge edifice was shattered, or a dream was all over. The failure of Wardenclyffe shattered Tesla’s mind, and it took a long way to recover.

Suočavanje sa odustajanjem njegovog jedinog financijera John Pierpont Morgana, Teslina ideja raspala se u drugim svjetovima. Prije, mislio je da je tihi-usmeni dogovor sa Sveti Sava (St. George), njegov svetec zašitnik.

Oni će se uvijek držati zajedno, Tesla je mislio. A sada, "Morganom Gorgoni" negira bilo kakve daljnje finansiranje, Tesla je smatrao da mu je svetac okrenuo ledja, ali Tesla je takoder morao držati svoje samopošovanje, na prilično visokom nivou.

Tesla računa svoj rad besmrtnim; on vidi da je doveo do najvećeg izuma svih vremena, kao i da je njegovo ime bilo vezano sa još više izuma nego su dali Arhimed ili Galileo.

Wardenclyffe je uništen ne samo da je to uticalo na njega, ili san je završioڥ. Neuspjeh Wardenclyffe lomi Teslin um, i trebalo mu je dugo vremena da se oporavi.


MOBILE PHONE AS WRIST WATCH - NIKOLA TESLA VISION MOBILNI TELEFON KAO SAT- NIKOLA TESLA VIZIJA
As soon as completed, it will be possible for a business man in New York to dictate instructions, and have them instantly appear in type at his office in London or elsewhere.He will be able to call up, from his desk, and talk to any telephone subscriber on the globe, without any change whatever in the existing equipment. Čim dovršen bude, to će biti moguće za poslovnog čovjeka u New Yorku da diktirati upute, te se iste odmah pojave u njegovu uredu u Londonu ili negdje drugdje.On će biti u mogućnosti pozvati sa njegovog stola, te razgovarati sa bilo kojim telefonskim pretplatnikom na svijetu, bez bilo kakve promjene postojeće opreme.

An inexpensive instrument, not bigger than a watch, will enable its bearer to hear anywhere, on sea or land, music or song, the speech of a political leader, the address of an eminent man of science, or the sermon of an eloquent clergyman, delivered in some other place, however distant. In the same manner any picture, character, drawing, or print can be transferred from one to another place. Millions of such instruments can be operated from but one plant of this kind. Above statement is his future thought about GSM mobile phone network and internet network and we use now as interesting feature of Tesla's World System for global communications, it is now into full operation. Jeftin instrument, a ne veći od sata, omogućit će njegovom nositelju čuti bilo gdje, na moru ili kopnu, glazbu ili pjesmu, govor političkih vođa, na adresu poznantih ljudi od nauke ili propovijed rječitih svećenika, dostavljen na nekom drugom mjestu, izdaleka. Na isti način bilo koju sliku, znak, crtež ili tisak može se prenijeti s jednog na drugo mjesto. Milioni takvih instrumenata možu raditi is jednog postrojenja taave vrste. Gornja izjava je njegovo buduće razmišljanje o GSM mobilnoj mreži i internet mreži, a mi sada koristimo obje kao dio Teslinog svjetskog sistema planetarnih komunikacija, i sada su u punom pogonu.

 

  SITE MAP

  INDEX

  MAPA SAJTA

  PRVA STRANA

Prava kopiranja.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright.  All rights reserved.  Rudolf Boschnjak. Bosnia and Herzegovina.